МОНІТОРИНГОВЕ СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

30 червня 1999
4618
Резюме

У статті наведені результати соціологічного дослідження з використанням методу самоанкетування та активного інтерв’ювання населення (зокрема керівників і спеціалістів органів управління підприємств та установ, працівників медичних закладів, пересічних громадян — відповідно 215, 498 і 2241 чоловік) м. Чернігова з метою вивчення їх ставлення щодо необхідності проведення на сучасному етапі реформ у сфері охорони здоров’я. Результати опитування 2954 жителів міста свідчать, що майже 2/3 осіб вважають необхідним реформування існуючої системи охорони здоров’я населення.

>

Дейкун Николай Петрович

Резюме. Приведены результаты социологического исследования с использованием метода самоанкетирования и активного интервьюирования населения (в частности, руководителей и специалистов органов управления предприятий и учреждений, работников медицинских учреждений, рядовых граждан — соответственно 215, 498 и 2241 человек) г. Чернигова в целях изучения их отношения к необходимости проведения на современном этапе реформ в сфере охраны здоровья. Результаты опроса 2954 жителей города свидетельствуют, что почти 2/3 из них считают необходимым реформирование существующей системы охраны здоровья населения.

Ключевые слова: социологическое исследование, программа-анкета, охрана здоровья, медицинская помощь, реформа

>

Deikun Nicolay P

Summary. The results of the sociological study with selfquestionnaires and an active interview of the selected groups of Chernigiv population (215 heads and specialists of administrations of institutions and organisations, 498 workers of medical institutions and 2241 common citizens) for an assessment of their attitude to a necessity of reforms carrying out in public health protection are presented. An interview of 2954 inhabitants of the city has shown that nearly 2/3 of the persons are agree with a necessity of the existing public health protection system reforming.

Key words: sociological study, questionnaire-programme, health protection, medical aid, reform