Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: консервативна стаціонарна допомога

3 серпня 2021 о 16:18
682
Спеціальності :

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));

d. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;

e. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

f. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

g. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;

h. глікозильований гемоглобін в цільній крові;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. аналіз сечі загальний;

k. мікроальбумін у сечі;

l. ацетон в сечі;

m. копрограма;

n. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

o. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно-патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів у калі;

p. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та за умови наявності відповідного обладнання у закладі, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

e. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.

7. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.

9. Проведення заходів із профілактики захворювань.

10. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді  та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

11. Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

12. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям):

1. Надання консультативної допомоги із застосуванням телемедичних технологій (телемедичні консультації/консиліуми) лікарям закладів охорони здоров’я нижчого рівня, у тому числі забезпечення надання консультативної медичної допомоги дітям, які знаходяться у життєзагрозливих (критичних) станах, профільними спеціалістами у цілодобовому режимі виїзною консультативною педіатричною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

2. Надання медичної допомоги дітям із тяжкими гострими та хронічними захворюваннями, в тому числі у відділенні інтенсивної терапії, відповідно до чинних галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням).

4. Проведення інструментальних ендоскопічних досліджень в умовах стаціонару.

5. Наявність лабораторії, яка дозволяє отримувати результати проведених пацієнтам лабораторних досліджень у цілодобовому режимі.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим приміщенням або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення для забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення інструментальної діагностики відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та наявного обладнання у закладі.

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

8. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

10. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

11. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дітям):

1. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії для дітей.

2. Наявність у закладі обладнаного кабінету телемедицини для проведення телемедичних консультацій/консиліумів відповідно до табеля оснащення.

3. Наявність  графіка чергувань лікарів-консультантів для забезпечення цілодобового надання консультативної та/або виїзної консультативної медичної допомоги дітям.

4. Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у  закладі.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий,  та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Лікар-ендоскопіст, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики,  та/або лікар з функціональної діагностики — щонайменше 1 особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому закладі.

Додатково вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах: (для надання медичної допомоги дітям):

1. У закладі:

a. Лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи.

b. Лікар-ендоскопіст та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар з функціональної діагностики — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи або за сумісництвом в цьому.

c. Лікар-лаборант — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

d. Фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше  4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

e. Рентгенолаборант — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-гінеколог дитячий та підліткового віку та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий — щонайменше 8 осіб з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична стаціонару — щонайменше 12 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. апарат ШВЛ;

c. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. рентгенівський апарат;

f. ларингоскоп;

g. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

h. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;i. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. мішок для ручної вентиляції легень;

b. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

c. аспіратор (відсмоктувач);

d. глюкометр;e. пульсоксиметр — щонайменше 4;

f. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

g. термометр безконтактний;

h. ваги медичні, ростомір медичний, медичні ваги для немовлят (для дитячих відділень) за потребою.

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дітям):

1. У закладі:

a. комп’ютерний томограф;

b. фіброгастроскоп;

c. колоноскоп;

d. бронхоскоп;

e. УЗД-апарат з кольоровим допплером і набором датчиків для дітей різного віку.

2. У приймальному відділенні:

a. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

b. мобільний УЗД-апарат;

c. глюкометр;

d. системи та апарати для проведення швидкісних тестів;

e. електрокардіограф багатоканальний;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. монітор пацієнта;

h. мішок для ручної вентиляції легень.

3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії загального профілю:

a. апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп — щонайменше 6;

b. апарат ШВЛ середнього класу для дітей усіх вікових груп — щонайменше 3;

c. апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням для дітей усіх вікових груп;

d. монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків — щонайменше 12;

e. пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп з відповідними датчиками — щонайменше 6;

f. дозатор лікувальних речовин — щонайменше 18;

g. пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском;

h. ЕКГ портативний для дітей усіх вікових груп;

i. дефібрилятор;

j. електровідсмоктувач — щонайменше 12;

k. ларингоскоп з набором клинків — щонайменше 4;

l. відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених — щонайменше 4;

m. реанімаційна укладка (валіза) — щонайменше 2;

n. мішок ручної вентиляції легень — щонайменше 6;

o. ваги електронні — щонайменше 4;

p. апарат рентгенівський діагностичний палатний;

q. стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків;

r. апарат УЗД цифровий з кольоровим допплером і набором датчиків:

  • конвексний (абдомінальний);
  • лінійний (для дослідження судин);
  • секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ехоКс).

4. У лабораторії:

a. апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові;

b. автоматичний гематологічний аналізатор;

c. коагуляційний аналізатор;

d. електролітний аналізатор;

e. біохімічний аналізатор.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua