ПМГ–2022: НСЗУ приймає звернення для проведення аналізу за напрямом «Амбулаторний гемодіаліз»

26 листопада 2021
738
Резюме

Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

24 листопада 2021 р. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення аналізу наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників, щодо надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах».

Подання звернень та їх розгляд

1. Строк подання звернення спливає о 18:00 за київським часом 15 грудня 2021 р.

Звернення на проведення відповідного аналізу, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його зверненні після граничної дати подання звернення, суб’єкт господарювання має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня надсилання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

2. Заявник подає до НСЗУ звернення за формою, що додається, та додатки до нього в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.

3. Суб’єкт господарювання, який бажає надіслати звернення на визначених в повідомленні умовах, до подання звернення повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні;

2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);

3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);

4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: у разі коли після подання звернення зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.

4. НСЗУ розглядає звернення про проведення відповідного аналізу до 24 грудня 2021 р. включно.

Умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яких буде проводитися аналіз

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря-нефролога/ лікаря-нефролога дитячого за умови наявності декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги (ПМД) та при встановленому діагнозі:
 • N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4 (виключно до показань, вказаних у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я);
 • N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
 • N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
 • N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;
 • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у закладі охорони здоров’я структурного підрозділу, що проводить гемодіаліз в амбулаторних умовах.

2. Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом/пацієнткою закладу, де проводиться лікування методом гемодіалізу, при наявності вільних діалізних місць у закладі (відділенні).

3. Забезпечення лабораторної діагностики у закладі або на умовах договору підряду, передбаченої відповідною специфікацією надання медичних послуг.

4. Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при проведенні гемодіалізу (контроль якості води, мікробіологічні дослідження змивів з діалізних апаратів та залів, стерильність матеріалів та інструментів тощо).

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своє­часного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Обов’язкове інформування пацієнта щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.

7. Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення пацієнтів до прийняття рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

12. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству.

13. Дотримання прав людини у закладах охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

 • лікар-нефролог та/або лікар-нефролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі;
 • сестра медична — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

 • резервне джерело електропостачання;
 • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007.

2. За місцем надання медичних послуг:

 • приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;
 • апарат для проведення гемодіалізу;
 • спеціалізована сертифікована система очищення води для гемодіалізу разом з контуром перміату;
 • електрокардіограф багатоканальний;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • мішок ручної вентиляції легень;
 • портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;
 • глюкометр;
 • ваги медичні;
 • термометр безконтактний;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю нефрологія та/або дитяча нефрологія.

Обсяг медичних послуг (специфікація), щодо можливості надання яких проводиться аналіз

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки та подальше спостереження за станом життєво важливих функцій організму.

2. Контроль ефективності (адекватності) діалізного лікування, включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своє­часну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням пацієнтів при наявності показань до лікарів-спеціалістів інших профілів.

3. Проведення процедури гемодіалізу.

4. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також за потребою або при погіршенні стану, зокрема:

 • біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, глюкоза, калій, натрій, магній, кальцій (загальний або іонізований), фосфор; фракції білірубіну);
 • загальний аналіз крові;
 • визначення загального холестерину, тригліцеридів крові та інших показників ліпідного профілю;
 • визначення показників харчового статусу;
 • визначення паратиреоїдного гормону крові;
 • визначення насичення трансферину і сироваткового феритину;
 • визначення HBsAg, антитіл до НCV та забезпечення позитивним пацієнтам лікування в окремих залах або на виділених апаратах;
 • визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана;
 • визначення діалізної дози.

5. Забезпечення менеджменту судинного доступу:

 • попередження інфекційних ускладнень та тромбозу судинного доступу у пацієнтів;
 • направлення пацієнтів до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із судинним доступом.

6. Забезпечення своєчасної діагностики та надання медикаментозного лікування анемії.

7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю під час перебування пацієнта/пацієнтки у закладі охорони здоров’я.

9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

Суб’єкт господарювання, який надсилає звернення відповідно до цього повідомлення, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Подати звернення за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» можна, перейшовши за посиланням.

Форма звернення суб’єкта господарювання щодо можливості надання медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах».

Разом із звернення також необхідно подати додатки до нього, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до звернення

Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулий період, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:

 • ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.;
 • витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.

У випадку внесення змін до ліцензії — копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час подання/заповнення звернення звертайтеся на безкоштовну «гарячу лінію» 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:

1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) — (044) 299-04-86, (044) 299-04-97.

2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) — (057) 341-42-97.

3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) — (048) 753-13-86.

4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) — (032) 259-30-18.

5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) — (098) 041-13-45.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua