Вимоги ПМГ–2022: супровід осіб з ВІЛ

24 грудня 2021
660
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підоз­рою на ВІЛ)».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб, які мають високий ризик інфікування ВІЛ та отримують доконтакт­ну профілактику (ДКП), осіб із підозрою, в яких відбувся контакт з ризиком інфікування на ВІЛ (не пізніше ніж 72 год від моменту контакту) та отримують постконтактну профілактику (ПКП) протягом 28 днів, дітей віком до 18 міс, що народилися від ВІЛ-позитивних матерів.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. загальний аналіз крові;

b. загальний аналіз сечі;

c. кількості CD4;

d. вірусне навантаження ВІЛ в плазмі крові у ВІЛ-позитивних осіб, які отримують лікування антиретровірусними препаратами;

e. виявлення нуклеїнових кислот (провірусна ДНК або РНК ВІЛ-1) у дітей, які народилися від ВІЛ-позитивних матерів, віком до 18 міс та серологічних маркерів ВІЛ у дітей віком старше 18 міс, визначення HBsAg, антитіл до HCV;

f. біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);

g. дослідження на криптококовий антиген (CrAg);

h. ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM);

i. обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;

j. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу, обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

a. консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;

b. видача антиретровірусних препаратів;

c. проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;

d. оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;

e. скринінг на поширені розлади психіки та поведінки;

f. оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів.

4. Взяття під медичний нагляд дітей віком до 18 міс, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії підтвердження:

a. проведення постконтактної профілактики ВІЛ;

b. консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі, замінників грудного молока);

c. проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії в амбулаторних умовах;

d. організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

5. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

6. Консультування членів родини і близького оточення людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування сексуальних та ін’єкційних партнерів, а також біологічних дітей віком до 18 років людей, які живуть з ВІЛ.

7. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.

8. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.

9. Організація та проведення медикаментозної доконтактної профілактики особам, які не інфіковані ВІЛ, але мають високий ризик інфікування, а також організація та проведення медикаментозної постконтактної профілактики особам, які не пізніше 72 год після контакту звернулися до надавача медичних послуг, та їм призначено 28-денний курс постконтактної профілактики, у встановленому законодавством порядку.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Проведення лабораторних, в тому числі на умовах договору підряду, та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Забезпечення транс­портування біологічних зразків для проведення лабораторних досліджень.

2. Забезпечення своєчасного призначення АРТ, клініко-імунологічного та лабораторного моніторингу лікування ВІЛ-інфекції.

3. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, для забезпечення комплексності послуг людям, які живуть із ВІЛ, а також особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

5. Забезпечення безперервності та ефективності лікування пацієнта/пацієнтки та продовження прийому АРТ-препаратів у випадку госпіталізації, сприяння забезпеченню безперервності лікування та продовження АРТ пацієнту/пацієнтці у випадку затримання правоохоронними органами (надання необхідних документів, видача АРТ-препаратів) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

7. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, для забезпечення комплексності послуг людям, які живуть із ВІЛ, а також особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

11. Організація, планування, отримання та управління запасами антиретровірусних препаратів, медичних виробів, препаратів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій відповідно до розподілу на регіональному рівні.

12. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

14. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

15. Під час надання медичних послуг дотримання толерантного ставлення до пацієнтів відповідно до затвердженої у надавача медичних послуг програми протидії дискримінації та стигматизації пацієнтів та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар, який пройшов відповідний курс підготовки з питань ведення та лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом;

b. сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. ваги медичні;

b. глюкометр;

c. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

d. термометр безконтактний;

e. мішок ручної вентиляції легень;

f. пульсоксиметр;

g. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та медичного спостереження за ними відповідно до вимог чинного законодавства.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua