Обкладинка журналу

Номер: № 2 (100) – III/IV 2014

Останній номер:
№ 2 (100) – III/IV 2014
Зображення банера

Лікарю-практику

Применение L-лизина эсцината в комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой и острой ишемией мозга
Оптимізація лікування пацієнтів із метаболічним синдромом та гіпертонічною хворобою із застосуванням Тризипіну (мельдонію)
Успіхи лікування хворих на артеріальну гіпертензію та дисліпідемію фіксованою комбінацією аторвастатин/амлодипін
Органопротекторные возможности комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с метаболическим синдромом
Опыт применения препарата Реосорбилакт® в комплексном лечении пациентов с острым панкреатитом в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии
Аргументы и факты в нефрологии. Терапия неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей
Воздействие альгинатсодержащей суспензии на пепсин и желчные кислоты — ключевые факторы агрессии желудочного рефлюксата
Биологические свойства S-аденозил-L-метионина и возможности его применения у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Безопасность рентгеноконтрастных средств: фокус на нефротоксичность
Особенности современного подхода к лечению острых воспалительных заболеваний ротоглотки
Фитоиммунокоррекция в формате современных медицинских технологий и стандартов. Имупрет — опыт и перспективы клинического применения
Досвід застосування препарату Нурофєн® для дітей у педіатричній практиці
Бион® 3 Кид в комплексной иммунореабилитации часто болеющих детей

Події та коментарі

В «Українського медичного часопису» — ювілей!
Фіолетовий день: поліпшення лікування та доступу до освіти для дітей з епілепсією
Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф
Достойно продолжить дело учителя: III Неврологические чтения памяти Д.И. Панченко
Ревматические болезни суставов: современные подходы к диагностике и лечению
Всемирный день почки в Украине — крепнущая традиция междисциплинарной консолидации в реализации стратегии нефропротекции
Актуальные вопросы выявления и лечения аллергических заболеваний
Стан і подальший розвиток вітчизняної кардіологічної служби
Лечение ран и их последствий: опыт, достижения и перспективы (по материалам конференции, посвященной 75-летию выдающегося комбустиолога современности)

Клінічні настанови, рекомендації, протоколи

Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми

Академія — дистанційна освіта on-line

Фокальні форми епілепсії в дітей
Гострі запальні захворювання приносових синусів
Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей
10 років препарату Лантус® в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід застосування інсуліну гларгіну при лікуванні цукрового діабету
Как предупредить сердечно-сосудистые катастрофы у больных сахарным диабетом?

Оригінальні дослідження

Дифференциально-диагностические критерии болезни Вильсона — Коновалова
Порівняння якості ведення хворих з інсультом в умовах спеціалізованого стаціонару та організованого стаціонару вдома
Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні
Роль ультразвуковой допплерографии и мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике стенотических поражений проксимального отдела внутренней сонной артерии
Predictive value of circulating apoptotic microparticles in patients with ischemic symptomatic moderate-to-severe chronic heart failure
Дослідження результатів впровадження галузевого уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом
Морфологічні особливості фетоплацентарного комплексу у жінок із надмірною масою тіла і метаболічним синдромом
Метаболічний синдром та його вклад у розвиток судинних когнітивних порушень