ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Хірургія одного дня»

8 грудня 2021
968
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

6 грудня 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених в повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю не більше 24 год.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність ліжок стаціонару одного дня в складі стаціонарного відділення відповідного профілю надання медичної допомоги або окремого відділення/підрозділу для надання послуг стаціонару одного дня для перебування пацієнтів у післяопераційний період.

2. Наявність окремо виділеної для проведення оперативних втручань в рамках стаціонару одного дня операційної, перев’язочної та/або процедурної, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність у закладі приймального відділення або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

4. Наявність у закладі відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

5. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою його/її загального стану, супутньої патології та відсутності протипоказань до надання медичної послуги пацієнту/пацієнтці в умовах стаціонару одного дня.

6. Забезпечення проведення діагностичних, лікувально-діагностичних або хірургічних втручань, які не можуть бути проведені на амбулаторному рівні.

7. Забезпечення проведення анестезії під час хірургічних втручань та обстежень.

8. Організація забору матеріалу та проведення гістологічного та/або цитологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

9. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень діагностичним обладнанням, наявним у закладі, на умовах договору оренди або іншого права користування за місцем надання послуг.

10. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

11. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.

12. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

13. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

14. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

15. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

16. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

17. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

18. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар-хірург щелепно-лицевий, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний — щонайменше 2 особи однієї спеціальності з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі,
 • сестра медична операційна — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі

2. У закладі:

 • лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • лікар-епідеміолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

2.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

 • лікар-анестезіолог або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування);
 • сестра медична-анестезист — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • система ультразвукової візуалізації;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • система рентгенівська діагностична.

1.2. У палаті/відділенні інтенсивної терапії:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню;
 • апарат штучної вентиляції легень — щонайменше 2;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей віком від 3 років і старше;
 • термометр безконтактний;
 • глюкометр.

2. За місцем надання послуг:

 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947–6–1: 2007.

2.1. В операційній:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню;
 • система анестезіологічна загального призначення або апарат інгаляційної анестезії, пересувний, з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками та з системами базового анестезіологічного моніторингу;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • пульсоксиметр;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — за кількістю операційних столів;
 • аспіратор (відсмоктувач).

2.2. У післяопераційній палаті:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • пульсоксиметр;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • глюкометр;
 • термометр безконтактний — щонайменше 2;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • мішок ручної вентиляції легень.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Анестезіологія» та/або «Дитяча анестезіологія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація, зберігання, отримання) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в нього/неї відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.

3. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям).

4. Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень, зокрема:

 • загальний аналіз крові;
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • інших досліджень відповідно до потреб пацієнта.

5. Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД тощо.

6. Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведено в амбулаторних умовах.

7. Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.

8. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 год в умовах стаціонару.

9. Проведення за наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем-спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.

11. Забезпечення післяопераційного знеболення за наявності показань відповідно до типу операційного втручання.

12. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

13. Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень.

14. Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.

15. Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.

16. Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF, або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16–77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.:  (057)  341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка  Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua