Обкладинка журналу

Номер: №4 (66) VII-VIIІ 2008

Останній номер:
№4 (66) VII-VIIІ 2008
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Маркери обміну колагену i типу екстрацелюлярного матриксу в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений період
Поздние осложнения субтотальной и тотальной эзофагопластики и методы их устранения
Вплив терапії урсодезоксихолевою кислотою на кислотні та лужні гастроезофагеальні рефлюкси у хворих з біліарною патологією
Редукция кардиоваскулярного ремоделирования и тромбоцитарной активации у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа в процессе терапии блокаторами ренин-ангиотензиновой системы
Аналіз структурно-функціональних показників серця у пацієнтів з малими структурними серцевими аномаліями
Гостра серцева недостатність у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST на ЕКГ: клінічний перебіг та прогноз
Інсулінорезистентність та імунне запалення у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
Вивчення виживаності та функції ризику смертіу пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різногогенезу: результати 5-річного проспективного дослідження
Полиморфизм T-786C промотора гена эндотелиальной NO-синтазы: связь с эффективностью тромболитической терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда
Нейропротекція в сучасній стратегії лікування гострого ішемічного інсульту: доцільність застосування комплексного підходу
Риск общей и сердечно-сосудистой смертности, связанный с лечением Глибенкламидом (по данным обсервационного когортного исследования больных сахарным диабетом в Украине
Моніторинг високоактивної антиретровірусної терапії ухворих на ВІЛ-інфекцію: значення вимірів рівнів неоптерину та β2- мікроглобуліну у сироватці крові
Стан активаційних реакцій лімфоцитів на нейроспецифічні антигени в УЛНА на ЧАЕС залежно від доз опромінення