ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Замісна підтримувальна терапія»

1 грудня 2021
565
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

26 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених у повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місце надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення лікування з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

2. Проведення оцінки прихильності пацієнта/пацієнтки, а також його/її відповідності вимогам щодо самостійного прийому препарату ЗПТ в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, та у випадку прийняття рішення щодо можливості такого прийому — організація його видачі.

3. Організація щоденної видачі препаратів, лікарських засобів пацієнтам, які не відповідають критеріям для самостійного прийому препарату ЗПТ, включаючи вихідні та святкові дні, а також організація нагляду за прийманням пацієнтом/пацієнткою призначених препаратів медичною сестрою.

4. Організація, у випадку неможливості щоденного відвіду­вання закладу за станом здоров’я, доставки препаратів за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

5. Забезпечення безперервності лікування та продовження ЗПТ пацієнту/пацієнтці у випадку госпіталізації, сприяння забезпеченню безперервності лікування та продовження ЗПТ пацієнту/пацієнтці у випадку затримання правоохоронними органами (надання необхідних документів, видача препаратів).

6. Забезпечення контролю за цільовим використанням препарату ЗПТ, що видано для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, шляхом перевірки залишків не рідше 1 разу на 30 діб.

7. Забезпечення перегляду плану лікування раз на квартал на початковому етапі (до 1 року) та індивідуально, залежно від потреб пацієнта/пацієнтки, після одного року лікування.

8. Обов’язкове інформування пацієнта/пацієнтки щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

10. Відповідність приміщення, в якому зберігаються препарати ЗПТ, вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 р. № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 р., в обсягах, визначених пунктами 22, 23 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333.

11. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

12. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Планування та управління запасами лікарських засобів, в тому числі організація та забезпечення доставки, зберігання та використання препаратів та ведення їх обліку.

15. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

16. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

17. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

18. Під час надання медичних послуг дотримання толерантного ставлення до пацієнтів відповідно до затвердженої у надавача медичних послуг програми протидії дискримінації та стигматизації пацієнтів та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • ваги медичні;
 • глюкометр;
 • тонометр;
 • термометр безконтактний;
 • пульсоксиметр;
 • мішок ручної вентиляції легенів;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-нарколог та/або лікар-психіатр, та/або лікар будь-якої іншої спеціальності, який пройшов відповідний курс тематичного удосконалення, — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом;
 • сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Організація лікування осіб із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів препаратами ЗПТ.

2. Складання плану лікування:

 • оцінка стану та потреб пацієнта/пацієнтки;
 • розробка плану спостереження та лікування;
 • оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування;
 • оцінка соціального статусу та соціальних проблем, пов’язаних із вживанням опіоїдів.

3. Видача препаратів для їх прийому під безпосереднім контролем надавача послуг за місцем надання медичних послуг, для самостійного прийому або для прийому під час госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

4. Моніторинг лікування:

 • контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану лікування;
 • моніторинг виконання направлень для отримання інших послуг та врахування їх результатів;
 • відслідковування побічних реакцій та ефективності препаратів ЗПТ, включаючи перегляд індивідуальних доз;
 • врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо;
 • проведення тесту сечі на наявність в організмі хворого інших наркотичних засобів, ніж ті, що призначені лікарем.

5. Скринінг психічних розладів, у тому числі:

 • скринінг на наявність депресії, тривожних розладів, розладів особистості та посттравматичних стресових розладів, який здійснюється як на початку лікування, так і регулярно під час лікування;
 • направлення пацієнта/пацієнтки для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу, у разі такої необхідності.

6. Скринінг на ТБ, ВІЛ і вірусні гепатити та направлення для діагностики та лікування.

7. Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

8. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

9. Інформування пацієнтів щодо можливості отримання соціально-психологічних послуг, визначення потреб у таких послугах та направлення до місць їх надання.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії».

Разом із зверненням також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення, звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.), тел.: (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.), тел.: (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим), тел.: (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.), тел.: (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.), тел.: (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua