Рефрактерна форма ревматоїдного артриту: визначено найефективніший препарат

2 листопада 2020 о 12:13
985

Актуальність

Упатициніб — селективний та оборотний інгібітор тирозинкінази (JAK) з вищою селективністю до JAK1 порівняно з JAK2, JAK3 — рекомендований для лікування пацієнтів із ревматоїдним артритом (РА). Попередні дослідження демонстрували, що близько 30% пацієнтів з РА, які застосовували терапію упатицинібом, досягали ремісії, незалежно від попереднього лікування метотрексатом, іншими хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами (Disease-modifying antirheumatic drugs — DMARD) або біологічними препаратами.

Абатацепт — схвалений препарат для лікування пацієнтів із РА, який специфічно зв’язується з CD80 і CD86, селективно пригнічуючи тим самим проліферацію Т-клітин та стимулюючи В-клітини. Ефективність і безпека препарату абататацепт підтверджені в ході дослідження третьої фази, в яких взяли участь пацієнти з РА, рефрактерні до метотрексату, DMARD та біологічних препаратів.

Проведено дослідження з метою визначення ефективності та безпеки застосовування упатицинібу порівняно з абатацептом у пацієнтів з РА, рефрактерних до метотрексату, DMARD та біологічних препаратів.

Дизайн дослідження

Проведено рандомізоване подвійне сліпе контрольоване дослідження третьої фази SELECT-CHOICE, в якому взяли участь дорослі пацієнти (>18 років) з діагнозом РА, встановленим принаймні за 3 міс до включення у дослідження, рефрактерним до стандартної терапії. Учасників було рандомізовано на дві групи у співвідношенні 1:1. У першій групі застосовували  упатициніб у дозі 15 мг 1 раз на добу перорально, у другій групі — абатацепт внутрішньовенно (у 1-й день, далі — на 2-, 4-, 8-, 12- та 16-му тижнях). Крім того, пацієнта першої групи додатково отримували інфузії плацебо, пацієнти другої групи — перорально плацебо. Усі учасники дослідження також отримували синтетичні DMARD.

Як первинну кінцеву точку розглядали зміну показника Шкали активності захворювання (Disease Activity Score) для 28 суглобів із С-реактивним білком (DAS28-CRP; сума балів становила 0,0–9,4 — чим вищий бал, тим вища активність захворювання) на 12-му тижні (в аналізі noninferiority). Як вторинні кінцеві точки розглядали критерій в аналізі superiority упадацитинібу над абатацептом щодо зміни DAS28-CRP і кількість пацієнтів, які досягли клінічної ремісії (сума балів за шкалою DAS28-CRP <2,6).

Результати дослідження

Загалом до дослідження було включено 612 пацієнтів з РА, яких рандомізували на дві групи. Перша група застосування упатицинібу складалася з 303 пацієнтів, друга група — із 309.

На початку дослідження показник DAS28-CRP становив 5,7 у групі упатицинібу, та 5,88 — у групі абатацепту. Середня змінна до 12-го тижня дослідження становила –2,52 у групі упатицинібу та –2,00 — у групі абатацепту (різниця становила –0,52, 95% довірчий інтервал (ДІ) –0,69…–0,35, р<0,001 — для аналізу noninferiority; р<0,001 — для аналізу superiority).

Частка пацієнтів, які досягли ремісії, становила 30% на фоні терапії упатицинібом та 13,3% — на фоні терапії абатацептом (різниця — 16,8%, 95% ДІ 10,4–23,2, р<0,001 — для аналізу superiority).

Протягом періоду дослідження зафіксовано 1 летальний випадок, 1 нефатальний інсульт та 2 випадки тромбоемболії у групі упатицинібу. Крім того, у групі упатицинібу відзначали підвищення рівня печінкових транаміназ.

Висновок

У пацієнтів з РА, рефрактерних до стандартної терапії, терапія упатицинібом перевищувала зміни від вихідного рівня за DAS28-CRP та досягнення ремісії на 12-му тижні дослідження, порівняно з терапією абатацептом. Однак у групі терапії упатицинібом відзначали серйозніші побічні ефекти порівняно з терапією абатацептом.

Нагадуємо, що нещодавно відбулася Науково-практична школа на тему «Складний коморбідний пацієнт: як об’єднати зусилля спеціалістів», де розглядали серцево-судинний ризик у пацієнтів із РА.

  • Parmentier J.M., Voss J., Graff C. et al. (2018) In vitro and in vivo characterization of the JAK1 selectivity of upadacitinib (ABT-494). BMC Rheumatol., 2: 23–23.
  • Rubbert-Roth А.,  Enejosa J., Pangan A.L. et al. (2020) Trial of Upadacitinib or Abatacept in Rheumatoid Arthritis. N. Engl. J. Med., 383: 1511–1521. DOI: 10.1056/NEJMoa2008250.
  • Weinblatt M.E., Schiff M., Valente R. et al. (2013) Head-to-head comparison of subcutaneous abatacept versus adalimumab for rheumatoid arthritis: findings of a phase IIIb, multinational, prospective, randomized study. Arthritis Rheum., 65: 28–38.

Анна Хиць