Вимоги ПМГ–2022: колоноскопія

23 грудня 2021
1089
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Колоноскопія».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична колоноскопія для візуального огляду товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки (при технічній можливості) без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Колоноскопія для візуального огляду товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки (при технічній можливості) з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.

6. Забезпечення місцевої або загальної анестезії.

7. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час колоноскопії.

8. Оформлення висновку та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.

9. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги в разі потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

10. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

11. Запис результатів обстеження (фото-/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта/пацієнтки (за бажанням).

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнта/пацієнтки — від 40 років.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації обстеження або відеозапис втручання зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років з фіксуванням:

a. нижньої частини rectum на 2 cм вище від анального сфінктера;

b. середньої частини сигмоподібної кишки;

c. нисхідної ободової кишки нижче селезінкового вигину;

d. поперечно-ободової кишки після селезінкової вигину;

e. поперечно-ободової кишки перед печінковим вигином;

f. висхідної ободової кишки нижче печінкового вигину;

g. термінального відділу тонкої кишки (при технічній можливості);

h. ілеоцекального клапану;

i. сліпої кишки, з візуалізацією отвору червоподібного відростка;

j. огляду ректосигмоїдного вигину в інверсії (при технічній можливості);

k. огляду нижньоампулярного відділу прямої кишки в інверсії (при технічній можливості);

l. локальних змін слизової оболонки та всіх утворень (поліпів, виразок, пухлин тощо).

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнтів після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

9. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

10. Обов’язкове інформування пацієнта щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;

b. сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. гнучкий відеоколоноскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);

i. мішок ручної вентиляції легень;

j. ларингоскоп з набором клинків;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний;

m. тонометр;

n. пульсоксиметр;

o. аптечка для надання невідкладної допомоги.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «ендоскопія», «анестезіологія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua