Підтверджено ефективність семаглутиду в досягненні контролю над ожирінням: результати дослідження STEP 2

27 квітня 2021
845
Резюме

Наведено огляд результатів дослідження STEP 2 щодо оцінки ефективності та безпеки терапії семаглутидом у дозі 2,4 мг 1 раз на тиждень у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та супутнім ожирінням/надмірною масою тіла.

Актуальність

Сьогодні у більше ніж 90% пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) відмічають надмірну масу тіла або ожиріння, а більше 20% осіб з ожирінням також мають супутній ЦД 2-го типу [1]. Дані літератури свідчать, що деякі лікарські засоби, показані для терапії ЦД 2-го типу, асоціюються з ризиком збільшення маси тіла, що, відповідно, ще більше посилює показник загальної патології у пацієнтів цієї групи. Відповідно до сучасних рекомендацій модифікація способу життя, зокрема зменшення маси тіла, є важливим інструментом при лікуванні ЦД 2-го типу, оскільки це забезпечує кращий глікемічний контроль та зниження ризику розвитку супутніх метаболічних захворювань [2].

Результати попереднього глобального дослідження Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity (STEP) продемонстрували, що терапія із застосуванням семаглутиду у дозі 2,4 мг 1 раз на тиждень асоційована зі зменшенням маси тіла [3]. Семаглутид належить до агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1 (аГПП-1), є схваленим Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug AdministrationFDA) до застосування препаратом у дозі 1 мг підшкірно 1 раз на тиждень з метою лікування пацієнтів із ЦД 2-го типу [4]. Результати попередніх досліджень також свідчать, що застосування аГГП-1 демонструє ефективність щодо досягнення глікемічного контролю та зменшення маси тіла у хворих з ЦД 2-го типу і, відповідно, є рекомендованими до застосування препаратами другої лінії після терапії метформіном.

Проведено рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження STEP 2, що є частиною глобального дослідження STEP,  метою якого було проведення оцінки ефективності та безпеки підшкірного введення семаглутиду у дозі 2,4 мг 1 раз на тиждень проти терапії семаглутидом у дозі 1 мг (доза, що затверджена для лікування ЦД) та плацебо на зниження та подальший контроль маси тіла у пацієнтів з ЦД 2-го типу з надмірною масою тіла/ожирінням [5].

Методи

У цьому рандомізованому контрольованому дослідженні брали участь дорослі пацієнти з надмірною масою тіла (індекс маси тіла (ІМТ) >27 кг/м2) та рівнем глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) 7–10% (53–86 ммоль/моль) та діагнозом ЦД 2-го типу, який встановлено >180 днів до початку скринінгу. Відбір пацієнтів проводився з 148 амбулаторій 12 країн світу (Європи, Північної/Південної Америки, Азії та Африки). Всіх пацієнтів рандомізували на три групи: 1-ша група отримувала терапію підшкірним семаглутидом у дозі 2,4 мг (n=404), 2-га група — семаглутидом 1 мг (n=403), третя — плацебо (n=403), один раз на тиждень протягом 68 тиж.

Результати

Відбір даних для дослідження тривав з 4 червня по 14 листопада 2018 р., загалом в аналіз включено 1595 пацієнтів. На 68-й тиждень дослідження зміна маси тіла становила 9,6% у групі семаглутиду 2,4 мг проти 3,4% у групі плацебо (різниця між групами –6,2%; 95% довірчий інтервал (ДІ) –7,3–(–5,2); p<0,0001).

На 68-й тиждень лікування у більшої кількості пацієнтів з групи семаглутиду 2,4 мг порівняно з групою контролю виявлено зменшення маси тіла як мінімум на 5% (267 (68,8%) з 388 пацієнтів проти 107 (28,5%) з 376 пацієнтів (відношення ризиків (ВР) 4,88; 95% ДІ 3,58–6,64; p<0,0001).

Частота розвитку побічних явищ на фоні терапії була вищою у групі семаглутиду 2,4 мг (у 353 (87,6%) із 403 пацієнтів) та 1 мг (329 (81,8%) із 402 пацієнтів) порівняно з групою плацебо (309 (76,9%) з 402 пацієнтів). Гастроінтестинальні побічні реакції (переважно легкі та помірної тяжкості) зареєстровані у 256 (63,5%) із 403 пацієнтів із групи прийому семаглутиду 2,3 мг, 231 (57,5%) із 402 пацієнтів із групи семаглутиду 1 мг та 138 (34,3%) із групи плацебо.

Висновок

Отримані результати свідчать, що застосування семаглутиду у дозі 2,4 мг 1 раз на тиждень є ефективною стратегією боротьби з надмірною масою тіла у пацієнтів з ЦД 2-го типу та ожирінням/надмірною масою тіла.

  1. Bramante C.T., Lee C.J., Gudzune K.A. (2017) Treatment of obesity in patients with diabetes. Diabetes Spectr.; 30: 237–243.
  2. Su W., Huang J., Chen F. et al. (2015) Modeling the clinical and economic implications of obesity using microsimulation. J. Med. Econ.; 18: 886–897.
  3. Busko М. (2021) Semaglutide for Weight Loss? A Good First STEP, With Caveats. Medscapе, Feb. 10.
  4. Food and Drug Administration (2020) Ozempic (semaglutide) injection prescribing information, revised.
  5. Davies M., Færch L., Jeppesen O.K. et al. (2021) Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet, Vol. 397, Is. 10278: 971–984.

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»