ОСОБЕННОСТИ ЯДРЫШКОВОГО АППАРАТА ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

30 грудня 2004
1848
Спеціальності :
Резюме

На основании исследования цитограмм лимфатических узлов 87 людей в норме при использовании метода импрегнации препаратов азотнокислым серебром показана зависимость активности ядрышкового аппарата лимфоидных клеток от возраста. Установлены стабильное на протяжении всей жизни содержание ядрышек нуклеолонемного и кольцевидного типов, а также возрастные колебания количества микроядрышек, характеризующиеся закономерным увеличением от периода новорожденности до I периода зрелости с последующим постепенным уменьшением, начиная со II периода зрелости и до старческого возраста. Продемонстрирована возможность взаимопереходов между различными формами ядрышек нуклеолонемного типа, обеспечивающих специфический для каждого возрастного периода уровень функциональной активности лимфоидных клеток.

ОСОБЛИВОСТІ ЯДЕРЦЕВОГО АПАРАТУ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ЛЮДИНИ

Болгова Людмила Севастьянівна, Туганова Т Н, Танасійчук І С

Резюме. На основі дослідження цитограм лімфатичних вузлів 87 людей в нормі при використанні методу імпрегнації препаратів азотнокислим сріблом показана залежність активності ядерцевого апарату лімфоїдних клітин від віку. Встановлені стабільний протягом всього життя вміст ядерець нуклеолонемного та кільцевидного типів, а також вікові коливання кількості мікроядерець, що характеризуються закономірним збільшенням від періоду новонародженості до I періоду зрілості з наступним поступовим зменшенням, починаючи з II періоду зрілості і до старечого віку. Продемонстрована можливість взаємопереходу між різними формами ядерець нуклеолонемного типу, що забезпечує специфічний для кожного вікового періоду рівень функціональної активності лімфоїдних клітин.

Ключові слова:ядерцеутворювальні регіони хромосом, лімфоїдні клітини, лімфатичні вузли, норма

AGE FEATURES OF HUMAN LYMPHATIC NODES LYMPHOID CELLS NUCLEOLAR SET

Bolgova L S, Tuganova T N, Tanasiychuk I S

Summary. Based on 87 human normal lymphatic nodes cytogram research, using preparation silver nitrate impregnation, dependence of lymphoid cells nucleolar set activity from age was shown. There were established: stable content of nucleolonemal and ring-shaped types of nucleoli within the whole life-span as well as age fluctuations of micro nucleoluses quantity characterized by regular increase from newborn period to I maturity period with following gradual decrease beginning from II maturity period to senility. Possibility of inter-transfers between different nucleolonemal nucleoli forms providing specific for each age period functional activity level of lymphoid cells was demonstrated.

Key words: nucleolus organizer regions, lymphoid cells, lymphatic nodes, norma