Ідіопатичний тромбоцитоз як предиктор раку

19 серпня 2021
912
Резюме

Досліджували підвищення ризику виникнення онкологічної патології у пацієнтів з ідіопатичним тромобоцитозом

Актуальність

Клінічна актуальність виявлення ідіопатичного тромбоцитозу полягає у феномені так званої тромботичної маски, яка приховує перебіг онкологічного процесу (синдром Труссо). Зважаючи на багатофакторність та складність механізму згортання крові у пацієнтів онкологічного профілю, в сучасних поглядах на патогенез тромобозу увага приділяється виділенням пухлиною високоактивних факторів тканини та ракових прокоагулянтів, які надмірно активують тромбогенно небезпечні фактори крові (Х) та систему фібринолізу. В результаті підвищується синтез тромбіну та відмічається локальне відкладення фібрину з послідовним формуванням матриці для росту пухлини та неоангіогенезу [1]. Попередні дослідження свідчать про зростання рівня фібрину у пацієнтів з виявленою пухлиною у 1,5 раза порівняно зі здоровими особами [3]. Однак залишається нез’ясованою асоціація ідіопатичного тромбоцитозу з ризиком виникнення злоякісної пухлини в осіб без клінічних ознак онкологічного процесу. Аби підтвердити або спростувати гіпотезу передування безпідставної зміни агрегатного стану крові маніфестації онкопроцесу, дослідники з Університету м. Торонто, Канада, досліджували зв’язок між частотою ідіопатичного тромбоцитозу та частотою несприятливої інтерналізаційної диспозиції онкологічного генезу [2]. Дослідження проведено з метою додати аргументації до оновлення клініко-методологічного підходу спостереження за станом пацієнтів з ідіопатичним тромбоцитозом. Результати дослідження опубліковані в онлайн-журналі Американської медичної асоціації (JAMA Network Open).

Результати

У ретроспективне когортне дослідження включено 3 386 716 пацієнтів віком 40–75 років. Субклінічний ідіопатичний тромбоцитоз з показниками тромбоцитів ≥ 450·109/л виявлений під час рутинного дослідження зразка периферичної крові у 1,6% пацієнтів, переважно жінок (70%), віком 59,7 року. Одним з важливих критеріїв включення у дослідження була відсутність відхилення тромбоцитарного числа впродовж попередніх 2 років. Кінцевою точкою дослідження обрали виявлення ризику виникнення онкопатології в період  6 міс 2 роки та ≤2 років. Аналіз отриманих результатів свідчить про наступне.

  1. В наступні 2 роки у 5,5% пацієнтів з ідіопатичним тромбоцитозом виявлений солідний рак. Ще у 7,5% пацієнтів онкологічний діагноз встановлений через 5,5 року після початку спостереження.
  2. В цілому відносний ризик (RR) виникнення солідної злоякісної пухлини впродовж 2 років дорівнював 2,67 (95% довірчий інтервал (ДІ) 2,56–2,79).
  3. Встановлено асоціацію між тромбоцитозом та виникненням раку яєчників (RR=7,11, 95% ДІ 4,41–9,03), шлунка (RR=5,53, 95% ДІ 4,12–7,41), товстої кишки (RR=5,41, 95% ДІ 4,8–6,1), легень (RR=4,41, 95% ДІ 4,02–4,85), нирок (RR=3,64, 95% ДІ 2,94–4,51) та стравоходу (RR=3,64, 95% ДІ 2,46–5,4), лейкозом (RR=4,03, 95% ДІ 3,73–4,35).
  4. Індекс ризику виникнення раку через 2 роки після виявлення субклінічного ідіопатичного тромбоцитозу був вищим у жінок порівняно з чоловіками та становив відповідно 2,68 (95% ДІ 2,53–2,83) та 2,66 (95% ДІ 1,83–2,17).
  5. Відмічено підвищення ризику виникнення злоякісного процесу з часом. Найнижчий ризик появи пухлини відмічено в часовий проміжок від 3 міс до 1 року RR=2,42. Крім того, дослідники звернули увагу на вікозалежність підвищення ризику виникнення пухлин – RR=2,42 (95% ДІ 2,08–2,82) у пацієнтів віком 40–49 років, RR=3,21 (95% ДІ 2,9–3,54) у пацієнтів віком 50–59 років, RR=2,57 (95% ДІ 2,44–2,71) у пацієнтів віком 60–75 років.
  6. Клінічну цікавість викликає підвищення ризику виникнення раку підшлункової залози в перші 6 міс після виявлення ідіопатичного тромбоцитозу в 3,8 раза з послідовним зниженням ризику до 1,3 в період від 6 міс до 5 років. Переважання короткочасного ризику на довготривалим, на думку дослідників, свідчить на користь тромбоцитозу як біологічного маркера наявності пухлини.
  7. Зв’язку між субклінічним ідіопатичним тромбоцитозом та підвищенням ризику раку молочної залози, раком передміхурової залози та щитоподібної залози не виявлено.

Висновки

Таким чином, спираючись на потенційну небезпеку виникнення вогнища злоякісного переродження у пацієнтів після виявлення ідіопатичного тромбоцитозу, проведення скринінгу на наявність онкопатології у всіх пацієнтів з ідіопатичним тромбоцитозом вбачається раціональним.

  1. Best M.G., Wesseling P., Wurdinger T. (2018) Tumor-educated platelets as a noninvasive biomarker source for cancer detection and progression monitoring.Cancer Res., 78 (13): 3407–3412. doi:1158/0008-5472.CAN-18-0887.
  2. Giannakeas V., Narod S.A. (2021) Incidence of Cancer Among Adults With Thrombocytosis in Ontario, Canada. JAMA Netw Open.; 4(8): e2120633. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.20633.
  3. Haemmerle M., Stone  R.L., Menter  D.G. et al. (2018) The platelet lifeline to cancer: challenges and opportunities. Cancer Cell., 33 (6): 965–983. doi:1016/j.ccell.2018.03.002.

Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис»