Вимоги ПМГ–2022: гострий інфаркт міокарда

15 грудня 2021
1267
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Гострий інфаркт міокарда».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.

2. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження міокарда, диференційної діагностики та динамічного спостереження пацієнтів.

3. Безперервний моніторинг стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі в закладі, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, хлор, калій, натрій);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ));

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда: тропоніни І та/або Т, креатинкіназа, ізоферменти (МВ) в сироватці крові;

g. інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

5. Проведення інструментальних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. ангіографічне дослідження коронарних судин;

b. електрокардіографія (ЕКГ);

c. ехокардіографія (ехоКГ);

d. рентгенологічне дослідження органів грудної клітки;

e. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

6. Забезпечення повного спектра медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфарктзалежній артерії.

7. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

8. Забезпечення лікарськими засобами, зокрема рентгенконтрастними препаратами, та медичними виробами для коронарографії, ангіопластики та стентування, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

9. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.

10.  Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострий період.

11.  Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення в невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:
    • I21 Гострий інфаркт міокарда;
    • I22 Повторний інфаркт міокарда.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення або ліжок кардіологічного профілю — щонайменше 6 обладнаних ліжок для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню.

2. Наявність відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, яка працює в цілодобовому режимі, або кардіологічного відділення з рентген-операційним блоком, який працює в цілодобовому режимі, та палати або відділення інтенсивної терапії.

3. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі та/або на умовах договору підряду за місцем надання послуг.

4. Забезпечення можливості цілодобового проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я в закладі та/або на умовах договору оренди чи іншого права користування необхідним діагностичним обладнанням за місцем надання послуг.

5. Забезпечення постійного моніторингу стану пацієнтів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

7. Забезпечення можливості проведення консультацій, а також телемедичних консультацій лікарями інших спеціальностей у закладі або на умовах договору підряду.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

9. Забезпечення надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда (взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я та службою екстреної медичної допомоги відповідно до уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).

10. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта, визначення та проведення реабілітаційних заходів при потребі за відсутності протипоказань.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

16. Наявність затвердженого клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки з інфарктом міокарда, в тому числі для проведення ургентної інвазивної перкутанної процедури реперфузії (стентування).

17. Ведення медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнту/пацієнтці.

18. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

19. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

20. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

21. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-кардіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

b. лікар-кардіолог інтервенційний та/або лікар-хірург серцево-судинний, який пройшов курси з тематичного удосконалення з інтервенційних втручань у кардіології, та/або лікар-кардіолог, який пройшов курси з тематичного удосконалення з інтервенційних втручань у кардіології, та/або лікар-рентгенолог, який пройшов курси з тематичного удосконалення з інтервенційних втручань у кардіології, — щонайменше 4 особи з даного переліку додатково до п. 1а. за місцем надання медичних послуг, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

c. лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

d. сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

e. сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

f. сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

a. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

b. лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

c. лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

d. лікар-рентгенолог — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

e. лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;

f. фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;

g. рентгенолаборант — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи додатково до основного переліку в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. резервне джерело електропостачання;

b. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

1.1. У відділенні інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, або кардіологічного відділення з рентген-операційним блоком:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується системою централізованого постачання кисню;

c. система рентгенівська ангіографічна (в тому числі С-дуга), з можливістю проведення коронарографій та екстрених ПКВ, яка працює в цілодобовому режимі в катетеризаційній лабораторії (у власності закладу, на умовах оренди чи іншого права користування або на умовах договору підряду);

d. система ЕКГ та АТ-моніторингу, яка працює в цілодобовому режимі в катетеризаційній лабораторії;

e. система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії та обов’язковою наявністю кардіального датчика;

f. апарат для проведення тимчасової ендокардіальної електрокардіостимуляції;

g. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації з функцією зовнішньої стимуляції;

h. електрокардіограф багатоканальний — щонайменше 2;

i. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 6;

j. мішок ручної вентиляції легень;

k. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 6;

l. аспіратор (відсмоктувач);

m. термометр безконтактний — щонайменше 2.

2. У палаті інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії:

a. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню;

c. апарат штучної вентиляції легень;

d. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

e. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 4;

f. мішок ручної вентиляції легень;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

h. аспіратор (відсмоктувач);

i. ларингоскоп з набором клинків — щонайменше 2;

j. апарат для проведення тимчасової ендокардіальної електрокардіостимуляції.

3. У закладі:

a. система рентгенівська діагностична.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Кардіологія», «Анестезіологія», «Інтервенційна кардіологія» та/або «Хірургія серця і магістральних судин».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація, зберігання, отримання) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua