Organization: Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine