Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: амбулаторна медична допомога

3 серпня 2021 о 16:33
1964
Спеціальності :

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)»

1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

a. загальноклінічних та біохімічних лабораторних досліджень:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові;
  • морфологічне дослідження клітин крові;
  • визначення групи крові і резус-фактора;
  • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін);
  • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
  • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
  • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
  • тести на тропонін;
  • вітамін D;
  • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  • глікозильований гемоглобін;
  • загальний аналіз сечі;
  • копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
  • кал на гельмінти;
  • дослідження спинномозкової рідини;
  • дослідження на онкологічні маркери;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

b. бактеріологічних досліджень:

  • бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
  • бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S. aureus, St. epidermidis з гемолітичною активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
  • бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
  • бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
  • бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету передміхурової залози (+ антибіотикограма);
  • бакпосів крові на стерильність (аероби);
  • бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
  • бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
  • бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
  • профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носа);
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

c. молекулярно-генетичних досліджень:

  • ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;
  • молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
  • антигену SARS-CoV-2;
  • для діагностики новоутворень;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

d. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

  • HBsAg;
  • антитіла до HCV;
  • сифіліс РМП;
  • антитіла до ВІЛ;
  • коронавірусної хвороби COVID-19;
  • інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2-го типу та інших);
  • туберкульозу;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

e. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма та інші);

f. цитологічних досліджень:

  • зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;
  • секрету передміхурової залози;
  • аспірату з порожнини матки;
  • зішкрібу з уретри;
  • пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);
  • транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:

 • >
 • біопсії ендометрія (аспіраційна біопсія, вишкрібування, поліпектомія);
 • вишкрібування цервікального каналу;
 • біопсії шийки матки (не ексцизійна);
 • біопсії шкіри;
 • біопсії передміхурової залози;
 • біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

h. гормональних досліджень:

 • >
 • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

i. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові.

j. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

a. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. ендоскопічні дослідження:

 • >
 • гастроскопія;
 • езофагодуоденоскопія;
 • дуоденоскопія;
 • ректороманоскопія;
 • колоноскопія;
 • цистоскопія;
 • артроскопія;
 • гістероскопія;
 • бронхоскопія;
 • кольпоскопія;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

f. функціональні дослідження:

 • >
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • електроенцефалографія (ЕЕГ);
 • спірографія;
 • холтерівське моніторування;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. офтальмологічні дослідження:

  • офтальмометрія (кератометрія);
  • офтальмоскопія;
  • рефрактометрія;
  • діоптриметрія;
  • периметр поля зору;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

h. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Встановлення або відміна діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.

5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.

6. Динамічне спостереження за станом пацієнтів із хронічними захворюваннями.

7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.

8. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів.

9. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

10. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

11. Ведення вагітності.

12. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.

13. Проведення медико-генетичного консультування.

14. Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнтів з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я).

15. Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у закладі.

16. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності відповідних умов у закладі.

17. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років відповідно до чинного законодавства.

18. Проведення профілактики захворювань.

19. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді.

20. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи.

21. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.

22. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)»

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

2. Забезпечення проведення лабораторних досліджень відповідно до напряму надання допомоги у закладі або на умовах договору підряду.

3. При проведенні лабораторної діагностики, що входить до обсягу медичних послуг за цим пакетом медичних послуг відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, організація забору матеріалу безпосередньо на місці надання медичних послуг, а також транспортування у лабораторний центр (за умови відсутності відповідних потужностей в закладі).

4. Проведення інструментальних методів дослідження відповідно до напряму надання допомоги у закладі (за умови наявності відповідного обладнання в закладі).

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-генетик, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-ендо­скопіст, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нарколог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-профпатолог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-психіатр дитячий, та/або лікар-психіатр підлітковий, та/або лікар-психолог, та/або лікар-психотерапевт, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. ваги медичні з ростоміром (або ваги для новонароджених і дітей раннього віку);

c. аптечка для надання невідкладної допомоги;

d. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

e. мішок ручної вентиляції легень;

f. глюкометр;

g. термометр безконтактний;

h. пульсоксиметр;

i. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua