Вимоги ПМГ–2022: стаціонарна паліативна допомога

29 грудня 2021
3279
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.

2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем з наступ­ним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнт­ки за потреби.

3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надан­ня психологічної допомоги, застосування психотерапевтич­них інтервенцій.

4. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.

6. Розміщення пацієнтів в одно- або двомісних палатах, обладна­них згідно із затвердженим МОЗ табелем оснащення, із забезпеченням можливості постійного або тимчасового перебуван­ня членів родини.

7. Оцінка, корекція та контроль нутриційного статусу.

8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній);

d. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. загальний аналіз сечі;

g. копрограма;

h. бактеріологічні дослідження;

i. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг);

b. ультразвукові дослідження (у закладі, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідного обладнання або на умовах договору підряду);

c. рентгенологічні дослідження (у закладі, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду);

d. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

10. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікуван­ня при виконанні всіх болісних процедур.

11. Забезпечення лікарськими засобами, в тому числі для забезпечення симптоматичної терапії (фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями), постачання яких здійснюється шляхом централізова­них закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засоба­ми, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріала­ми відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

12. Надання за показаннями кисневої терапії.

13. Надання за показаннями респіраторної підтримки (СРАР-терапія та/або неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).

14. Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.

15. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільно­сті на весь період перебування в закладі.

16. Організація надання стаціонарного лікування та діагности­ки у відділеннях/закладах відповідного профілю надан­ня медичної допомоги (в тому числі в умовах інтенсивної терапії) за наявності показань.

17. Надання за наявності показань послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я.

18. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або закладах охорони здоров’я, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

19. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервно­сті та наступності відповідно до побажань пацієнта/пацієнтки щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпечен­ням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

2. Наявність створеної за наказом керівника закладу охорони здоров’я мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

3. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень у закладі, на умовах оренди чи іншого права користування або на умовах договору підряду.

4. Наявність затвердженого маршруту пацієнта/пацієнтки щодо його/її переведення до іншого відділення закладу за потре­би для надання інших видів медичної допомоги. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Організація комплексного спостереження за станом пацієн­та/пацієнтки та консультування лікарями-спеціалістами інших профілів медичної допомоги за потреби відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговуван­ня населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохорон­ними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засоба­ми масової інформації, органами місцево­го самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасно­го та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнт­кам.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної робо­ти, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливос­ті отримання інших необхідних медичних послуг безоплат­но за рахунок коштів ПМГ.

9. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

10. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини, або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг в сфері охорони здоров’я.

11. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у відділенні/закладі паліативної допомоги, на допуск до нього/неї родичів/відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня.

12. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

13. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ро­лю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарі­єм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закла­дах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організа­ції роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнен­ня пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

14. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикато­рів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медич­ної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виро­бів, необхідних для надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отрима­них шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використан­ня та збереження залишків лікарських засобів та медич­них виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

16. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільнос­ті на весь період перебування в закладі за місцем надан­ня послуги.

17. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

18. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фти­зіатр дитячий, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, та/або лікар медицини невідкладних станів, які пройшли відповідну підготовку за напря­мом «Паліативна допомога» (сертифікований курс тематичного удосконалення з паліативної допомоги), — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарат інвазивної ШВЛ;

c. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

d. система ультразвукової візуалізації у закладі, на умовах догово­ру оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду;

e. система рентгенівська діагностична у закладі, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням або на умовах договору підряду;

f. резервне джерело електропостачання;

g. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповід­но до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2. За місцем надання медичних послуг (відділення паліативної допомоги):

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. електрокардіограф багатоканальний або електрокардіограф багатоканальний портативний;

c. кисневий концентратор — щонайменше 4;

d. пульсоксиметр — щонайменше 4;

e. глюкометр — щонайменше 4;

f. термометр безконтактний — щонайменше 4;

g. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;

h. пристосування для ентерального харчування;

i. мішок ручної вентиляції легень;

j. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;

k. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

l. ультразвуковий інгалятор;

m. функціональне/напівфункціональне ліжко — відповідно до кількості ліжок для надання паліативної медичної допомоги;

n. протипролежневі матраци відповідно до кількості ліжок;

o. ноші;

p. ноші на колесах;

q. пристрій для підняття пацієнта в ліжку;

r. крісло колісне — щонайменше 2;

s. крісло колісне багатоцільове мобільне з регулюванням висо­ти;

t. візок для миття пацієнтів;

u. стілець-туалет;

v. набір хірургічних інструментів для обробки ран та пролежнів.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльнос­ті, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua