ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Мобільна паліативна допомога»

7 грудня 2021
620
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

29 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності відповідно до побажань пацієнта/пацієнтки щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

2. Створення за наказом керівника закладу охорони здоров’я мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

3. Проведення необхідних лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Наявність затвердженого маршруту пацієнта/пацієнтки щодо його/її госпіталізації до відділення/закладу за потреби для надання інших видів медичної допомоги.

5. Забезпечення постійного контакту з пацієнтом: кількість відвідувань або взаємодій з пацієнтом за допомогою засобів телекомунікації має становити не менше 1 разу на тиждень, про що має вноситися відповідний запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Мінімальна регулярність фізичних візитів — початково, при складанні Плану спостереження та в подальшому згідно з Планом спостереження, але не менше ніж раз на місяць. Взаємодія з пацієнтом/пацієнткою має підтримуватися під час та після госпіталізації пацієнта/пацієнтки в стаціонарний заклад охорони здоров’я (якщо такий відбудеться), а після виписки пацієнта/пацієнтки зі стаціонарного лікування надавач повинен здійснити візит до пацієнта/пацієнтки.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки.

9. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій.

10. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичних послуг та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю надавача медичних послуг для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Наявність цілодобового контактного номера для консультування пацієнтів.

15. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

16. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

17. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар загальної практики — сімейний лікар, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар медицини невідкладних станів, які мають фах «Лікувальна справа» та/або «Педіатрія» (для лікарів дитячих) і пройшли відповідну підготовку за напрямом «Паліативна допомога» (сертифікований курс тематичного удосконалення з паліативної допомоги), — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі;
 • сестра медична загальної практики — сімейної медицини та/або сестра медична, та/або фельдшер — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.

2. У закладі:

 • лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цій службі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У службі:

 • наявність транспортного засобу для забезпечення доїзду до пацієнта/пацієнтки;
 • пульсоксиметр — щонайменше 4;
 • глюкометр — щонайменше 4;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;
 • термометр безконтактний — щонайменше 4;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • апарат для CPAP-терапії;
 • кисневий концентратор — щонайменше 4;
 • аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;
 • електрокардіограф багатоканальний портативний;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;
 • штатив для інфузій (крапельниць) — щонайменше 2;
 • сумка-органайзер лікарська — щонайменше 2;
 • сумка-холодильник — щонайменше 2;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги;
 • набір хірургічних інструментів для обробки ран та пролежнів.

Інші вимоги:

1. Наявність у закладі рецептурних бланків форми № 1 та № 3.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці (дорослим та дітям) за місцем його/її перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації в цілодобовому режимі.

2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги, його дотримання, своє­часне внесення змін відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності) з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних інтервенцій.

5. Оцінка, запобігання, лікування та контроль хронічного больового синдрому (в тому числі призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).

6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

7. Забір, транспортування зразків до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду, та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
 • міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • копрограма.

8. Видача направлення та/або забір, транспортування біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) та за наявності ультразвукової діагностики (УЗД) та інших досліджень.

10. Забезпечення, контроль симптоматичної терапії та догляду.

11. Визначення показань для кисневої підтримки та забезпечення її проведення за допомогою кисневого концентратора за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

12. Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.

13. Оцінка та визначення потреб пацієнтів в асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійс­нення туалету).

14. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, у тому числі наркотичними засобами (через виписку рецептів ф-3 або за умови наявності відповідної ліцензії і створення «стаціонару на дому» шляхом безпосереднього забезпечення лікарськими засобами), медичними виробами та розхідними матеріалами.

15. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.

16. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціа­лізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням згоди пацієнта/пацієнтки та його/її законних представників за потреби.

17. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або закладах охорони здоров’я, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій у Плані спостереження.

18. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю під час його/її відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.

19. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за тяжкохворими.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія сертифіката про проходження відповідної підготовки за напрямом «Паліативна допомога» (сертифікований курс тематичного удосконалення з паліативної допомоги).

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.:  (057)  341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка  Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua