Organization: University hospital Zaporozhye State Medical University