МОРФОМЕТРИЧНА НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНОГО УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

30 квітня 2004
2451
Резюме

Мета дослідження — визначення характерних особливостей органічного ураження головного мозку у віддалений період впливу іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи на підставі морфометричного аналізу церебральних магнітно-резонансних зображень. У дослідження залучили 79 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у яких після впливу іонізуючого випромінювання у дозах 0,14–4,7 Гр діагностували органічні психічні розлади, та 18 пацієнтів з органічними психічними розладами, які не постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведено магнітно-резонасну томографію головного мозку, якісну і кількісну (морфометричну) оцінку її результатів. Морфометрія церебральних магнітно-резонансних зображень включала аналіз коефіцієнтів контрастності структур мозку відносно лікворної системи, розмірів бокових та третього шлуночків, індексів тіл бокових шлуночків, передніх рогів бокових шлуночків та третього шлуночка. Морфометричною нейровізуалізаційною особливістю органічного ураження головного мозку у віддалений період впливу іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи є атрофія кори гемісфер головного мозку та ураження провідних шляхів домінуючої півкулі. Залежність характерних патологічних морфометричних особливостей головного мозку від дози опромінення виявлена при дозах, більших 0,3 Гр. Відзначено посилення цієї залежності зі збільшенням дози.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Бомко Мария Александровна

Резюме. Цель исследования — определение характерных особенностей органического поражения головного мозга в отдаленный период воздействия ионизирующего излучения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на основе морфометрического анализа церебральных магнитно-резонансных изображений. К исследованию привлекли 79 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, у которых после воздействия ионизирующего излучения в дозах 0,14–4,7 Гр диагностировали органические психические расстройства, и 18 пациентов с органическими психическими расстройствами, не пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Проведена магнитно-резонансная томография головного мозга, дана ее качественная и количественная (морфометрическая) оценка. Морфометрия церебральных магнитно-резонансных изображений включала анализ коэффициентов контрастности структур мозга относительно ликворной системы, размеров боковых и третьего желудочков, индексов тел боковых желудочков, передних рогов боковых желудочков и третьего желудочка. Морфометрической нейровизуализационной особенностью органического поражения головного мозга в отдаленный период воздействия ионизирующего излучения вследствие Чернобыльской катастрофы является атрофия коры гемисфер головного мозга и поражение проводящих путей доминирующего полушария. Зависимость характерных патологических морфометрических особенностей головного мозга от дозы облучения выявлена при дозах больше 0,3 Гр и усиливалась по мере увеличения дозы.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, органическое поражение головного мозга, магнитно-резонансная томография, морфометрия

MORPHOMETRIC NEUROVISUAL CHARACTERISTIC OF ORGANIC BRAIN DAMAGE IN REMOTE PERIOD OF EXPOSURE TO IONIZING RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

Bomko Maria A

Summary. The goal of the study was to determine the distinctive features of organic brain damage in remote period of exposure to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident on the basis of morphometric analysis of cerebral magnetic-resonance images (MRI). There were examined 79 clean-up workers of the consequences of the Chernobyl accident with organic mental disorders following exposure to ionizing radiation in doses of 0,14–4,7 Gy, as well as 18 non-exposed patients with organic mental disorders. Visual and morphometric assessments of MRIs have been done. Morphometry of MRI included analysis of contrast coefficients between brain structures and cerebral liquor system, sizes of lateral ventricles and the third ventricle, indices of lateral ventricles bodies, frontal horns of lateral ventricles and the third ventricle. Cortical atrophy of cerebral hemispheres and damage of neuronal pathways in the dominant hemisphere are the characteristic morphometric neuroimaging features of organic brain damage in remote period of exposure to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident. There was revealed the «dose–effect» relationship between the dose and the characteristic morphometric neuroimaging features of organic brain damage, starting with 0,3 Gy and increasing in proportion to the dose.

Key words: ionizing radiation, organic brain damage, magnetic-resonance imaging, morphometry