СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ПРИ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ДЕНТИНУ, ЩО ВИНИКЛА НА ФОНІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА

30 грудня 2004
3087
Спеціальності :
Резюме

Вивчали структуру та мікроелементний склад твердих тканин зубів при гіперестезії дентину, що виникла на фоні захворювань тканин пародонта, з використанням растрового електронного мікроскопа з рентгенівським мікроаналізом «Super probe 733». Досліджували 10 зубів з ознаками гіперестезії дентину ІІ–ІІІ ступеня, видалених у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом ІІ–ІІІ ступеня тяжкості, та 10 інтактних зубів. Встановили, що в основі розвитку гіперестезії дентину у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта лежить комплекс морфологічних змін, який призводить до оголення плащового дентину з наступним розкриттям дентинних канальців і збільшенням їх діаметра. Втрата цементного шару й розкриття канальців дентину відбувається внаслідок руйнування періодонтальної зв’язки й утворення пародонтальної кишені. Розміри і локалізація зони оголеного дентину визначаються втратою епітеліального прикріплення. Виявлена тенденція до більш високої щільності відкритих дентинних канальців у пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні порівняно з оральною пояснює переважну локалізацію болю саме на вестибулярній поверхні. Структурні зміни в твердих тканинах зубів при гіперестезії дентину відбуваються на фоні їх демінералізації і зниження вмісту мікроелементів, зокрема магнію, що призводить до неспроможності місцевих компенсаторно-захисних механізмів.

СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ДЕНТИНА, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Белоклицкая Галина Федоровна, Копчак Андрей Владимирович

Резюме. Изучали структуру и микроэлементный состав твердых тканей зубов при гиперестезии дентина, которая возникла на фоне заболеваний тканей пародонта, с использованием растрового электронного микроскопа с рентгеновским микроанализом «Super probe 733». Исследовали 10 зубов с признаками гиперестезии дентина ІІ–ІІІ степени, удаленных у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом ІІ–ІІІ степени тяжести, и 10 интактных зубов. Установили, что в основе развития гиперестезии дентина у пациентов с заболеваниями тканей пародонта лежит комплекс морфологических изменений, который приводит к обнажению плащевого дентина с последующим раскрытием дентинных канальцев и увеличением их диаметра. Потеря цементного слоя и раскрытие канальцев дентина происходит вследствие разрушения периодонтальной связки и образования пародонтального кармана. Размеры и локализация зоны обнаженного дентина определяются потерей эпителиального прикрепления. Выявленная тенденция к более высокой плотности открытых дентинных канальцев в пришеечной области на вестибулярной поверхности по сравнению с оральной объясняет преимущественную локализацию боли именно на вестибулярной поверхности. Структурные изменения в твердых тканях зубов при гиперестезии дентина происходят на фоне их деминерализации и снижения содержания микроэлементов, в частности магния, что приводит к несостоятельности местных компенсаторно-защитных механизмов.

Ключевые слова: гиперестезия дентина, генерализованный пародонтит, растровая электронная микроскопия, рентгеновский микроанализ, структура твердых тканей зубов, микроэлементный состав тканей зуба

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF DENTAL HARD TISSUES WITH DENTINE HYPERESTHESIA IN PERIODONTAL DISEASE

Bеloklitskaya Galina F, Kopchak A V

Summary. The structure and microelement compound of dental hard tissues with hyperesthesia, developed in patients with periodontal disease, was investigated using raster electronic microscope with radiological microanalysis «Super probe 733». 10 teeth with the signs of dentin hyperesthesia of II–III stage, extracted in patients with periodontal disease, and 10 intact teeth were studied. It was found out that the basis for dentin hyperesthesia in patients with periodontal disease was the complex of morphological changes, resulted in dentin exposure followed by opening of dentine tubes, and increase in their diameter. Cement loss and opening of dentine tubes was determined by destruction of periodontal ligament and pocket formation. The dimensions and localization of exposed dentine zone depended on attachment loss. The tendency for increasing density of opened dentine tubes in cervical area on vestibular side in comparison to oral side explains the overwhelming pain localization at vestibular tooth surface. Structural changes in teeth hard tissues with hyperesthesia developed in demineralized teeth with decreased microelement content, magnesium in particular, that made local compensatory and protective mechanisms ineffective.

Key words: dentin hyperesthesia, periodontal disease, raster electronic microscopy, radiological microanalysis, structure of dental hard tissues, microelements compound