ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Гострий мозковий інсульт»

7 грудня 2021
838
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

30 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:
 • І60 Субарахноїдальний крововилив;
 • І61 Внутрішньомозковий крововилив;
 • І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
 • I63 Інфаркт головного мозку;
 • I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з можливістю проведення первинного огляду або місця проведення тромболізису, в якому забезпечено повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), артеріального тиску (АТ) (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.

2. Проведення документування оцінки тяжкості інсульту за шкалою Національних інститутів здоров’я США (NIHSS).

3. Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температури тіла та з можливістю цілодобової подачі кисню).

4. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка інтенсивної терапії для постійного моніторингу ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2 та з можливістю цілодобової подачі кисню).

5. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень, передбачених специфікаціями надання медичних послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у закладі або на умовах договору підряду за місцем надання послуг.

6. Забезпечення цілодобового доступу до нейровізуалізації (СКТ головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією) за місцем надання медичних послуг, в тому числі на умовах договору оренди чи іншого права користування необхідним обладнанням, або на умовах договору підряду необхідного обладнання.

7. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, в тому числі на умовах договору оренди чи іншого права користування необхідним обладнанням.

8. Забезпечення адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.

9. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтом/пацієнткою.

10. Забезпечення можливості проведення консультацій, а також телемедичних консультацій лікарями інших спеціальностей у закладі або на умовах договору підряду.

11. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта у перші 48 год після госпіталізації та проведення заходів з реабілітації у сфері охорони здоров’я.

12. Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 год після госпіталізації.

13. Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

14. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта/пацієнтки з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах «терапевтичного вікна».

15. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

16. Організація та проведення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання послуг, з тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, щодо скорочення терміну «від дверей до голки» на етапі проведення тромболітичної терапії, використання шкал (наприклад NIHSS, ASPECTS, GCS, Індекс Бартел, шкала Ренкіна), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації.

17. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

18. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

19. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами.

20. Дотримання порядку визначення діагностичних критеріїв смерті головного мозку людини та процедури констатації смерті мозку людини відповідно до чинних нормативно-правових актів.

21. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

22. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

23. Затверджений внутрішнім наказом у закладі охорони здоров’я клінічний маршрут пацієнта/пацієнтки в закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, який передбачає можливість переведення пацієнтів в інші заклади.

24. Заповнення та ведення форми первинної облікової документації № 003/о з дотриманням вимог чинного законодавства України.

25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

26. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

27. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

28. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Окремий підрозділ (інсультне відділення) для пацієнтів з гострим мозковим інсультом, який працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, які обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2, температура тіла) з можливістю цілодобової подачі кисню.

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії неврологічного/нейрохірургічного профілю (щонайменше 2 додаткових обладнаних ліжка для інтенсивної терапії до основного переліку п. 3 вимог до організації надання послуги).

3. Наявність нейрохірургічного відділення з операційним блоком, де можуть проводитися відкриті нейрохірургічні втручання (трепанація черепа, декомпресійна краніотомія, забезпечення дренування шлуночків мозку, видалення гематом).

4. Наявність кабінету/відділення ангіографії, оснащеного ангіографом з нейроінтервенційними функціями (із можливістю створення 3D-відображення, 3D-картування, пакету плоскопанельних КТ-опцій) у закладі або на умовах договору оренди чи іншого права користування необхідним обладнанням з цілодобовим графіком роботи за місцем надання послуг.

5. Забезпечення невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії в найгостріший період ішемічного інсульту, аневризми судин головного мозку при субарахноїдальному крововиливі або артеріо-венозної мальформації при внутрішньомозковому крововиливі і проведення механічної тромбектомії/інших ендоваскулярних втручань.

6. Забезпечення проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 год після госпіталізації.

7. Можливість цілодобового проведення КТ-перфузіографії та/або МРТ-перфузіографії.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-невропатолог та/або лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті, — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання медичних послуг).

2. У закладі:

 • лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;
 • логопед (терапевт мови та мовлення) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар з ультразвукової діагностики — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі;
 • фельдшер-лаборант та/або лаборант клінічної діагностики, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-нейрохірург, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, який має відповідну підготовку з ендоваскулярних втручань при гострому мозковому інсульті, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-рентгенолог, який пройшов навчання з нейронаук (неврологія або нейрохірургія), з ендоваскулярного лікування ішемічного інсульту та навчання з діагностичної радіології — щонайменше 2 особи з даного переліку додатково до основ­ного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи додатково до основ­ного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі (цілодобовий доступ):

 • коагуляційний аналізатор;
 • біохімічний аналізатор;
 • аналізатор газів крові портативний;
 • енцефалограф портативний;
 • ваги для зважування пацієнта/пацієнтки для розрахунку медичних препаратів або функціональне ліжко-ваги.

2. За місцем надання медичних послуг:

 • спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) зі шприц-інжектором для проведення ангіографії та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI) та безконтрастною ангіографією (ToF), які працюють в цілодобовому режимі (можливо на умовах договору оренди чи іншого права користування обладнанням або договору підряду);
 • система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення допплерографії;
 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007;
 • система анестезіологічна загального призначення або апарат інгаляційної анестезії, пересувний;
 • сертифіковані та повірені балон(и) з киснем і редуктором (запас кисню — мінімум на 2 год).

2.1. У неврологічному/нейрохірургічному відділенні або відділенні з неврологічними/нейрохірургічними ліжками:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 4;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • пристосування для ентерального харчування — щонайменше 2;
 • експрес-коагулометр портативний;
 • пульсоксиметр — щонайменше 4;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;
 • функціональне ліжко — щонайменше 4;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • протипролежневі матраци — щонайменше 4;
 • глюкометр;
 • термометр безконтактний.

2.2. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або палаті інтенсивної терапії:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;
 • апарат ШВЛ;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 4;
 • пульсоксиметр — щонайменше 4;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;
 • аспіратор (відсмоктувач)
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • функціональне ліжко — щонайменше 4;
 • протипролежневий матрац — щонайменше 4;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • електрокардіограф багатоканальний.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

1.1. У кабінеті/відділенні ангіографії: ангіограф з нейро­інтервенційними функціями (із можливістю створення 3D-відображення, 3D-картування, пакету плоскопанельних КТ-опцій) (можливо на умовах договору оренди чи іншого права користування обладнанням або договору підряду).

1.2. В інсультному відділенні додатково до п. 2.1. основного переліку Вимог до переліку обладнання:

 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 4;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;
 • функціональне ліжко — щонайменше 4;
 • протипролежневі матраци — щонайменше 4.

1.3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії або інтенсивної терапії неврологічного/нейрохірургічного профілю додатково до п. 2.2. основного переліку Вимог до переліку обладнання:

 • система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення транскраніальної допплерографії;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) — щонайменше 2;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
 • функціональне ліжко — щонайменше 2;
 • протипролежневі матраци — щонайменше 2.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Неврологія» та/або «Нейрохірургія», «Анестезіологія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

3. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація, зберігання, отримання) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-невропатологом та/або лікарем-нейрохірургом, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті.

2. Невідкладне проведення нейровізуалізації всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (не пізніше 60 хв з моменту звернення пацієнта/пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт в заклад або доставлення його/її бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта/пацієнтки для проведення нейровізуалізації.

3. Моніторинг клінічних, лабораторних, інструментальних показників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі у закладі, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;
 • біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер);
 • загальний аналіз сечі;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

5. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:

 • спіральна комп’ютерна томографія (СКТ) головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі;
 • електрокардіографія (ЕКГ) (у цілодобовому режимі);
 • ультразвукові дослідження з проведенням допплерографії;
 • інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки.

6. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами.

7. Направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

8. Лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

9. Направлення пацієнта/пацієнтки в інший заклад, який може проводити нейрохірургічні втручання, відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

10. Своєчасне проведення седації, анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіо­логічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до внутрішньовенних анестетиків, ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, а також міорелаксантів.

11. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

12. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання (тест на дисфагію) у всіх пацієнтів при поступленні та перед початком годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 год після госпіталізації). Динамічне спостереження за функцією ковтання.

13. Проведення термінових консультацій лікарями інших спеціальностей, у тому числі телемедичних консультацій, відповідно до клінічної ситуації.

14. Проведення консультації логопеда або терапевта мови та мовлення у перші 48 год після госпіталізації.

15. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта, або психолога.

16. Проведення заходів із вторинної профілактики інсульту відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема відмова від куріння, надмірного споживання алкоголю, контролю маси тіла та артеріального тиску тощо.

17. Направлення пацієнта/пацієнтки до іншого закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги відповідно до затвердженого внутрішнім наказом закладу клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

18. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострий період інсульту та направлення пацієнтів для отримання послуг з реабілітації у післягострий період інсульту.

19. Оцінка та документування тяжкості порушень життєдіяльності на момент виписки за модифікованою шкалою Ренкіна (МШР).

20. Розроблення та організація навчання для родини/доглядачів з наступних питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних з гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

21. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

22. Забезпечення пацієнтів з бульбарним синдромом та дисфагією лікарськими засобами для парентерального харчування та харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей для ентерального харчування.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Проведення ендоваскулярних нейроінтервенційних втручань відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

2. Лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після застосування ендоваскулярних методів лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги (нейро­хірургічних втручань) відповідно до клінічного маршруту пацієнта/пацієнтки.

4. Проведення інструментальних досліджень (у цілодобовому режимі):

 • селективна ангіографія,
 • трансторакальна ехокардіографія, дуплексне сканування судин шиї протягом 72 год після госпіталізації,
 • КТ-перфузіографія та/або МРТ-перфузіографія.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF, або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Додаток 5. Сканована копія чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з додатками, у разі підряду такого обладнання — зазначена ліцензія підрядника, для комп’ютерної томографії та/або сканована копія акта введення в експлуатацію системи магнітно-резонансної томографії.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.:  (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua