Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: консервативна стаціонарна допомога

23 вересня 2020 о 10:38
766

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.

2. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін та його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові);

d. ліпопротеїновий профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) у сироватці крові;

e. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісний), антистрептолізин — О (ASLO, кількісне визначення);

f. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

g. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

h. глікозильований гемоглобін;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. аналіз сечі загальний;

k. мікроальбумін у сечі;

l. копрограма;

m. бактеріологічні дослідження;

n. інші лабораторні аналізи відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. ЕКГ;

b. УЗД;

c. рентгенографія;

d. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.

7. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

9. Проведення заходів щодо вторинної профілактики захворювань.

10. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострий період для запобігання виникненню ускладнень.

11. Направлення за наявності показань пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації або послуг з паліативної медичної допомоги.

12. Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги або іншої спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

13. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікаря-спеціаліста з надання спеціалізованої амбулаторної допомоги/лікуючого лікаря закладу, що надає спеціалізовану (вторинну), високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим приміщенням або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги для забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.

2. Відділення/палати інтенсивної терапії, обладнані відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення бактеріологічних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

8. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

10. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів і медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар — гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар — гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар — дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар — ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар — імунолог дитячий, та/або лікар — імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар — інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар — кардіолог дитячий, та/або лікар — кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар — кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар — нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед — травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар — отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар — офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар — пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар — ревматолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар — терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар — уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар — хірург судинний, та/або лікар — хірург серцево-судинний, та/або лікар — хірург торакальний, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 2 особи однієї спеціальності з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

3. Лікар-генетик та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. рентгенівський апарат;

d. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

e. апарат ШВЛ;

f. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

g. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

h. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання послуги:

a. мішок Амбу;

b. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

c. аспіратор (відсмоктувач);

d. глюкометр і тест-смужки;

e. пульсоксиметр — щонайменше 2;

f. тонометр;

g. термометр безконтактний;

h. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за напрямом надання медичної допомоги.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua