Organization: Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine