Вимоги ПМГ–2022: радіотерапія онкологічних захворювань

28 грудня 2021
618
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна допомога пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення в амбулаторних та стаціонарних умовах, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові, включаючи диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула);

b. цитоморфологічне дослідження клітин крові;

c. визначення групи крові і резус-фактора;

d. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлориди, калій, кальцій, натрій, лужна фосфатаза, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), прокальцитонін, кількісне визначення альбуміну в сироватці крові);

e. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген);

f. визначення сироваткових концентрацій метотрексату в крові у випадку лікування дітей;

g. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

h. тести на тропонін;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. загальний аналіз сечі;

k. дослідження на онкологічні маркери;

l. патоморфологічні дослідження (гістологічне/цитологічне, імуногістохімічне дослідження біоптатів пухлини та трепанбіоптатів кісткового мозку);

m. молекулярно-генетичні дослідження (BRCA 1, BRCA 2, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK, HER2, тест на MMR\MSI, експресія PD-L1, c-kit, PDGFRA), крім методів секвенування наступного покоління;

n. бактеріологічні дослідження;

o. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення цитологічного дослідження матеріалу, отриманого під час опортуністичного скринінгу та у пацієнтів з підоз­рою на рецидив новоутворення.

4. Проведення необхідних інструментальних досліджень в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з клінічно та морфологічно підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема:

a. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. ендоскопічні дослідження;

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням допплерографії;

e. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

5. Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

6. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

7. Проведення супровідної медикаментозної терапії.

8. Планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.

9. Проведення променевої терапії (дистанційна, контактна) та/або лікування методами ядерної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах.

10. Забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта/пацієнтки згідно з вимогами до обладнання для проведення променевої терапії в амбулаторних та стаціонарних умовах.

11. Надання кисневої підтримки.

12. Надання медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії.

13. Своєчасне місцеве та загальне знеболення, при потребі медикаментозний сон на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур, можливість анестезіологічного забезпечення при проведенні променевої терапії дітям, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

14. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей пацієнтів з підтвердженим онкологічним діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах.

15. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах.

16. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими її напрямами в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його/її транспортування.

17. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я за медичними показаннями під час отримання лікування та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я або послуг з паліативної медичної допомоги.

18. Інформування пацієнта/пацієнтки перед початком лікування про можливе порушення репродуктивної функції та направлення за бажанням пацієнта/пацієнтки на консультацію репродуктолога у відповідний медичний заклад.

19. Забезпечення харчування в умовах стаціонару

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Проведення променевої терапії із застосуванням лінійного прискорювача та/або гамма-ножа, та/або кібер-ножа.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом новоутворення;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність лабораторії та забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень в закладі.

2. Забезпечення патоморфологічних досліджень (гістологічних/цитологічних, імуногістохімічних), молекулярно-генетичних, бактеріологічних досліджень, досліджень на онкологічні маркери в закладі та/або на умовах договору підряду. За умови проведення дослідження на умовах договору підряду організація забору та транспортування біологічного матеріалу до відповідного закладу.

3. Забезпечення проведення інструментальної діагностики (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, сцинтиграфія, інші обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я) у закладі або на умовах оренди чи іншого права користування відповідним обладнанням, або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення досліджень із використанням однофотонного емісійного комп’ютерного томографа, поєднаного з комп’ютерним томографом (ОФЕКТ/КТ), у закладі або на умовах оренди чи іншого права користування.

5. Забезпечення можливості проведення УЗД цілодобово за місцем надання медичних послуг.

6. Забезпечення планування променевої терапії за допомогою рентгенівських симуляторів та/або комп’ютерних симуляторів та програмного забезпечення, ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих пацієнтом/пацієнткою.

7. Забезпечення дистанційної та/або контактної променевої терапії та/або ядерної медицини.

8. Наявність за місцем надання медичних послуг відділення/палат інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, забезпечення кисневої підтримки у щонайменше 20% від загальної кількості місць у відділенні (в тому числі за допомогою мобільного кисневого концентратора), обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

10. Забезпечення цілодобового моніторингу вітальних функцій (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ-моніторинг).

11. Забезпечення мультидисциплінарного підходу при виборі ефективної тактики лікування злоякісного новоутворення.

12. Наявність затвердженого персонального складу постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (консиліуму) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. До складу групи спеціалістів (консиліуму) мають входити щонайменше 2 лікаря-онколога, лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, лікар з променевої терапії та лікар-радіолог, лікар-патологоанатом, а за потреби забезпечення консультації щодо збереження репродуктивної системи пацієнта/пацієнтки, додатково залучається лікар-уролог або лікар-гінеколог-онколог. Залучення інших спеціалістів залежно від потреб пацієнта/пацієнтки. У випадку лікування дітей до складу групи спеціалістів (консиліуму) залучаються відповідні спеціалісти дитячого профілю.

13. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

14. Забезпечення можливості надання кисневої підтримки пацієнтам.

15. Забезпечення інтервенційної радіології з УЗ- та/або Rg (С-дуга), та/або КТ-, та/або МРТ-навігацією при плануванні брахітерапії.

16. Проведення постійної поточної дозиметрії радіологічного обладнання, а також ведення обліку доз іонізуючого опромінення, отриманих персоналом радіологічного відділення.

17. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарськими засобами для проведення спеціального лікування та супровідної терапії, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

18. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

19. Наявність в штаті відділення інженера з клінічної дозиметрії та/або інженера-радіолога, та/або медичного фізика, та/або фізика (інженера-радіофізика).

20. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

21. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

22. Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для спільного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичних послуг та/або реабілітаційних послуг в сфері охорони здоров’я.

23. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

24. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаної з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

25. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

26. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

27. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

28. Наявність протоколу утилізації та знищення надлишків лікарських засобів.

29. Обов’язкове інформування регіонального канцер-реєстру (за місцем реєстрації хворого) про проведений етап спеціального лікування, розповсюдженість процесу за міжнародною класифікацією TNM-перегляду, гістологічне підтвердження первинного вогнища та регіональних лімфатичних вузлів, вогнищ можливого метастазування, наявність ускладнень перенесеного лікування.

30. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

31. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар з променевої терапії та/або лікар-радіолог — щонайменше 3 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар-радіолог та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

b. лікар-онколог та/або лікар-онколог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

c. лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, з них щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост). У випадку лікування дітей: лікар-анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

d. лікар-хірург-онколог та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;

e. лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

f. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

g. лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

h. рентгенолаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі;

i. лікар-лаборант та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

j. фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. обладнання, що забезпечує дистанційну та/або контактну променеву терапію (гамма-терапевтичний апарат, рентгенотерапевтичний апарат та/або інше обладнання для проведення контактної терапії) та/або обладнання і препарати, що забезпечують ядерну медицину, в тому числі діагностику (радіофармпрепарати та/або гамма-камера, та/або ОФЕКТ);

b. витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби);

c. обладнання для планування дистанційної та/або контакт­ної терапії (КТ-симулятор та/або рентгенівський симулятор, або інше обладнання) та відповідне програмне забезпечення;

d. обладнання для абсолютної та відносної дозиметрії;

e. система рентгенівської комп’ютерної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах оренди чи іншого права користування або на умовах договору підряду);

f. система магнітно-резонансної томографії (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням) (у власності закладу, на умовах оренди чи іншого права користування або на умовах договору підряду);

g. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії;

h. система рентгенівська діагностична;

i. електрокардіограф багатоканальний;

j. резервне джерело електропостачання;

k. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2. У відділенні інтенсивної терапії/ палаті інтенсивної терапії:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

c. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

d. електрокардіограф багатоканальний;

e. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

f. ларингоскоп з набором клинків;

g. cистема моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2.

3. За місцем надання медичних послуг:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів;

c. мішок ручної вентиляції легень;

d. пульсоксиметр — щонайменше 2;

e. глюкометр;

f. насос інфузійний роликовий — щонайменше 5;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 15;

h. термометр безконтактний — щонайменше 4;

i. аспіратор (відсмоктувач);

j. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку.

4. У лабораторії:

a. автоматичний гематологічний аналізатор;

b. біохімічний аналізатор.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. лінійний прискорювач та/або гамма-ніж, та/або кібер-ніж;

b. витратні матеріали для забезпечення дистанційної та/або контактної терапії (термопластичні маски та/або інші фіксуючі засоби).

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «анестезіологія» та/або «дитяча анестезіологія», «променева терапія», «онкологія» та/або «дитяча онкологія», та/або «онкогінекологія», та/або «онкоотоларингологія», та/або «онкохірургія», та/або «радіологія», та/або «рентгенологія», та/або «радіонуклідна діагностика».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

4. Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації випадків раку відповідно до наказу МОЗ від 01.10.2013 р. № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua