Опубліковано Порядок реалізації ПМГ у 2024 р.

29 грудня 2023 о 10:45
2931

На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано постанову від 22 грудня 2023 р. № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році».

Цією постановою затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 р.

Також постановою вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59; 2022 р., № 40, ст. 2161; 2023 р., № 46, ст. 2460) і від 20 жовтня 2023 р. № 1139 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 100, ст. 5967).

Також цією постановою Міністерству охорони здоров’я доручено:

1) подати Національній службі здоров’я України протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності цією постановою перелік:

 • баз стажування лікарів-інтернів;
 • підприємств державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу;
 • закладів охорони здоров’я, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації органів та/або трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, а також інформацію щодо кількості наданих послуг з трансплантації органів на підставі статистичних даних з Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин і кількості послуг з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, наданих спеціалізованою державною установою «Український центр трансплант-координації»;
 • перелік надавачів медичних послуг, до глобальної ставки для яких застосовуватиметься коефіцієнт за надання пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», визначеним главою ІІІ Порядку, затвердженого цією постановою (не більше 100 надавачів);

2) подати Національній службі здоров’я України протягом 3 робочих днів з дати надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (військових адміністрацій) переліків закладів охорони здоров’я, які визначені як такі, що готові до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, зокрема у зонах можливого радіоактивного забруднення в адміністративно-територіальних одиницях, на територіях яких розташовані атомні електростанції, погоджений перелік таких закладів;

3) подавати Національній службі здоров’я України щомісяця:

 • до 10 числа — інформацію про кількість лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету та які проходили інтернатуру протягом звітного місяця, в розрізі кожного надавача медичних послуг державної форми власності;
 • до 15 числа — інформацію з Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин щодо проведених трансплантацій відповідно до даних, включених до реєстру задіяних осіб та реєстру анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено:

1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами наданих відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2024 р., між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я України, відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2022 р., № 18, ст. 966);

2) подавати Національній службі здоров’я України щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про розподіл (перерозподіл) централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами наданих відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2024 р., між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

3) подати Міністерству охорони здоров’я протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності цією постановою:

 • перелік закладів охорони здоров’я, які визначені як готові до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, зокрема у зонах можливого радіоактивного забруднення в адміністративно-територіальних одиницях, на територіях яких розташовані атомні електростанції;

інформацію про:

 • заклад охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, визначений для надання медичних послуг з діагностики та лікування дорослих і дітей з туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
 • заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, визначені для надання медичних послуг за пакетом медичних послуг «Секційне дослідження», визначеним главою 38 розділу II Порядку, затвердженого цією постановою;
 • заклади охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, визначені для надання хірургічної допомоги новонародженим, зокрема при ретинопатії, згідно із затвердженими маршрутами пацієнта за групами захворювань у межах області або поза її межами;
 • заклади охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, визначені як такі, які мають виїзну неонатологічну бригаду невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії і здійснюють транспортування немовлят із закладів охорони здоров’я до свого закладу або інших закладів у межах області або поза її межами згідно із затвердженим маршрутом пацієнта;
 • заклад охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, визначений як перинатальний центр III рівня;
 • заклади охорони здоров’я комунальної форми власності, визначені для надання медичних послуг за пакетом медичних послуг «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», визначеним главою 37 розділу II Порядку, затвердженого цією постановою;

4) подати Національній службі здоров’я до 15 березня затверджені клінічні маршрути пацієнтів, які визначені в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь для надання медичних послуг за пакетами «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» (зокрема під час надання послуг із неонатальної хірургії) та «Медична допомога при пологах», відповідно до глав 5, 4, 7 та 6 розділу II Порядку, затвердженого цією постановою;

5) подавати Національній службі здоров’я щомісяця до 10 числа інформацію про кількість лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету та які проходили інтернатуру протягом звітного місяця, в розрізі кожного надавача медичних послуг комунальної форми власності.

Національній службі здоров’я України доручено:

 • для внесення та систематизації в центральній базі даних інформації щодо надання медичних послуг, пов’язаних із трансплантацією органів та/або трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, надання допомоги при апалічному синдромі, забезпечити можливість кодування таких послуг з використанням кодів, передбачених специфікацією таких медичних послуг;
 • забезпечити проведення моніторингу надавачів медичних послуг за пакетом медичних послуг «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках», визначеним главою 7 розділу ІІ Порядку, затвердженого цією постановою, та подати до 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня 2024 р. до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів звіти про результати його проведення;
 • забезпечити актуалізацію надавачами первинної медичної допомоги до 1 липня 2024 р. інформації, внесеної до розділу 1 укладених пацієнтами декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • забезпечити здійснення до 1 жовтня 2024 р. верифікації пацієнтів, що мають укладені декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема в частині уточнення даних про номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків;
 • провести до 1 березня 2024 р. аналіз ефективності реалізації пакетів медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям», «Медичні послуги з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у амбулаторних умовах» та «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії», за результатами проведеного аналізу, у разі потреби подати Міністерству охорони здоров’я пропозиції щодо удосконалення механізму оплати за такими пакетами медичних послуг;
 • провести до 1 липня 2024 р. аналіз інформації щодо накопичених залишків коштів на рахунках у банках надавачів медичних послуг, подати Міністерству охорони здоров’я за результатами проведеного аналізу пропозиції щодо подальшого використання зазначених залишків коштів та шляхів підвищення ефективності їх використання за програмою медичних гарантій.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2024 р., крім абзаців четвертого і п’ятого підпункту 2 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, які набувають чинності з 1 січня 2025 р.

Ознайомитися із постановою, Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році та змінами можна за посиланням.

Нагадаємо, 22 грудня Уряд ухвалив Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2024 р.

Пріоритетом у 2024 р. буде відновлення людського потенціалу: послуги з реабілітації, психічне здоров’я. Також передбачені нові напрями — допоміжні репродуктивні технології і трансплантація. Запланований бюджет Програми медичних гарантій — майже 159 млрд грн. Зокрема, 5,2 млрд грн — на реімбурсацію лікарських засобів.

Загалом у Програмі медичних гарантій на наступний рік передбачено 44 пакети послуг. Серед яких три нові:

Програма реімбурсації «Доступні ліки» розвиватиметься в межах наявних напрямів. У другій половині року планується збільшення кількості препаратів, які пацієнти зможуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою за напрямом «Розлади психіки та поведінки, епілепсія».

Тарифи за пакетами Програми медичних гарантій у 2024 р. удосконалено та пріоритезовано. За деякими напрямами змінені підходи в частині оплати медичної послуги шляхом впровадження груп складності та віднесення тих чи інших станів до відповідних груп складності медичної послуги, до яких встановлено відповідні коефіцієнти складності випадку, які застосовуються до базової ставки.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами kmu.gov.ua, nszu.gov.ua