Organization: Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine