Професор Рудольф Вейгль і його внесок у розвиток соціальної медицини та медичної біології

30 грудня 2009
2979
Резюме

Перша ефективна вакцина проти висипного тифу була створена Рудольфом Вейглем у 1928 р. на кафедрі загальної (медичної) біології медичного факультету Львівського університету, яку він заснував та очолив у 1920 р. У 1930-х роках була відпрацьована технологія промислового виробництва вакцини. Вона вироблялась у великій кількості та використовувалася здебільшого у Китаї для лікування хворих на висипний тиф Бельгійських католицьких місіонерів, Ефіопії, де в ці роки були важкі епідемії висипного тифу тощо. У роки Другої світової війни промислове виробництво вакцини набуло винятково широкого розмаху, було проімунізовано понад 6 млн людей, завдяки чому імунізація в комплексі з іншими протиепідемічними заходами дозволила ефективно запобігати розповсюдженню висипного тифу та уникати епідемій. Уперше в історії ведення війни не супроводжувалось масштабними епідеміями висипного тифу, незважаючи на величезний розлад суспільного життя. Вакцина Вейгля врятувала від висипного тифу мільйони людей у різних країнах світу. За заслуги перед людством у боротьбі з висипним тифом Р. Вейгль отримав світове визнання і тільки випадковість стала на перешкоді до присудження йому Нобелівської премії. Окрім застосування воші у ролі експериментальної тварини, Р. Вейгль «розробив» її спеціальний штам — Pediculus vestimenti, який було легко вирощувати, і який найкраще підходив для вироблення вакцини проти висипного тифу. Цей штам отримано в результаті схрещування вошей, відібраних у російських полонених Першої світової війни (захоплених австрійцями), з вошами, наданими лабораторією рикетсіозу з Ефіопії. Отриманих нащадків від такого схрещування назвали «штам Вейгля». Причин для вирощування Rickettsia prowazekii, які були основою для отримання вакцини, у вошах було багато. У той час не існувало відповідного штучного способу для вирощування Rickettsia prowazekii. Запропоноване пізніше розмноження Rickettsia prowazekii у курячих яйцях призвело до відбору меншої кількості імуногенних варіантів рикетсій. У результаті вирощування та перенесення Rickettsia prowazekii у середню кишку вошей штаму Вейгля (Pediculus vestimenti) була отримана найефективніша та надійна вакцина проти висипного тифу.

Посилання

Профессор Рудольф Вейгль и его вклад в развитие социальной медицины и медицинской биологии

Середа О Н, Середа О Н, Воробец З Д

Резюме. Первая эффективная вакцина против сыпного тифа была изготовлена Рудольфом Вейглем в 1928 г. на кафедре общей (медицинской) биологии медицинского факультета Львовского университета, которую он возглавил в 1920 г. Она была получена вследствие выращивания и переноса Rickettsia prowazekii в среднюю кишку вшей штамму Вейгля (Pediculus vestimenti). Вакцина производилась в большом количестве и использовалась преимущественно в Китае для лечения больных сыпным тифом католических миссионеров, Эфиопии, где в эти годы были тяжелые эпидемии сыпного тифа и т.д. В годы Второй мировой войны промышленное производство вакцины приобрело исключительно широкий масштаб, были иммунизированы свыше 6 млн человек, благодаря чему иммунизация сочетанно с другими противоэпидемическими мероприятиями способствовала предотвращению распространения сыпного тифа и эпидемий. За заслуги перед человечеством в борьбе с сыпным тифом Р. Вейгль получил мировое признание, большое количество наград, и только случай стал на пути присуждения ему Нобелевской премии.

Ключевые слова: Рудольф Вейгль, сыпной тиф, вакцина, социальная медицина, Rickettsia prowazekii

Professor Rudolf Weigl and his contribution in development of social medicine and medical biology

Sereda O N, Sereda O N, Vorobets Z D

Summary. First effective vaccine against typhus was made by R. Weigl in 1928 at the department of medical biology of medical faculty of Lviv University, which he headed in 1920. It was obtained as a result of the growth and transmission of Rickettsia prowazekii in flees middle intestine of Weigl’s strain (Pediculus vestimenti). Vaccine was produced in big amount and was used mostly in China for curing of catholic missionaries who suffered from typhus, in Ethiopia, where in these years were very hard epidemics of typhus and ets. In the years of Second World War industrial production of vaccine had got unique vast scale, over 6 millions of people were immunized, this immunization with other preventive measures helped to stop the spread of typhus and epidemics. For his role in the struggle of humanity against typhus R. Weigl got world-wide appreciation and many honours and only a case had stopped him from being awarded the Nobel Prize.

Key words: Rudolf Weigl, typhus, vaccine, social medicine, Rickettsia prowazekii