ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Супровід ВІЛ-інфікованих»

6 грудня 2021
665
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

29 листопада 2021 р. Націо­нальна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення.

Вимоги до організації надання послуги:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Проведення лабораторних, у тому числі на умовах договору підряду, та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Забезпечення транспортування біологічних зразків для проведення лабораторних досліджень.

2. Забезпечення своєчасного призначення антиретровірусної терапії, клініко-імунологічного та лабораторного моніторингу лікування ВІЛ-інфекції.

3. Взаємодія з іншими закладами всіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, для забезпечення комплексності послуг людям, які живуть із ВІЛ, а також особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

5. Забезпечення безперервності та ефективності лікування пацієнта/пацієнтки та продовження прийому препаратів антиретровірусної терапії (АРТ) у разі госпіталізації, сприяння забезпеченню безперервності лікування та продовження АРТ пацієнту/пацієнтці у випадку затримання правоохоронними органами (надання необхідних документів, видача препаратів АРТ) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

6. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів Програми медичних гарантій (ПМГ).

7. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Організація, планування, отримання та управління запасами препаратів АРТ, медичних виробів, препаратів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій відповідно до розподілу на регіональному рівні.

12. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

14. Дотримання прав людини в закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

15. Під час надання медичних послуг дотримання толерантного ставлення до пацієнтів відповідно до затвердженої у надавача медичних послуг програми протидії дискримінації та стигматизації пацієнтів та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар, який пройшов відповідний курс підготовки з питань ведення та лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • ваги медичні;
 • глюкометр;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • термометр безконтактний;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • пульсоксиметр;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та медичного спостереження за ними відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб, які мають високий ризик інфікування ВІЛ та отримують доконтакт­ну профілактику (ДКП), осіб із підозрою, в яких відбувся контакт з ризиком інфікування на ВІЛ (не пізніше ніж 72 год від моменту контакту) та отримують постконтактну профілактику (ПКП) протягом 28 днів, дітей віком до 18 міс, що народилися від ВІЛ-позитивних матерів.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

 • загальний аналіз крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • кількості CD4;
 • вірусне навантаження ВІЛ у плазмі крові, у ВІЛ-позитивних осіб, які отримують лікування препаратами АРТ;
 • виявлення нуклеїнових кислот (провірусна ДНК або РНК ВІЛ-1) у дітей, які народилися від ВІЛ-позитивних матерів, віком до 18 міс та серологічних маркерів ВІЛ у дітей віком старше 18 міс;
 • визначення HBsAg, антитіл до HCV;
 • біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);
 • дослідження на криптококовий антиген (CrAg);
 • ліпоарабіноманнановий тест сечі на туберкульоз (LF-LAM);
 • обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу, обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення АРТ, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

 • консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;
 • видача антиретровірусних препаратів;
 • проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;
 • оцінка потреби в соціальному супроводі та психологічній підтримці;
 • скринінг на поширені розлади психіки та поведінки;
 • оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів.

4. Взяття під медичний нагляд дітей віком до 18 міс, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії підтвердження:

 • проведення постконтактної профілактики ВІЛ;
 • консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі замінників грудного молока);
 • проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії в амбулаторних умовах;
 • організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

5. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

6. Консультування членів родини і близького оточення людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування сексуальних та ін’єкційних партнерів, а також біологічних дітей віком до 18 років, людей, які живуть з ВІЛ.

7. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.

8. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.

9. Організація та проведення медикаментозної доконтактної профілактики особам, які не інфіковані ВІЛ, але мають високий ризик інфікування, а також організація та проведення медикаментозної постконтактної профілактики, особам, які не пізніше 72 год після контакту звернулися до надавача медичних послуг, та їм призначено 28-денний курс постконтактної профілактики, у встановленому законодавством порядку.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та пі­дозрою на ВІЛ)».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — тел.: (057)  341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка  Крим) — тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua