Organization: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine