ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Туберкульоз»

7 грудня 2021
838
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

1 грудня 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, в тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення пацієнтів з діагнозом туберкульозу (коди: А15–А19).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація та проведення лікування пацієнтів з туберкульозом (ТБ) на амбулаторному та стаціонарному етапах надання медичної допомоги.

2. Наявність лабораторії та забезпечення проведення клінічних, біохімічних лабораторних досліджень у закладі на стаціонарному етапі надання медичної допомоги.

3. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі зразків біологічних матеріалів пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування на рівні ПМД, в тому числі на умовах договору підряду. Організація транспортування зразків біологічних матеріалів.

4. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Забезпечення проведення швидкої діагностики, в тому числі мультирезистентного ТБ, з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики ТБ.

6. Забезпечення можливості отримувати медичну допомогу у стаціонарних умовах.

7. Забезпечення мультидисциплінарного підходу в роботі з пацієнтами з діагнозом ТБ.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та сестринського догляду.

9. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії з можливістю цілодобової подачі кисню.

10. Організація контрольованого прийому протитуберкульозних препаратів пацієнтами під час стаціонарного та/або амбулаторного етапів лікування, включаючи вихідні та святкові дні, в тому числі шляхом використання цифрових технологій.

11. Організація, методична підтримка та забезпечення роботи лікарів-фтизіатрів, які надають медичну допомогу в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторну спеціалізовану допомогу, та є працівниками регіональних фтизіопульмонологічних медичних центрів у кількості, що відповідає епідемічній ситуації для організації амбулаторного лікування пацієнтів з ТБ.

12. Здійснення координації заходів з профілактики та виявлення ТБ регіональним фтизіопульмонологічним медичним центром на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

13. Організація виявлення та обстеження контактних щодо ТБ осіб, у тому числі із залученням лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри), та лікарів ПМД.

14. Інформування населення з питань профілактики, виявлення та лікування ТБ.

15. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам. Надання організаційно-методичної допомоги надавачам медичних послуг з питань діагностики та лікування пацієнтів.

16. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.

17. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

18. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

19. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

20. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

21. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

22. Планування та управління запасами лікарських засобів для лікування ТБ, у тому числі організація та забезпечення логістики, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог нормативних документів.

23. Організація навчання пацієнтів та членів їх родини заходам інфекційного контролю.

24. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

25. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

26. Під час надання медичних послуг дотримання толерантного ставлення до пацієнтів відповідно до затвердженої у надавача медичних послуг програми протидії дискримінації та стигматизації хворих на ТБ та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних.

27. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи та/або соціального працівника, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету та інших джерел.

28. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах, зокрема при раптовому погіршенні фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу для життя та здоров’я людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання стаціонарних медичних послуг:

 • лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

 • лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. За місцем надання амбулаторних медичних послуг:

 • лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

3. У закладі:

 • лікар-рентгенолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-лаборант — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • система рентгенівська діагностична та/або спіральний комп’ютерний томограф (СКТ);
 • система ультразвукової візуалізації;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • гнучкий відеобронхоскоп;
 • ваги для дорослих та ваги дитячі;
 • ростомір;
 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

1.1. У лабораторії:

 • гематологічний аналізатор;
 • біохімічний аналізатор;
 • обладнання для проведення мікробіологічної діагностики ТБ;
 • коагуляційний аналізатор;
 • аналізатор сечі.

2. За місцем надання амбулаторних медичних послуг:

 • мішок ручної вентиляції легень;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • глюкометр — щонайменше 2;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;
 • термометр безконтактний — щонайменше 2.

3. За місцем надання стаціонарних медичних послуг:

3.1. У профільному відділенні:

 • мішок ручної вентиляції легень;
 • пульсоксиметр — щонайменше 2;
 • глюкометр — щонайменше 2;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;
 • термометр безконтактний — щонайменше 2;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2.

3.2. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або палаті інтенсивної терапії:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, у тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарат інвазивної ШВЛ.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Фтизіатрія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація, зберігання, отримання) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога пацієнтам з ТБ.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень для моніторингу лікування:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), тимолова проба, креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат електроліти (калій, натрій, кальцій, хлор, магній), С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • тиреотропний гормон (ТТГ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • загальний аналіз сечі;
 • швидкі тести на вагітність, ВІЛ та вірусні гепатити;
 • бактеріоскопічне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій (КСБ);
 • культуральне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність мікобактерії ТБ (МБТ) з проведенням ідентифікації та тест на медикаментозну чутливість (ТМЧ);
 • бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з визначенням мікроорганізмів та їх антибіотикорезистентності;
 • цитологічне, гістологічне дослідження біопсійного матеріалу уражених органів;
 • молекулярно-генетичні дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність МБТ, та наявності у них стійкості до протитуберкульозних препаратів;
 • імуноферментні дослідження, у тому числі на ТБ;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

 • рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія;
 • ультразвукові дослідження;
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ендоскопічні дослідження, в тому числі бронхоскопія;
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Визначення плану лікування та спостереження за пацієнтом із ТБ, у тому числі:

 • розробка індивідуального плану лікування пацієнтів на амбулаторному та/або стаціонарному етапі з урахуванням супутніх захворювань пацієнта/пацієнтки;
 • оцінка та формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування та відповідне коригування плану лікування, в тому числі із залученням соціальних працівників;
 • консультування пацієнтів лікарями-фтизіатрами та лікарями інших спеціальностей;
 • призначення протитуберкульозної терапії, корекція лікування з урахуванням чутливості/резистентності мікроорганізмів до медикаментів, побічних реакцій, наявності супутньої патології, індивідуальних особливостей пацієнта/пацієнтки тощо;
 • визначення показань до госпіталізації пацієнта/пацієнтки та його/її госпіталізація у разі їх наявності;
 • організація амбулаторного лікування туберкульозу, в тому числі із залученням лікарів ПМД та лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри).

5. Забезпечення проведення медикаментозної терапії лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів.

6. Виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань із залученням інших спеціалістів або направлення пацієнта/пацієнтки для отримання відповідних медичних послуг.

7. Моніторинг результатів ефективності та безпеки лікування пацієнта/пацієнтки та побічних реакцій на протитуберкульозні препарати:

 • контроль за дотриманням плану лікування пацієнта/пацієнтки;
 • контроль за результатами лабораторно-інструментальних обстежень, мікробіологічних та інших досліджень;
 • контроль за побічними реакціями на протитуберкульозні препарати та дотримання тактики дій при їх виявленні в межах чинного законодавства.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.

9. Надання необхідної допомоги пацієнтам із ТБ мультидисциплінарною командою з питань медико-психологічного та соціального супроводу з метою забезпечення доступу до необхідної послуги та подальшого досягнення ефективного результату лікування.

10. Реабілітація у сфері охорони здоров’я пацієнтів з ТБ при проходженні лікування в умовах стаціонару.

11. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах, зокрема при раптовому погіршенні фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу для життя та здоров’я людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

12. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF, або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Додаток 5. Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з додатками, у разі підряду такого обладнання — зазначена ліцензія підрядника.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.:  (057)  341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка  Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua