Рецензія на навчальний посібник О. Сіделковського «Юридична гігієна медичних працівників», Київ 2023, клініка сучасної неврології «Аксімед»

22 листопада 2023
483
Спеціальності :
Резюме

Сіделковський Олексій, професор, доктор юридичних наук, кандидат медичних наук, лікар-невролог вищої категорії, директор клініки сучасної неврології «Аксімед».

Навчальний посібник «Юридична гігієна медичних працівників» присвячений міждисциплінарній проблемі імплементацій сучасного медичного законодавства в щоденну практику діяльності фахівців у галузі охорони здоров’я з метою підвищення їх професійної компетенції у сфері правознавства.

Уперше запропонований для практичного використання оригінальний термін «Юридична гігієна медичних працівників».

Посібник являє собою уніфікований компендіум базових знань і практичних навичок медичних працівників щодо юридичної регламентації професійної діяльності медичного законодавства та юридичної відповідальності.

За професійні правопорушення комплексний та водночас лапідарний підхід до викладання матеріалу дозволив об’єднати в навчальному посібнику майже весь масив правознавчої інформації, яка знаходиться в царині двох дисциплін: права та медицини.

Багато уваги приділено розумінню фундаментальних принципів функціонування сучасної системи охорони здоров’я, особливо в період її тектонічних структурних перетворень.

Червоною лінією через весь контент навчального посібника проходять приклади реальних судових справ, у яких кожний медичний працівник знайде все для превенції власних лікарських помилок та лікарських девіацій.

Навчальний посібник буде корисним медичним працівникам усіх спеціальностей, організаторам охорони здоров’я, які стикнулися з викликами долі, юристам, особ­ливо працюючим у галузі охорони здоров’я, студентам медичних та юридичних закладів вищої освіти, а також усім, кого цікавить багатовекторна проблема медичного законодавства.

Навчальний посібник торкається таких надзвичайно важливих тем, як основи медичного законодавства, правовий статус пацієнта і медичних працівників, принципи організації медичної допомоги, трудове законодавство та охорона праці медиків, принципи організації медичного страхування в Україні, проблеми лікарської таємниці і вади надання медичної допомоги. Висвітлено складні питання юридичної відповідальності медичних працівників.

16 розділів навчального посібника охоплюють злободенні питання, які знаходяться на межі царини двох наук — права і медицини.

Деякі розділи навчального посібника мають безпереч­ну гуманістичну та філософську направленість: «Основи етики і деонтології в медицині», «Лікарські помилки і лікарські девіації», «Ятрогенні захворювання як форма дефекту надання медичної допомоги».

Представлений навчальний посібник — це сплав медицини і права, науково-прикладного та філософсько-гуманістичного початку функціонування ноосфери.

Розглядаються питання врегулювання таких вкрай складних питань, як репродуктивні технології, в тому числі сурогатне материнство, невирішені нормативні питання трансплантології в нашій державі.

Автором описані основи теорії і практики в нейрореа­білітації, етіологія, патогенез, діагностика та лікування неврологічних захворювань, шкали і тести в неврології, нейрохірургії та нейрореабілітації, використані класичні роботи в історії медицини.

Навчальний посібник складається із 16 розділів, заключного слова, додатків зі списку використаної літератури.

Розділ 1 присвячено основам медичного законодавства і базовим принципам функціонування системи охорони здоров’я України. У ньому розглянуто такі питання, як постулати сучасного медичного законодавства України, історико-гуманістичні аспекти еволюції системи охорони здоров’я Європейського континенту; сучасні світові моделі системи охорони здоров’я; основоположні принципи доказової медицини; медична послуга — базовий елемент якісної медичної допомоги: договір про медичне обслуговування пацієнта як один із головних правочинів у галузі охорони здоров’я; клінічний протокол — основ­ний дороговказ практичного лікаря; актуальні питання медичних послуг.

Розділ 2 висвітлює «Єдиний медичний простір України як дієвий механізм ефективного функціонування закладів охорони здоров’я усіх форм власності». У цьому розділі автор вказує на єдиний медичний простір України; правову сутність, ознаки, складові частини; соціальну роль та місце приватних закладів охорони здоров’я в умовах єдиного медичного простору України.

Розділ 3 присвячено принципам організації медичної допомоги і медичного обслуговування, в якому висвітлюються такі питання: правова природа медичної допомоги; підстави виникнення зобов’язань із надання медичної допомоги; регламентація забезпечення загальної доступності медичної допомоги; види медичної допомоги.

Розділи 4 і 5 присвячені правовому статусу пацієнтів: права і обов’язки; правовому статусу медичних працівників: права і обов’язки.

Розділ 6 висвітлює основи трудового законодавства в галузі охорони здоров’я, в якому розглядаються питання колективного договору; трудового договору; робочого часу; часу відпочинку; оплати праці медичних працівників; матеріальних відповідальностей медичних працівників за шкоду, заподіяну підприємству; трудової дисципліни медичних працівників.

Розділ 7 і 8 висвітлюють охорону праці в медичних закладах і відповідальності за порушення законодавства про охорону праці; принципи організації і функціонування медичного страхування в Україні.

Розділ 9 і 10 присвячені юридичним конфліктам у медичній сфері і захисту прав суб’єктів медичних правовідносин; інформаційній добровільній згоді пацієнта на медичне втручання.

Розділ 11 і 12 описують лікарську таємницю і відповідальність за її розголошення; основи етики і деонтології в медицині.

Розділ 13 і 14 висвітлюють лікарські помилки і лікарські девіації; ятрогенні захворювання як форму дефекту надання медичної допомоги.

Розділ 15 описує кримінально-правові аспекти евтаназії та інших видів передчасного припинення життя людини на її прохання.

У розділі 16 висвітлюються питання відповідальності за порушення прав громадян у сфері охорони здоров’я і конкретно: дисциплінарна відповідальність; цивільно-правова відповідальність медичних працівників і закладів охорони здоров’я; адміністративна відповідальність у сфері охорони здоров’я; страхування професійної відповідальності медичних працівників за шкоду, заподіяну при наданні медичної допомоги; відповідальність пацієнтів.

У додатку містяться нормативні документи, які визначають державний устрій та принципи функціонування системи охорони здоров’я України; короткий словник найбільш важливих скорочень термінів та понять у галузі медичного права. Літературний вказівник містить 131 екземпляр, судова практика — 18 судових справ, де наведені приклади реальних судових справ, в яких кожен медичний працівник знайде майже все для превенції власних лікарських помилок та лікарських девіацій.

На навчальний посібник «Юридична гігієна медичних працівників» за авторством О. Сіделковського дали свої позитивні відгуки вчені України: В.І. Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, І.М. Трахтенберг, академік Національної академії медичних наук України, В.І. Шакун, академік Національної академії правових наук України, В.Л. Скуратівський, академік Національної академії медичних наук України.

Нестандартний виклад фахової інформації, розрахованої на медичних працівників та юристів, що спеціалізуються в охороні здоров’я, у структурі оригінальної назви «Юридична гігієна» створює нову парадигму інтеграції базових знань у царині права в щоденну роботу медичної спільноти.

Запропонований навчальний посібник органічно та функціонально-практично зв’язує всі складові багатогранного процесу надання медичної допомоги у структурі закладів охорони здоров’я всіх форм власності. Медицина і право подані як нерозривні дисципліни в умовах функціонування профільних підприємств.

Усе вищенаведене підкреслює, що рекомендований навчальний посібник буде корисним для медичних працівників усіх спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, медикам, що стикнулися з викликами долі, юристам, особливо працюючим у галузі охорони здоров’я, студентам медичних та юридичних закладів вищої освіти, вищих навчальних закладів післядипломної освіти, а також усім, кого цікавить багатовекторна проблематика медичного законодавства.

І.С. Зозуля,

головний редактор журналу
«Український медичний часопис»,
доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України