ВПЛИВ АМАРИЛУ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В КРОВІ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ, З ОЖИРІННЯМ

30 грудня 2002
1716
Спеціальності :
Резюме

Наведені дані щодо впливу сульфаніламідного препарату третьої генерації АМАРИЛУ (глімепіриду) на деякі показники обміну ліпідів та динаміку ліпідного спектра у чоловіків та жінок, хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ типу, з ожирінням. Встановлено, що після лікування АМАРИЛОМ хворих на ЦД ІІ типу з ожирінням різного ступеня знижується рівень тригліцеридів та неестерифікованих жирних кислот в крові: у чоловіків — на 31,6 та 35,1% відповідно, у жінок — на 27 та 30%. Крім того, під час лікування АМАРИЛОМ знижувався рівень холестерину атерогенної фракції ліпопротеїнів сироватки крові. Отже, АМАРИЛ може бути використаний не тільки як гіпоглікемізуючий препарат, а й як засіб, що сприяє покращанню ліпідного обміну при ЦД ІІ типу з ожирінням.

ВЛИЯНИЕ АМАРИЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В КРОВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ІІ ТИПА, С ОЖИРЕНИЕМ

Клименко Виктория Анатольевна, Корпачев Вадим Валериевич, Литвиненко Елена Александровна

Резюме. Представлены данные относительно влияния сульфаниламидного препарата третьего поколения АМАРИЛА (глимепирида) на некоторые показатели обмена липидов и динамику липидного спектра у мужчин и женщин, больных сахарным диабетом (СД) ІІ типа с ожирением. Установлено, что после лечения АМАРИЛОМ больных СД ІІ типа с ожирением разной степени снижается уровень триглицеридов и неэстерифицированных жирных кислот в крови: у мужчин — на 31,6 и 35,1% соответственно, у женщин — на 27 и 30%. Кроме того, при лечении АМАРИЛОМ снижался уровень холестерина атерогенных фракций липопротеинов сыворотки крови. Таким образом, АМАРИЛ может быть использован не только как гипогликемизирующий препарат, но и как препарат, который способствует улучшению липидного обмена при СД ІІ типа с ожирением.

Ключевые слова: сахарный диабет ІІ типа, инсулинорезистентность, ожирение, липидный обмен, лечение, гипогликемизирующий сульфаниламидный препарат АМАРИЛ

AMARYL EFFECT ON INDICES OF BLOOD LIPIDE METABOLISM IN OBESE MEN AND WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Klimenko V А, Korpachev Vadim V, Lytvinenko Elena A

Summary. The data on the effect of 3-rd generation sulfonamide AMARYL (glimepiride) on indicators of lipid metabolism and dynamics of lipide spectrum in men and women with type 2 diabetes mellitus and obesity are presented in the article. A decrease in the level of lipolitic products in obese men and women with type 2 diabetes mellitus after AMARYL treatment was established: triglycerides and nonetherized fatty acids in men — 31,6 and 35,1%, respectively and in women — in 27 and 30%, respectively. In addition, an improvement in some indices of blood serum lipide fractions was noted during AMARYL treatment. It was been concluded that AMARYL can be used both as hypoglycemic agent and as lipid metabolism improving drug in type 2 diabetes mellitus with obesity.

Key words: type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, obesity, lipide metabolism, hypoglycemic sulfonamide AMARYL