ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога»

1 грудня 2021
638
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

26 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якої видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення можливості психіатричного огляду та прийняття рішення про госпіталізацію пацієнта/пацієнтки із визначенням індивідуальної програми лікування і реабілітації лікарем-психіатром (лікарем-психіатром дитячим за умови надання допомоги дітям) у співпраці з пацієнтом/пацієнткою.

2. Наявність палат для ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають в психомоторному збудженні, із дотриманням прав людини.

3. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Національного превентивного механізму, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

4. Дотримання прав людини при застосуванні фізичного обмеження (не більше 4 год при разовому застосуванні) та/або ізоляції (не більше 8 год при разовому застосуванні) пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у стані психомоторного збудження, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я із веденням визначеної МОЗ облікової документації та з дотриманням прав людини.

5. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень в закладі або на умовах договору підряду.

6. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору оренди чи іншого права користування, або на умовах договору підряду.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи та/або соціального працівника, та/або соціального робітника, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, право­охоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування для забезпечення комплексного спостереження, лікування та реабілітації пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.

12. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.

2. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами із дотриманням положень Закону України «Про психіатричну допомогу».

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. У закладі:

 • лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);
 • лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі;
 • сестра медична — щонайменше 8 осіб, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. У закладі:

 • лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування);
 • сестра медична — щонайменше 4 особи додатково до основ­ного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • електрокардіограф багатоканальний;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

2. За місцем надання медичних послуг:

 • пульсоксиметр;
 • глюкометр;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • термометр безконтактний.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);
 • апарат штучної вентиляції легень;
 • електроенцефалограф;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);
 • резервне джерело електропостачання
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Психіатрія» та/або «Дитяча психіатрія».

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання, зберігання, відпуск, використання, знищення).

Додаткові вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Анестезіологія» та/або «Дитяча анестезіологія».

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Забезпечення психіатричного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням потреби у госпіталізації та об’ємі необхідної допомоги, а також формування його/її індивідуального плану лікування і реабілітації у співпраці з пацієнтом/пацієнткою.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор);
 • визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та інші);
 • визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові, аналізатори повітря, що видихається, тощо);
 • загальний аналіз сечі;
 • швидкі тести на вагітність;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:

 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • ультразвукові дослідження, в тому числі з проведенням допплерографії;
 • рентгенографічні дослідження;
 • електроенцефалографія (ЕЕГ);
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення необхідних психодіагностичних тестів у динаміці.

5. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

6. Застосування фармакотерапії, психотерапії, методів психологічного впливу та реабілітації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

7. Цілодобовий супровід лікарем-психіатром та медсестринський догляд за пацієнтами.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього вимагають, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Після завершення стаціонарного етапу лікування направлення пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки на надання допомоги в амбулаторних умовах та/або мобільними мультидисциплінарними командами за потреби та згоди пацієнта/пацієнтки або його/її законного представника.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за іншими напрямами медичної допомоги в інші заклади/підрозділи. Виклик спеціалістів у лікувальний заклад, в якому пацієнт/пацієнтка проходить лікування, у разі неможливості його/її транспортування.

12. Лікування в умовах психіатричного стаціонару супутніх захворювань у разі їх загострень при відсутності показань для переведення до іншого закладу/підрозділу.

13. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за умови відповідності закладу додатковим умовам закупівлі:

Надання допомоги в умовах палати/відділення інтенсивної терапії пацієнтам з розладами психіки та поведінки, які перебувають у загрозливих для життя (невідкладних) станах (гостра інтоксикація психоактивними речовинами тяжкого ступеня, алкогольний делірій, синдром відміни психоактивних речовин, злоякісний нейролептичний/серотоніновий синдром, епілептичний статус, фебрильна шизофренія, суїцидальна поведінка, гостре психомоторне збудження та ін.).

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна психіатрична допомога».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

Додаток 5. Сканована копія звіту за 2020 р. за формою звітності № 10, затвердженою наказом МОЗ від 10.07.2007 р. № 378.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.), тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.), тел.: (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим), тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.), тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.), тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua