Міастенія та вагітність: огляд проблеми

29 червня 2023
1525
УДК:  616.74+616.8]-009.17:618.2/.3]-036-07-08
Резюме

Зважаючи на досить значну поширеність міастенії серед жінок і те, що міастенія не впливає на фертильність, слід враховувати можливість розвитку захворювання у репродуктивному віці. Це зумовлює необхідність вивчення клінічного перебігу міастенії в період вагітності та приділення належної уваги адекватному підбору терапії. У статті наведено епідеміологічні та етіологічні дані, описано ключові аспекти патогенезу міастенії. Зазначено закономірності прояву міастенії в період вагітності та вплив захворювання на перебіг вагітності. Проаналізовано залежність вираженості симптомів міастенії від триместру вагітності. Наголошено на зв’язку представленої закономірності з імунологічними особливостями організму жінки в період вагітності, ці особливості розглянуто також і в післяпологовий період. Описано особливості перебігу пологів у жінок з міастенією, розглянуто ймовірність мимовільного переривання вагітності, виникнення труднощів під час пологів та можливість виявлення й закономірності формування транзиторної неонатальної міастенії плода. Розглянуто питання безпеки проведення спінальної та епідуральної анестезії в процесі пологів. Виділено обов’язкові діагностичні процедури для встановлення діагнозу міастенії в період вагітності. Наголошено на ролі значущості аналізу методів терапії цього захворювання, а також представлені результати досліджень, присвячених вивченню цієї проблеми. Визначено роль тимектомії та вплив цього хірургічного методу лікування в аспекті вагітності. Показано, що прогнозувати прояви захворювання в період вагітності складно, проте вагітність може завершитися благополучно і, що найголовніше, міастенія сама по собі не є абсолютним протипоказанням до вагітності.

Вступ

Міастенія залишається актуальною проблемою сучасної неврології, зважаючи на зростаючу захворюваність і поширеність цього захворювання, а також його потенційну курабельність.

Міастенія (myasthenia gravis, хвороба Ерба — Гольдфлама) — прогресуюче аутоімунне захворювання, яке характеризується патологічною стомлюваністю та слабкістю скелетних м’язів, які виникають внаслідок ураження нервово-м’язових синапсів аутоантитілами (ААТ), що у результаті призводить до порушення м’язового скорочення. Основною антигенною мішенню для цих ААТ є нікотинові ацетилхолінові рецептори (nicotinic acetylcholine receptors— nAChRs). Іншими антигенними мішенями можуть бути м’язово-специфічна тирозинкіназа (muscle-specific tyrosine kinase — MuSK), ріанодинові рецептори (ryanodine receptors), тітин, ліпопротеїнзв’язувальний протеїн 4-го типу (lipoprotein receptor-related protein 4 — LRP4). Зазначені антигени локалізуються на постсинаптичній мембрані нервово-м’язового синапсу [1, 2].

Епідеміологія

Дані про поширеність міастенії значно варіюють. В усьому світі поширеність міастенії становить 40–180 випадків на 1 млн, щорічна захворюваність — 4–12 на 1 млн населення [3]. Показники захворюваності та поширеності постійно підвищуються, що пов’язано з розширенням можливостей діагностики, збільшенням середньої тривалості життя, зниженням смертності від міастенії. Характерний пік захворюваності у віці близько 30 років, частіше у жінок, і стійке підвищення захворюваності у чоловіків віком >50 років.

Особливості клінічних проявів міастенії у вагітних, вплив захворювання на перебіг вагітності

Зазвичай пацієнти з міастенією скаржаться на слабкість різних груп м’язів, яка посилюється після фізичного навантаження цієї групи м’язів або у другій половині дня. Найчастіше захворювання маніфестує з ураження екстраокулярних м’язів (диплопія, птоз — 60% випадків захворювання, обмеження руху очних яблук, лагофтальм), пізніше (при генералізованій формі) приєднуються патологічна стомлюваність та слабкість м’язів кінцівок та бульбарних м’язів. Порушень чутливості, змін сухожильних рефлексів у хворих не виявляють. Ураження екстраокулярних м’язів частіше є асиметричним, тоді як ураження кінцівок — симетричним, зачіпаючи більшою мірою проксимальну частину кінцівки.

Залежно від виявлення у пацієнтів із міастенією в плазмі крові ААТ до тих чи інших мішеней виділяють певні підгрупи захворювання (табл. 1) [4–6].

Таблиця 1. Імунологічні підтипи міастенії

Вид ААТ

Підгрупа міастенії

Вік маніфестації

Ізотип ААТ

Стать

Активна імунна відповідь

nAChRs

З ранньою маніфестацією

<50 років

IgG1, IgG3

Переважно жінки

nAChRs

З пізньою маніфестацією

>50 років

IgG1, IgG3

Переважно чоловіки

nAChRs

Тимомаасоційована

Варіює

IgG1, IgG3

MuSK

MuSK-А-асоційована

Варіює

IgG4

Значно частіше жінки

LRP4

LRP4-АТ-асоційована

Варіює

IgG1

Не виявлено

Серонегативна

Варіює

Пасивна імунна відповідь

nAChRs або MuSK

Неонатальна

Неонатальний період

Без статевої різниці

Перші прояви міастенії можуть дати про себе знати в період вагітності або в післяпологовий період [7]. Перебіг міастенії в період вагітності є дуже мінливим і непередбачуваним, тому підхід до ведення вагітних з міастенією потребує особливо ретельної уваги. Узагальнені результати досліджень, проведених останніми роками та присвячених особливостям клінічних проявів міастенії у вагітних та впливу захворювання на перебіг вагітності, представлені у табл. 2 [8–10].

Таблиця 2 Закономірності прояву міастенії в період вагітності та вплив захворювання на перебіг вагітності [8–10]

Дослідження

Кількість пацієнток/вагітностей

Перебіг міастенії під час та у післяродовому періоді

Період від встановлення діагнозу міастенії до настання вагітності/пологів

Інші особливості

Ducci R.D. et al. (2017)

Бразилія

Дані за період 1990–2015 рр.

21/35

Середній вік 26,2±5,1 року

Серед 30 вагітностей зі сприятливим результатом симптоми міастенії регресували у 9 (30%) жінок, стан залишився незмінним у 6 (20%), погіршення (частіше у II триместр вагітності) виявили у 15 (50%) жінок

Міастенію діагностовано до вагітності у 34/35 випадків (середній час між встановленням дігнозу та настанням вагітності — 6,8±4,9 року)

Усі випадки спонтанного патологічного переривання вагітності зафіксовано у I триместр і були пов’язані із застосуванням азатіоприну. Після цього прогресування симптомів відмічено тільки в 1 пацієнтки. У 3 пацієнток виявлено міастенічний криз, що зумовлено у 2 випадках пневмонією, в 1 — інфекцією сечовивідних шляхів

Braga A.C. et al. (2016)

Португалія

Дані за період 2005–2013 рр.

25/30

Середній вік

32,4±4,1 року

З 25 пацієнток 30% перебували в стані ремісії, у 6,7% відмічено лише очні симптоми (клас I за класифікацією MGFA), у 63,3% наявна генералізована форма (клас II за класифікацією MGFA).

Клінічне загострення виявлено у 56,7% в період вагітності або у післяпологовий період, у решти (43,3%) — незначне прогресування симптоматики, у 1 пацієнтки відмічено клінічне поліпшення після I триместру вагітності.

У післяпологовий період погіршення зафіксовано у 13 (46,4%) пацієнток

Середній проміжок часу між встановленням діагнозу та настанням вагітності становив

9,3 року.

Вагітність у 1 жінки передувала встановленню діагнозу

Відзначено 2 випадки мимовільного переривання вагітності у терміні до 10-го тижня гестації.

Тимома виявлена у 5 жінок, тимектомія до вагітності виконана 18, в період вагітності — 1 пацієнтці. Середній період часу між тимектомією та настанням вагітності — 9 років.

Інші аутоімунні захворювання зареєстровані у 3 жінок, серед яких у 2 — тиреоїдит Хашимото, у 1 — ревматоїдний артрит

Almeida C. et al. (2010)

Португалія

Дані за період 1985–2009 рр.

17/17

Середній вік 28±4,3 року

Стан пацієнток залишився незмінним у 8 випадках, погіршення відмічено у 4, у 3 жінок — наявна клінічна картина міастенії, точний діагноз в період вагітності та пологів не встановлено

Середній період між встановленням діагнозу та пологами становив 6,9±6,4 року. У 3 жінок перші прояви захворювання виявлено в період вагітності

У 1 пацієнтки в період вагітності виконана тимектомія під загальною анестезією. 3 пацієнтки перенесли міастенічний криз

Wen J.-C. et al. (2009)

Тайвань

Дані за період 2001–2003 рр.

163/163

Вік вагітних

<20 років — 6;

20–24 роки — 16;

25–29 років — 65;

30–34 роки — 49;

>34 років — 27.

Не оцінювали

Не оцінювали

Жінки з міастенією не були схильні до високого ризику передчасних пологів, низької маси тіла дитини при народженні та невідповідності її розвитку гестаційному віку

Hoff J.M. et al. (2007)

Норвегія

Дані за період 1967–2004 рр.

73/135

Прогресування симптомів міастенії відзначали в 13 випадках вагітності, в одному з них під час пологів матір потребувала респіраторної підтримки

Діагноз міастенії встановлений у 22 жінок у середньому за 6 років до 1-ї вагітності; 7 — в період вагітності; 29 — після 1-ї вагітності

Тимектомія виконана у 72/135 випадків вагітності (25 жінок — до 1-ї вагітності, в середньому за 5 років; 2 — в період вагітності). При виконанні тимектомії до пологів частота неонатальної міастенії була нижчою

Tеllez-Zenteno J.F. et al. (2004)

Мексика

Дані за період 1996–2003 рр.

18/18

Середній вік 27,4±4,0 року

Симптоми міастенії регресували в період вагітності у 2 (11%) пацієнток, стан вагітних залишився незмінним у 9 (50%) випадках, а погіршення, що частіше відмічали у II триместр вагітності (лише у однієї жінки — в I), зафіксовано у 7 (39%) випадках

Не оцінювали

Тимектомія проведена у 17 (94%) пацієнток до вагітності. Середній період від появи симптомів захворювання до тимектомії та від тимектомії до настання вагітності становив 24 міс. 1 пацієнтка перенесла міастенічний криз

Hoff J.M. et al. (2003)

Норвегія

Дані за період 1967–2000 рр.

79/127

Середній вік 29±5,9 року

Не оцінювали

Не оцінювали

Тимектомія виконана в 45/127 (35,4%) випадках вагітності, з них 16 жінок мали 1-шу вагітність. Порівнюючи їх з іншими випадками, жодних істотних відмінностей у тривалості середнього гестаційного періоду, масі тіла дитини при народженні, виникненні ускладнень під час пологів та прояві аномалій розвитку не виявлено

Djelmis J. et al. (2002)

Хорватія

Дані за 1999 р.

65/69

Середній вік

28±4,7 року

Симптоми міастенії регресували у 17 (24,6%) випадках вагітності, стан пацієнток залишився незмінним у 31 (22,3%) випадку, погіршення зареєстровано у 21 (30,4%) випадку, причому у 10 (14,5%) пацієнток загострення відмічено в період вагітності та у 11 (15,9%) — під час пологів

У 36 (52,2%) пацієнток перебіг міастенії тривав <5 років, у 9 з них хвороба дебютувала з початком вагітності. У 19 (27,5%) випадках жінки хворіли протягом 5–10 років, у 14 (20,3%) — >10 років. Тривалість міастенії у пацієнток із загостренням в період вагітності становила 2,7±2,4 року, у пацієнток без погіршення стану — 6,3±4,7 року

Тимектомію проведено у 25 (38,5%) пацієнток. У цій групі лише у 8% новонароджених відмічено розвиток неонатальної мастенії, в групі без тимектомії — у 42,2%

MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) — Американський фонд міастенії.

Вплив вагітності на прояви міастенії значно варіює і є суто індивідуальним процесом як серед різних жінок, так і щодо кожної наступної вагітності однієї жінки [11].

Враховуючи підвищення частоти загострень міастенії в період вагітності у перші 2–3 роки після встановлення діагнозу рекомендують відкласти настання вагітності на цей період. При плануванні вагітності, в період вагітності та пологів пацієнтки потребують більш частого, ретельного спостереження невролога та адекватно підібраної терапії. Прогнозувати прояви захворювання в період вагітності складно, оскільки їм властивий поліморфізм, на що вказує відсутність кореляційних зв’язків між тяжкістю симптомів до зачаття, тривалістю захворювання та збільшенням вираженості симптоматики в період вагітності, а також відсутність залежності від характеру проявів у період попередніх вагітностей [12].

Зазначимо, що при міастенії немає підвищеного ризику мимовільного патологічного переривання вагітності. Незважаючи на те що міастенія не призводить до підвищення ризику виникнення ускладнень в період вагітності, у 30% пацієнток є ймовірність виникнення труднощів на етапі пологів [11, 12].

29% новонароджених з неонатальною міастенією схильні до артрогрипозу, який клінічно виявляється непрогресуючими контрактурами у ≥2 суглобах. Причин цього стану може бути декілька, включаючи нервово-м’язову патологію. Тяжкість артрогрипозу варіабельна: від незначних контрактур до неонатальної смерті. Також як і при неонатальній мастенії, зв’язок між титром ААТ до nAChRs у крові матері, класом, тяжкістю проявів у неї симптомів міастенії та ймовірністю виникнення артрогрипозу відсутній. Проте він вищий за наявності в анамнезі артрогрипозу плода в період попередньої вагітності [13].

Особливості перебігу пологів у вагітних з міастенією

Вибір тактики розродження залежить від ступеня тяжкості міастенії. Так чи інакше, перевагу надають пологам через природні пологові шляхи. Міастенія сама по собі не є показанням до абдомінального розродження (табл. 3) [8–10], проте це рішення може бути ухвалене за умов стандартних акушерських показань або наявності проявів клінічно суттєвих загострень.

Таблиця 3. Акушерські та неонатальні ускладнення при міастенії [8–10]

Акушерські та неонатальні показники

Ducci R.D. et al. (2017)

Бразилія

Braga A.C. et al. (2016)

Португалія

Almeida C. et al. (2010)

Португалія

Wen J.-C. et al. (2009)

Тайвань

Hoff J.M. et al. (2007)

Норвегія

Tеllez-Zenteno J.F. et al. (2004)

Мексика

Hoff J.M. et al. (2003)

Норвегія

Djelmis J. et al. (2002)

Хорватія

Кількість пацієнток/вагітностей

21/35

25/30

17/17

163/163

73/135

18/18

79/127

65/69

Передчасний розрив плодових оболонок

7

8

7

Мимовільне переривання вагітності

3

2

2

12

1

Гестаційний діабет

2

7

5

9

16

Гестаційна гіпертензія

1

1

6

Використання акушерських щипців/вакуумного екстрактора під час пологів

2

10

9

1

11

6

Абдомінальне розродження

20

13

10

73

26

8

22

12

Середня тривалість вагітності, тиж

38,2

37,5±3,0

39,4

38,7±2,6

Народжені у строк

23

всі

13

150

123

18

64

Передчасні пологи

7

2

13

4

Кількість живонароджених

31

28

15

Всі

123

18

124

68

Новонароджені з NMG

4

2

26

1

5

21

Переривання вагітності за медичними показаннями проводять незалежно від термінів у разі прогресуючого збільшення вираженості міастенічної симптоматики з явищами декомпенсації, порушенням життєво важливих функцій, а також за наявності супутньої тяжкої екстрагенітальної патології. Загальний стан матері не є предиктором розвитку ускладнень під час пологів (див. табл. 3), серед яких найпоширеніші — збільшення тривалості пологів та респіраторний дистрес-синдром новонароджених [9].

Оскільки другий період пологів — період вигнання — є керованим активним процесом за рахунок скорочення породіллю смугастих м’язів у момент потугів, ймовірне виникнення на цьому етапі м’язової слабкості, що може спричинити необхідність використання акушерських щипців чи вакуумного екстрактора з метою сприяння розродженню (див. табл. 3).

Внутрішньовенне або внутрішньом’язове введення антихолінестеразних препаратів (АХЕП) є доцільним, але потребує обережності при переході від перорального застосування: доза 60 мг перорального піридостигміну еквівалентна 2 мг піридостигміну внутрішньовенно, 1,5 мг неостигміну внутрішньом’язово або 2 мг внутрішньовенно.

Усунення прееклампсії є досить складним завданням, оскільки застосування сульфату магнію здатне посилити симптоми міастенії, що в подальшому може призвести до розвитку міастенічного кризу, отже, цей препарат слід застосовувати з особливою обережністю [14].

Певні лікарські препарати, такі як анестетики, теоретично можуть несприятливо вплинути на прояви міастенії під час пологів. За даними дослідження, серед 35 вагітностей у 22 випадках проведено спінальну анестезію, у 2 — місцеву. В обох випадках ускладнень не виявлено [9].

Особливості діагностики міастенії

Обов’язковою діагностичною процедурою при встановленні діагнозу міастенії в період вагітності є тест на наявність AАТ до nAChRs. Якщо їх не виявлено, слід провести тест на наявність ААТ до MuSK. За відсутності ААТ проводять електроміографію. Комп’ютерну томографію/магнітно-резонансну томографію переднього середостіння з метою виключення або підтвердження наявності тимоми слід відкласти на післяпологовий період, оскільки в період вагітності хірургічне лікування в більшості випадків не проводять, а ефект від тимектомії настає лише через 6 міс [18].

Принципи лікування міастенії в період вагітності

Лікувальний підхід включає симптоматичну, імуномодулювальну короткострокову терапію та хірургічне лікування. Проблема терапії цього захворювання в період вагітності полягає у виборі оптимального патогенетично обґрунтованого комплексного лікування мінімально ефективними дозами ліків із передбаченням можливості їх негативного впливу на плід.

Симптоматична терапія включає застосування АХЕП. Препарат вибору в період вагітності — піридостигмін, який виявляє достатню ефективність контролю симптомів міастенії у пацієнток з легкими проявами хвороби або з ізольованою очною формою захворювання. Дозу препарату <600 мг на добу вважають безпечною для плода. Слід уникати (за можливості) парентерального застосування АХЕП, оскільки існує ризик посилення скоротливості матки [15].

Хоча міастенія сама по собі не впливає на фертильність, імуносупресивна терапія може чинити негативний вплив на цей аспект. Обговорення з неврологом планування вагітності у жінки з міастенією має починатися при первинному плануванні імуносупресивної терапії [16]. Якщо пацієнтка вже вагітна, при припиненні цієї терапії ризик загострення або розвитку міастенічного кризу часто переважує ризик небажаного впливу лікарського препарату на плід. Більшість рекомендацій щодо безпеки цієї групи препаратів базується або на ретроспективному аналізі, або на дослідженнях за участю тварин, або пов’язана з досвідом застосування такої терапії в період вагітності при інших захворюваннях. До препаратів 1-ї лінії імуномодулювальної терапії належать глюкокортикостероїди (ГКС) та азатіоприн. Показання до припинення застосування ГКС як у період планування вагітності, так і в період вагітності відсутні [17].

Перевагу надають ГКС, оскільки від інших препаратів слід очікувати довгострокового настання ефекту разом з ризиком для плода. Преднізолон включають у терапію при недостатньому та неефективному контролі симптомів при застосуванні піридостигміну. Він чинить мінімальну тератогенну дію з незначно підвищеним ризиком розвитку хейлосхізису при застосуванні в I триместр [7].

Застосування максимальної терапевтичної дози ГКС може стати причиною передчасного розриву плодових оболонок або розвитку гестаційного діабету. Застосування дози ГКС <20 мг на добу призводить до низького вмісту препарату в грудному молоці і не пов’язане з негативним впливом на дитину [16].

Якщо пацієнтка приймає раніше призначений азатіоприн та циклоспорин, то через відносну безпеку їх застосування в період вагітності не варто відміняти прийом цих препаратів. Інформацію про тератогенну дію азатіоприну у тварин спростував клінічний досвід застосування цього препарату жінками, які перенесли трансплантацію органів [16, 18]. Проте застосування азатіоприну також пов’язане із впливом на внутрішньоутробний розвиток плода та передчасними пологами. Ризик імуносупресії та панцитопенії у плода при застосуванні цього препарату пояснюється індукуванням ним Т- та В-лімфопенії. Грудне вигодовування на тлі прийому азатіоприну вважають безпечним [16, 19].

Мофетилу мікофенолат — препарат 2-ї лінії, механізм дії якого базується на пригніченні реплікації В- та Т-клітин. Застосування мофетилу мікофенолату асоціюється з підвищеним ризиком мимовільного патологічного переривання вагітності в I триместр та має бути припинено за 6 тиж до зачаття. Також відзначають зростання ризику вроджених вад, у тому числі хейлосхізису, вад розвитку зовнішнього вуха, дистальної частини кінцівок, стравоходу, нирок та центральної нервової системи. Безпека грудного вигодовування при застосуванні мофетилу мікофенолату не з’ясована [16, 18].

До препаратів 3-ї лінії імуномодулювальної терапії відносять циклоспорин, циклофосфамід, метотрексат та ритуксимаб. Циклоспорин не виявив тератогенного ефекту, але можливий ризик затримки внутрішньоутробного розвитку при його застосуванні. Немає протипоказань до застосування препарату при грудному вигодовуванні. Метотрексат, у свою чергу, зумовлює тератогенні ефекти: його застосування пов’язане з підвищеним ризиком мимовільного переривання вагітності, тому застосування препарату має бути припинено за 3 міс до зачаття [16]. Вплив ритуксимабу на фертильність недостатньо вивчений, проте на підставі описаної серії випадків вагітності, серед якої відзначали дві неускладнені вагітності у 2 пацієнток, які раніше проходили лікування ритуксимабом, рекомендують застосування контрацепції протягом 12 міс з моменту останнього застосування препарату. В період годування грудьми застосування препарату слід уникати, оскільки його безпека наразі не доведена [20].

Короткострокова терапія у разі швидкопрогресуючого наростання симптоматики міастенії або для купірування міастенічного кризу включає застосування плазмаферезу і внутрішньовенне введення імуноглобуліну [21]. Теоретично плазмаферез може призвести до передчасних пологів через його вплив на гормональний статус. Елімінація при плазмаферезі факторів згортання крові та імуноглобуліну G може призвести до підвищеного ризику кровотечі та інфекційних захворювань. Однак незважаючи на ці теоретично можливі ускладнення, цей метод терапії широко і успішно застосовують за показаннями у вагітних з міастенією та іншими аутоімунними захворюваннями [22].

Для контролю симптоматики міастенії, що не піддається лікуванню піридостигміном і ГКС, також можна застосовувати внутрішньовенно імуноглобулін, що зумовлює нейтралізацію активованого комплементу, ААТ, модуляції прозапальних цитокінів і т.ін. Безпеку внутрішньовенного введення імуноглобуліну у вагітних з міастенією не досліджували, але можна брати до уваги дані досліджень його застосування при інших неврологічних аутоімунних захворюваннях, зокрема розсіяному склерозі [9].

Хірургічний метод лікування міастенії — тимектомія. Тимомаасоційована міастенія є паранеопластичним захворюванням і становить 10–15% випадків міастенії, практично в усіх виявляють nAChRs-ААТ та генералізовану форму захворювання. У близько 30% пацієнтів з тимомою розвивається міастенія, а ще у більшої кількості відзначається наявність nAChRs-ААТ за відсутності клінічної картини міастенії [23]. Тимектомія сприяє зменшенню вираженості клінічних проявів захворювання, скороченню застосування імунодепресантів як терапії. Застосування цього варіанту лікування рекомендують пацієнтам віком <65 років [24]. Якщо ж пацієнтка з міастенією планує вагітність, але тимектомію у неї не виконували, слід розглянути її проведення в рамках оптимізації контролю за вагітністю до її початку [25]. Пацієнти з тимектомією мають нижчу ймовірність прояву неонатальної міастенії у новонародженого. Згідно з певними дослідженнями, ця можливість знижується вдвічі. З іншого боку, тимектомія не впливає на наявність ускладнень під час пологів [8].

Не слід застосовувати препарати, що погіршують перебіг міастенії: аміноглікозиди (гентаміцин, стрептоміцин, канаміцин, мономіцин, тобраміцин, сизоміцин, амікацин), макроліди (доксициклін, еритроміцин, тетрациклін, азитроміцин), фторхінолони (еноксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин), препарати налідиксової кислоти та ін. [14].

Висновок

Поширеність міастенії серед жінок досить висока. З огляду на те що хвороба не впливає на фертильність, не можна виключити появу симптомів захворювання у репродуктивному віці. Настання вагітності та післяпологовий період можуть стати тригерами, що ведуть до загострення, ремісії або подальшого прогресування симптомів міастенії. Прогнозування проявів захворювання в період вагітності досить обмежене, оскільки перебіг міастенії у цей період є поліморфним, на що вказує відсутність кореляційних зв’язків між тяжкістю симптомів до зачаття, тривалістю захворювання та збільшенням вираженості симптоматики в період вагітності, а також незалежність від характеру проявів у період попередніх вагітностей. При плануванні, настанні вагітності та пологах пацієнтки потребують більш частого ретельного спостереження невролога та коректної індивідуально підібраної оптимальної комплексної терапії із застосуванням мінімально ефективних доз препаратів з урахуванням можливості їх негативного впливу на плід. Враховуючи підвищення частоти загострень у період вагітності у перші 2–3 роки після встановлення діагнозу рекомендують відкласти настання вагітності на цей період. Міастенія сама по собі не є абсолютним протипоказанням до вагітності.

Список використаної літератури

1. Hong Y., Zisimopoulou P., Trakas N. et al. (2017) Multiple antibody detection in ‘seronegative’ myasthenia gravis patients. Eur. J. Neurol., 24(6): 844–850. doі.org/10.1111/ene.13300.

2. Yan M., Xing G.-L., Xiong W.-C., Mei L. (2018) Agrin and LRP4 antibodies as new biomarkers of myasthenia gravis. Ann. New York Acad. of Sci., 1413(1): 126–135. doі.org/10.1111/nyas.13573.

3. Carr A.S., Cardwell C.R., McCarron P.O., McConville J. (2010) A systematic review of population based epidemiological studies in Myasthenia Gravis. BMC Neurol., 10(1): doі.org/10.1186/1471-2377-10-46.

4. Kalidindi M., Ganpot S., Tahmesebi F. et al. (2007) Myasthenia Gravis and pregnancy. J. Obstetr. Gynaecol., 27(1): 30–32. doі.org/10.1080/01443610601016842.

5. Berrih-Aknin S., Frenkian-Cuvelier M., Eymard B. (2014) Diagnostic and clinical classification of autoimmune myasthenia gravis. J. Autoimmun., 48–49: 143–148. doі.org/10.1016/j.jaut.2014.01.003.

6. Renton A.E., Pliner H.A., Provenzano C. et al. (2015) A genome-wide association study of Myasthenia Gravis. JAMA Neurol., 72(4): 396. doі.org/10.1001/jamaneurol.2014.4103.

7. Ciafaloni E., Massey J.M. (2004) Myasthenia Gravis and pregnancy. Neurol. Clin., 22(4): 771–782. doі.org/10.1016/j.ncl.2004.06.003.

8. Braga A.C., Pinto C., Santos E., Braga J. (2016) Myasthenia gravis in pregnancy: Experience of a Portuguese center. Muscle Nerve, 54(4): 715–720. doі.org/10.1002/mus.25095.

9. Ducci R.D., Lorenzoni P.J., Kay C.S.K. et al. (2017) Clinical follow-up of pregnancy in myasthenia gravis patients. Neuromuscul. Dis., 27(4): 352–357. doі.org/10.1016/j.nmd.2017.01.021.

10. Wen J.-C., Liu T.-C., Chen Y.-H. et al. (2009) No increased risk of adverse pregnancy outcomes for women with myasthenia gravis: A nationwide population-based study. Eur. J. Neurol., 16(8): 889–894. doі.org/10.1111/j.1468-1331.2009.02689.x.

11. Varner M. (2013) Myasthenia Gravis and pregnancy. Clin. Obstetr. Gynecol., 56(2): 372–381. doі.org/10.1097/grf.0b013e31828e92c0.

12. Shimizu Y., Kitagawa K. (2016) Management of myasthenia gravis in pregnancy. Clin. Experiment. Neuroimmunol., 7(2): 199–204. doі.org/10.1111/cen3.12305.

13. Hoff M.J., Midelfart A. (2015) Maternal myasthenia gravis: A cause for arthrogryposis multiplex congenita. J. Child. Orthopaed., 9(6): 433–435. doі.org/10.1007/s11832-015-0690-8.

14. Hamel J., Ciafaloni E. (2018) An update. Neurol. Clin., 36(2): 355–365. doі.org/10.1016/j.ncl.2018.01.005.

15. Sanders D.B., Wolfe G.I., Benatar M. et al. (2016) International consensus guidance for management of Myasthenia Gravis. Neurol., 87(4): 419–425. doі.org/10.1212/wnl.0000000000002790.

16. Durst J.K., Rampersad R.M. (2015) Pregnancy in women with solid-organ transplants. Obstet. Gynecol. Surv., 70(6): 408–418. doі.org/10.1097/ogx.0000000000000194.

17. Leroy C., Rigot J.-M., Leroy M. et al. (2015) Immunosuppressive drugs and fertility. Orphanet J. Rare Dis., 10(1): doі.org/10.1186/s13023-015-0332-8.

18. Götestam Skorpen C., Hoeltzenbein M., Tincani A. et al. (2016) The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Ann. Rheumat. Dis., 75(5): 795–810. doі.org/10.1136/annrheumdis-2015-208840.

19. Constantinescu S., Pai A., Coscia L.A. et al. (2014) Breast-feeding after transplantation. Best Pract. Res. Clin. Obstetr. Gynaecol., 28(8): 1163–1173. doі.org/10.1016/j.bpobgyn.2014.09.001.

20. Stieglbauer K., Pichler R., Topakian R. (2017) 10-year-outcomes after rituximab for myasthenia gravis: Efficacy, safety, costs of inhospital care, and impact on childbearing potential. J. Neurol. Sci., 375: 241–244. doі.org/10.1016/j.jns.2017.02.009.

21. Feasby T., Banwell B., Benstead T. et al. (2007) Guidelines on the use of intravenous immune globulin for neurologic conditions. Transf. Med. Rev., 21. doі.org/10.1016/j.tmrv.2007.01.002.

22. Marson P., Gervasi M. T., Tison T. et al. (2015) Therapeutic apheresis in pregnancy: General considerations and current practice. Transf. Apher. Sci., 53(3): 256–261. doі.org/10.1016/j.transci.2015.11.004.

23. Marx A., Pfister F., Schalke B. et al. (2013) The different roles of the thymus in the pathogenesis of the various myasthenia gravis subtypes. Autoimmun. Rev., 12(9): 875–884. doі.org/10.1016/j.autrev.2013.03.007.

24. Wolfe G.I., Kaminski H.J., Aban I.B. et al. (2016) Randomized trial of thymectomy in myasthenia gravis. New Engl. J. Med., 375(6): 511–522. doі.org/10.1056/nejmoa1602489.

25. Norwood F., Dhanjal M., Hill M. et al. (2013) Myasthenia in pregnancy: Best practice guidelines from a UK Multispecialty Working Group. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr., 85(5): 538–543. doі.org/10.1136/jnnp-2013-305572.

Інформація про авторів:

Кальбус Олександр Іванович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету, Дніпро, Україна. scholar.google.com.ua/citations?user=xosmlBIAAAAJ&hl=uk&oi=sra; orcid.org/0000-0003-0796-4825

Нефьодов Олександр Олександрович — доктор медичних наук, професор, начальник клінічного відділу Товариства з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ», Одеса, Україна. scholar.google.com.ua/citations?user=kL0bHKcAAAAJ&hl=uk; orcid.org/0000-0002-5796-1852

Макаров Сергій Олександрович — доктор філософії, асистент кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету, Дніпро, Україна.
scholar.google.com.ua/citations?user=clU6JsUAAAAJ; orcid.org/0000-0002-3106-9727

Сорокін Анатолій Васильович — лікар-інтерн, невролог відділення неврології № 1 КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР», Дніпро, Україна. orcid.org/0000-0003-0995-2035

Єфанова Алла Олександрівна — кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічних дисциплін Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини, Дніпро, Україна.

Адреса для кореспонденції:

Кальбус Олександр Іванович
49000, Дніпро, вул. Гоголя, 14/56.
E-mail: [email protected]

Information about the authors:

Kalbus Oleksandr I. — Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Neurology of the Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine. https://scholar.google.com.ua/citations?user=xosmlBIAAAAJ&hl=uk&oi=sra; https://orcid.org/0000-0003-0796-4825

Nefiodov Oleksandr O. — Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Clinical Department Head of the Clinical Department, ALC «INTERCHIM», Odesa, Ukraine. https://scholar.google.com.ua/citations?user=kL0bHKcAAAAJ&hl=uk; https://orcid.org/0000-0002-5796-1852

Makarov Serhii O. — Doctor of Philosophy, Assistant Professor of the Department of Neurology of the Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine. https://scholar.google.com.ua/citations?user=clU6JsUAAAAJ; https://orcid.org/0000-0002-3106-9727

Sorokin Anatoliy V. — Intern doctor, Neurologist of the Department of Neurology № 1, ME «Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after І.І. Mechnikov» DRC», Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-0995-2035

Yefanova Alla O. — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Clinical Disciplines of the Dnipro Medical Institute of Traditional and Non-Traditional Medicine, Dnipro, Ukraine.

Address for correspondence:

Oleksandr Kalbus
49000, Dnipro, Gogol str., 14/56
E-mail: [email protected]

Надійшла до редакції/Received: 24.05.2023
Прийнято до друку/Accepted: 22.06.2023