Вимоги ПМГ–2022: первинна медична допомога

15 грудня 2021
1686
Резюме

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг

Пропонуємо до уваги читачів вимоги Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. за напрямком «Первинна медична допомога».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:

а. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

b. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));

c. глюкоза в цільній крові;

d холестерин загальний;

e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2.

5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електро­кардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.

6. Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнтів, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнтів у межах графіку роботи надавача). Перенаправлення та взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря первинної медичної допомоги (ПМД) і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

8. Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, цукрового діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

9. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.

10. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

11. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб із підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.

12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

13. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

14. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.

15. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря-акушера-гінеколога.

16. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для усунення супутніх симптомів (закрепи, нудота, задишка тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координація та співпраця з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.

18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби в медичних виробах, технічних засобах реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

19. Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені за програмою реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань, відповідно до чинного законодавства.

20. Видача електронних направлень для проведення всіх необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

21. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка знаходиться в загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.

22. Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів встановленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства.

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

  • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  • самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
  • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення безперервності надання ПМД для ефективного надання допомоги пацієнту/пацієнтці протягом усього його/її життя з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема у взаємодії з іншими надавачами медичних послуг, у тому числі видача електронних направлень на вторинний (спеціалізований) чи третинний (високоспеціалізований) рівні надання медичної допомоги відповідно до чинного законодавства. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання необхідних медичних послуг на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівні безоплатно за рахунок коштів ПМГ.

2. Організація (за необхідності) роботи «гарячої лінії» (контакт-центр/call-центр) з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, у тому числі щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Забезпечення лабораторної діагностики в закладі або на умовах договору підряду, передбаченої відповідною специфікацією надання медичних послуг.

4. Проведення, при наявності факторів ризику, пацієнту/пацієнтці тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В та С не менше 1 разу на рік.

5. Організація забору біоматеріалу від пацієнта/пацієнтки з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та його транспортування до регіо­нального центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) або визначених на території акредитованих лабораторій, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

6. Взаємодія із закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування більшості інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта/пацієнтки.

7. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

8. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.

9. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

10. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

11. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

12. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

13. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

14. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

15. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

16. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

17. Проведення профілактичних бесід з пацієнтом/пацієнткою щодо ведення здорового способу життя та піклування про власне здоров’я та здоров’я дітей.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

c. ваги для дорослих та ваги дитячі;

d. ростомір;

e. глюкометр;

f. пульсоксиметр;

g. термометр безконтактний;

h. отоофтальмоскоп;

i. таблиця для перевірки гостроти зору;

j. пікфлуометр та/або спірометр цифровий;

k. аптечка для надання невідкладної допомоги;

l. мішок ручної вентиляції легень;

m. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації та/або автоматичний зовнішній дефібрилятор за умови понад 20 000 поданих декларацій у надавача медичних послуг за відповідним місцем надання послуг.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» та/або «Педіатрія», та/або «Терапія».

2. Використання міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Індикатори, за якими проводиться оцінка:

1. Індикатор рівня вакцинації: досягнення цільового рівня охоплення імунізацією згідно з Календарем профілактичних щеп­лень, затвердженим МОЗ, 95% для кожного окремого захворювання, для когорти дітей віком до 6 років (включно).

Підхід до обчислення індикатора: індикатор вважається досягнутим, якщо станом на дату проведення оцінки частка дітей, які отримали всі необхідні щеплення проти кожного із захворювань відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого МОЗ, за даними ЕСОЗ, серед усіх дітей віком до 6 років включно, від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, становить 95% і більше для кожного окремого захворювання.

Перша оцінка досягнення індикатора здійснюється станом на 1 червня. Для оцінки, яка здійснюється станом на 1 червня 2022 р., застосовується відношення, де:

чисельником є кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 29 лютого 2016 до 28 лютого 2022 р. та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, та які отримали щеплення проти кожного із  захворювань згідно з Календарем профілактичних щеплень, затвердженим МОЗ, для дітей віком до 6 років включно за даними ЕСОЗ;

знаменником є загальна кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 29 лютого 2016 до 28 лютого 2022 р. та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг, станом на 1 червня 2022 р. за даними ЕСОЗ.

Індикатор рівня вакцинації для когорти дітей віком до 6 років (включно) розраховується для надавачів первинної медичної допомоги, серед пацієнтів яких є щонайменше 100 дітей, дата народження яких припадає на період з 29 лютого 2016 до 28 лютого 2022 р. та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг, станом на 1 червня 2022 р. за даними ЕСОЗ.

При проведенні повторних оцінок через кожні 3 міс дата народження дітей збільшується на кожні 3 міс із заокругленням до останнього дня місяця відповідно.

2. Індикатор рівня вакцинації: досягнення цільового рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на рівні 80% для осіб віком від 18 років і старше.

Підхід до обчислення індикатора: індикатор вважається досягнутим, якщо станом на дату проведення оцінки частка осіб віком від 18 років і старше, які отримали повний курс щеплень відповідно до рекомендацій МОЗ від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за даними ЕСОЗ, серед усіх осіб віком від 18 років і старше, від імені яких подана декларація про вибір лікаря або які уклали декларацію про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, становить 80% і більше.

Перша оцінка досягнення індикатора здійснюється станом на 1 березня. Для оцінки, яка здійснюється станом на 1 березня 2022 р., застосовується відношення, де:

  • чисельником є кількість осіб, дата народження яких припадає на період до 29 лютого 2004 р. та від імені яких подана декларація про вибір лікаря або які уклали декларацію про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, та які отримали повний курс щеплень відповідно до рекомендацій МОЗ від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за даними ЕСОЗ;
  • знаменником є загальна кількість осіб, дата народження яких припадає на період до 29 лютого 2004 р. та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, або які уклали декларацію про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг, станом на 1 березня 2022 р. за даними ЕСОЗ.

Індикатор рівня вакцинації для когорти осіб віком від 18 років і старше розраховується для надавачів ПМД, серед пацієнтів яких є щонайменше 100 осіб, дата народження яких припадає на період до 29 лютого 2004 р., які уклали декларацію про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг, станом на 1 червня 2022 р. за даними ЕСОЗ.

При проведенні повторних оцінок через кожні 3 міс дата народження осіб зменшується на кожні 3 міс із заокругленням до останнього дня місяця відповідно.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua