СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПАТЕРН РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

30 жовтня 2004
3309
Резюме

Мета дослідження – виявити дозозалежні ознаки органічного ураження головного мозку за даними комп’ютерної електроенцефалографії (КЕЕГ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та визначити нейрофізіологічні кореляти структурних змін у головному мозку в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Дозозалежними озна­ками органічного ураження головного мозку за даними КЕЕГ є: підвищення відносної d-потужності, особливо у лівій лобно-скроневій ділянці; зниження абсолютної q-потужності у скроневій ділянці лівої півкулі; дифузне зниження a-потужності; за даними МРТ – зниження коефіцієнтів контрастності лівої внутрішньої капсули та білої речовини лівої тім’яної частки відносно лікворної системи мозку. Частота виявлення та вираженість цих ефектів закономірно зростає пропорційно до дози опромінення при дозах, більших за 0,3 Зв (в УЛНА) та 1 Зв (після гострої променевої хвороби). Структурно-функціональний патерн радіаційного ураження головного мозку в УЛНА на ЧАЕС полягає у патології кори великих півкуль, підкіркових структур, провідникових шляхів та кортико-лімбічної системи переважно у лівій гемісфері. Кожний нейрофізіологічний прояв порушення функції має характерний церебральний структурний базис. Це свідчить про структурно-функціональну цілісність організації головного мозку та виключає протиставлення «функціональних» та «структурних» радіоцеребральних ефектів. Наявність асоціації нейрофізіологічних і нейровізуалізаційних параметрів з дозою опромінення зумовлює доцільність оцінки можливості реконструкції дози за параметрами КЕЕГ і МРТ головного мозку у віддалений період після опромінення.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТТЕРН РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Логановский Константин Николаевич, Бомко Мария Александровна

Резюме. Цель исследования – выявить дозозависимые признаки органического поражения головного мозга по данным компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и определить нейрофизиологические корреляты структурных изменений в головном мозге у участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Дозозависимыми признаками органического поражения головного мозга по данным КЭЭГ являются: повышение относительной d-мощности, особенно в левой лобно-височной области; снижение абсолютной q-мощности в височной области левого полушария; диффузное снижение a-мощности; по данным МРТ – снижение коэффициентов контрастности левой внутренней капсулы и белого вещества левой теменной доли относительно ликворной системы мозга. Частота выявления и выраженность данных эффектов закономерно возрастает пропорционально дозе облучения при дозах более 0,3 Зв (у УЛПА) и 1 Зв (после острой лучевой болезни). Структурно-функциональный паттерн радиационного поражения головного мозга у УЛПА на ЧАЭС заключается в патологии коры больших полушарий, подкорковых структур, проводящих путей и кортико-лимбической системы преимущественно в левой гемисфере. Каждое нейрофизиологическое проявление нарушения функции имеет характерный церебральный структурный базис. Это свидетельствует о структурно-функциональной целостности организации головного мозга и исключает противопоставление «функциональных» и «структурных» радиоцеребральных эффектов. Наличие ассоциации нейрофизиологических и нейровизуализационных параметров с дозой облучения обусловливает целесообразность оценки возможности реконструкции дозы по параметрам КЭЭГ и МРТ головного мозга в отдаленный период после облучения.

Ключевые слова: радиоцеребральные эффекты, органические психические расстройства, компьютерная электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография

STRUCTURAL-FUNCTIONAL PATTERN OF RADIATION BRAIN DAMAGE IN CHERNOBYL ACCIDENT CLEAN-UP WORKERS

Loganovsky K N, Bomko Maria A

Summary. The goal of the study was to determine dose-dependent signs of organic brain damage according to the results of computerized electroencephalography (CEEG) and magnetic-resonance imaging (MRI) and to determine neurophysiological correlates of cerebral structural changes in Chernobyl accident clean-up workers. Increase of relative d-power, especially in the left fronto-temporal area, together with depression of absolute q-power in the left temporal area and diffusive depression of a-power were dose-dependent CEEG-signs of organic brain damage. Decrease of contrast coefficients of the left internal capsule and the left parietal lobe white matter (relative to the brain liquor system) were dose-dependent MRI-signs of organic brain damage. The frequency and the intensity of those effects increased in proportion to dose among clean-up workers irradiated in dose over 0,3 Sv as well as acute radiation sickness convalescents irradiated in dose over 1 Sv. The structural-functional pattern of radiation organic brain damage in Chernobyl accident clean-up workers consists in the pathology of cerebral cortex, subcortical structures, neuronal pathways and cortical-limbic system of the left (predominantly) cerebral hemisphere. Every neurophysiological manifestation of cerebral dysfunction had its typical structural basis, that testify to structural-functional integrity of the brain organization and exclude opposition between «functional» and «structural» radiocerebral effects. Associations of neurophysiological and neuroimaging parameters with dose stipulate for the expediency to estimate the possibility of dose reconstruction using parameters of CEEG and brain MRI in the remote period of ionizing radiation exposure.

Key words: radiocerebral effects, organic mental disorders, computerized electroencephalography, magnetic-resonance imaging