Ліпопротеїн(а) та ризик серцево-судинних подій: дослідження ODYSSEY OUTCOMES

28 жовтня 2020 о 12:08
1507

Актуальність

Ліпопротеїн(а) (ЛП(а)) — генетично детермінована частка ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), що синтезується в печінці та складається з аполіпопротеїну B100, ковалентно зв’язаного з аполіпопротеїном(а). Як відомо, ЛП(а) є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань. Попередні дослідження повідомляли, що високий рівень ЛП(а) асоційований із підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних подій. Відповідно до цього, у гайдлайнах Європейського товариства кардіологів (ESC) та Європейського товариства атеросклерозу (EAS) щодо статинотерапії рекомендовано проводити вимірювання ЛП(а) дорослим пацієнтам із середнім ризиком розвитку серцево-судинних подій або особам із сімейним анамнезом серцево-судинних захворювань або сімейним анамнезом підвищеного рівня ЛП(а) з метою оптимізації методів модифікації рівня ліпідів та зниження рівня серцево-судинного ризику.

Проведено дослідження ODYSSEY OUTCOMES з метою оцінки впливу зниження рівня ЛП(а) при терапії алірокумабом на серцево-судинні події у пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром (ГКС).

Дизайн дослідження

Загалом до дослідження було включено 18 924 пацієнтів, які відповідали таким критеріям: вік ≥40 років, госпіталізація з ГКС (інфаркт міокарда чи нестабільна стенокардія) за 1–12 міс до рандомізації у дослідження, рівень ЛПНЩ ≥70 мг/дл (≥1,81 ммоль/л), холестерин ЛПНЩ ≥100 мг/дл (≥2,59 ммоль/л) або аполіпопротеїн В ≥80 мг/дл, що оцінювали під час лікування аторвастатином 40–80 мг/добу, розувастатином 20–40 мг/добу або максимально переносимою дозою будь-якого статину.

Пацієнтів рандомізовано на дві групи: перша група прийому алірокумабу, друга група — контрольна.

Результати

Результати дослідження продемонстрували, що вихідні значення рівня ЛП(а) виявлялися незалежно пов’язані з настанням серцево-судинних подій як у пацієнтів групи плацебо, так і у хворих, які застосовували алірокумаб.

Медіана зниження ЛП(а) у групі алірокумабу становила –5 мг/дл. Зниження ЛА(а) було незалежно пов’язано з нижчим ризиком усіх серцево-судинних подій. Так, зменшення на кожні 5 мг/дл передбачало відносне зниження ризику серцево-судинних подій на 2,5%.

Висновок

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що рівень ЛП(а) є незалежним предиктором серцево-судинних подій у когорті пацієнтів, які перенесли ГКС. При цьому терапія алірокумабом асоційована зі зниженням ризику серцево-судинних подій.

Нагадуємо, що нещодавно Американський коледж кардіологів (American College of Cardiology — АСС) випустив рекомендації щодо менеджменту пацієнтів із серцевою недостатністю.

  • Burgess S., Ference B.A., Staley J.R. et al. (2018) Association of LPA variants with risk of coronary disease and the implications for lipoprotein(a)-lowering therapies: a Mendelian randomization analysis. JAMA Cardiol., 3: 619–627.
  • Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. (2019) 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur. Heart J., ehz455 (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455).
  • Nordestgaard B.G., Langsted A. (2016) Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J. Lipid Res., 57: 1953–1975.
  • Szarek M., Bittner V.E., Aylward P. et al. (2020) Lipoprotein(a) lowering by alirocumab reduces the total burden of cardiovascular events independent of low-density lipoprotein cholesterol lowering: ODYSSEY OUTCOMES trial. Eur. Heart J., ehaa649 (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa649).

Анна Хиць