Вимоги ПМГ–2022: стаціонарна психіатрична допомога

28 грудня 2021
1347
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Стаціонарна психіатрична допомога».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням потреби у госпіталізації та обсязі необхідної допомоги, а також формування його/її індивідуального плану лікування і реабілітації у співпраці з пацієнтом/пацієнткою.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор);

d. визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та інші);

e. визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові, аналізатори повітря, що видихається, тощо);

f. загальний аналіз сечі;

g. швидкі тести на вагітність;

h. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

c. рентгенографічні дослідження;

d. електроенцефалографія (ЕЕГ);

e. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці.

5. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

6. Застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

7. Цілодобовий супровід лікарем-психіатром та медсестринський догляд за пацієнтами.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього потребують, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Після завершення стаціонарного етапу лікування направлення пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки на надання допомоги в амбулаторних умовах та/або мобільними мультидисциплінарними командами за потреби та згоди пацієнта/пацієнтки або його/її законного представника.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його/її транспортування.

12. Лікування в умовах психіатричного стаціонару супутніх захворювань у разі їх загострення при відсутності показань до переведення до іншого закладу/підрозділу.

13. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності закладу додатковим умовам закупівлі:

1. Надання допомоги в умовах палати/відділення інтенсивної терапії пацієнтам з розладами психіки та поведінки, які перебувають у загрозливих для життя (невідкладних) станах (гостра інтоксикація психоактивними речовинами тяжкого ступеня, алкогольний делірій, синдром відміни психоактивних речовин, злоякісний нейролептичний/серотоніновий синдром, епілептичний статус, фебрильна шизофренія, суїцидальна поведінка, гостре психомоторне збудження та інших).

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості психіатричного огляду та прийняття рішення про госпіталізацію пацієнта/пацієнтки із визначенням індивідуальної програми лікування і реабілітації лікарем-психіатром (лікарем-психіатром дитячим за умови надання допомоги дітям) у співпраці з пацієнтом/пацієнткою.

2. Наявність палат для ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають в психомоторному збудженні, із дотриманням прав людини.

3. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Національного превентивного механізму, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

4. Дотримання прав людини при застосуванні фізичного обмеження (не більше 4 год при разовому застосуванні) та/або ізоляції (не більше 8 год при разовому застосуванні) пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у стані психомоторного збудження, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я із веденням визначеної МОЗ облікової документації та з дотриманням прав людини.

5. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень в закладі або на умовах договору підряду.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору оренди чи іншого права користування, або на умовах договору підряду.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи та/або соціального працівника, та/або соціального робітника, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаної із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування для забезпечення комплексного спостереження, лікування та реабілітації пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.

12. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

2. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами із дотриманням положень Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. У закладі:

a. лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

b. лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. У закладі:

a. лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування);

b. сестра медична — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. пульсоксиметр;

b. глюкометр;

c. мішок ручної вентиляції легень;

d. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

e. термометр безконтактний.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

c. апарат ШВЛ;

d. електроенцефалограф;

e. ларингоскоп з набором клинків;

f. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);

g. резервне джерело електропостачання;

h. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «психіатрія» та/або «дитяча психіатрія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

Додаткові вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua