МЕТАБОЛІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕРЛІТІОНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

30 квітня 2001
2374
Спеціальності :
Резюме

Підтверджено вплив препарату БЕРЛІТІОН на основні ланки метаболізму у 29 хворих на цукровий діабет з діабетичною нейропатією. У 16 з них відзначено істотне зниження рівня глікемії без зміни характеру базисної цукрознижувальної терапії. Підвищувався вміст загального білка в крові за рахунок альбумінів, знижувався рівень загального холестерину і b-ліпопротеїдів, гамма-глутамінтрансферази, активності лужної фосфатази. Ці зміни свідчать про поліпшення функції печінки.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АCПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЛИТИОНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Корпачев Вадим Валериевич, Мосендз И А, Ковальчук А В, Корпачева Т И

Резюме. Подтверждено влияние препарата БЕРЛИТИОН на основные звенья метаболизма у 29 больных сахарным диабетом с диабетической нейропатией. У 16 из них отмечено существенное снижение уровня гликемии без изменения характера базисной сахароснижающей терапии. Повышался уровень общего белка в крови за счет альбуминов, снижался уровень общего холестерина и b-липопротеидов, гамма-глутаминтрансферазы, активности щелочной фосфатазы. Эти изменения свидетельствуют об улучшении функции печени.

Ключевые слова: БЕРЛИТИОН, a-липоевая кислота, сахарный диабет, гликемия, общий белок, альбумин, гамма-глутаминтрансфераза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, холестерин, b-липопротеиды

METABOLIC ASPECTS OF BERLITION THERAPY IN TREATMENT OF THE DIABETES MELLITUS PATIENTS

Korpachev Vadim V, Mosendz I A, Kovalchuk A V, Korpacheva T I

Summary. The influence of Berlition on the metabolism basic points in 29 diabetes mellitus patients was confirmed. In 16 patients the essential decrease of a glycemia level without change of basic sugar decreasing therapy is marked. The increase of blood proteins, for the albumins account, decrease of cholesterine and b-lipoproteins level, decrease of g-glytamine transferase, alkaline phosphatase is marked. The given changes confirm the improvement of liver function.

Key words: BERTLITION, a-lipoic acid, diabetes mellitus, glycemy, proteins level, albumine, g-glytamine transferase, ALT (alanine aminotrnsferase), AST (aspartate aminotransferase), alkaline phosphatase, cholesterine, b-lipoproteins