Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: лікування туберкульозу у стаціонарі

6 серпня 2021
680
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах»

1. Консультування, амбулаторна та стаціонарна медична допомога пацієнтам з туберкульозом (ТБ).

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу та моніторингу лікування:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лужна фосфатаза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), тимолова проба, креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат електроліти (калій, натрій, кальцій, хлор), С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • тиреотропний гормон (ТТГ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • загальний аналіз сечі;
 • швидкі тести на вагітність, ВІЛ та вірусні гепатити;
 • бактеріоскопічне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій (КСБ);
 • культуральне дослідження мокротиння та інших зразків біологічного матеріалу на наявність мікобактерії туберкульозу (МБТ) з проведенням ідентифікації та тест на медикаментозну чутливість (ТМЧ);
 • бактеріологічні дослідження зразків біологічного матеріалу з визначенням мікроорганізмів та їх антибіотикорезистентності;
 • цитологічне, гістологічне дослідження біопсійного матеріалу уражених органів;
 • молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
 • імуноферментні дослідження, у тому числі на туберкульоз;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. рентгенологічні дослідження;

b. ультразвукові дослідження;

c. електрокардіографія (ЕКГ);

d. ендоскопічні дослідження, в тому числі бронхоскопія;

e. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Визначення плану лікування та спостереження за станом пацієнта із ТБ, в тому числі:

a. розробка індивідуального плану лікування пацієнтів на амбулаторному та/або стаціонарному етапі з урахуванням супутніх захворювань пацієнта/пацієнтки;

b. оцінка та формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування та відповідне коригування плану лікування;

c. консультування пацієнтів лікарями-фтизіатрами та лікарями інших спеціальностей;

d. призначення протитуберкульозної терапії, корекція лікування з урахуванням чутливості/резистентності мікроорганізмів до медикаментів, побічних реакцій, наявності супутньої патології, індивідуальних особливостей пацієнта/пацієнтки тощо;

e. визначення показань до госпіталізації пацієнта/пацієнтки та його/її госпіталізація у разі їх наявності;

f. організація амбулаторного лікування туберкульозу, в тому числі із залученням лікарів первинної медичної допомоги (ПМД) та лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри).

5. Забезпечення проведення медикаментозної терапії лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком лікарських засобів.

6. Виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань із залученням інших спеціалістів або направлення пацієнта/пацієнтки для отримання відповідних медичних послуг.

7. Моніторинг результатів лікування пацієнта/пацієнтки та побічних реакцій на протитуберкульозні препарати:

a. контроль за дотриманням плану лікування пацієнта/пацієнтки;

b. контроль за результатами лабораторно-інструментальних обстежень, мікробіологічних та інших досліджень;

c. контроль за побічними реакціями на протитуберкульозні препарати та дотримання тактики дій при їх виявленні в межах чинного законодавства.

8. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур.

9. Медична реабілітація пацієнтів з туберкульозом при проходженні лікування в умовах стаціонару.

10. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення;
 • пацієнтів з діагнозом туберкульоз (коди: А15-А19).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Організація лікування пацієнтів з ТБ на амбулаторному та стаціонарному етапах надання медичної допомоги.

2. Проведення лабораторних досліджень, в тому числі зразків біологічних матеріалів пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування на рівні ПМД, в тому числі на умовах договору підряду.

3. Забезпечення проведення інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення проведення швидкої діагностики, в тому числі мультирезистентного туберкульозу (МЛС-ТБ), з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики ТБ.

5. Забезпечення можливості отримувати медичну допомогу у стаціонарних умовах.

6. Забезпечення цілодобового лікарського та сестринського догляду.

7. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії з можливістю цілодобової подачі кисню.

8. Організація контрольованого прийому протитуберкульозних препаратів для пацієнтів, включаючи вихідні та святкові дні, в тому числі шляхом використання цифрових технологій.

9. Організація, методична підтримка та забезпечення роботи лікарів-фтизіатрів, які надають медичну допомогу в закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторну спеціалізовану допомогу, та є працівниками регіональних фтизіопульмонологічних медичних центрів в кількості, що відповідає епідемічній ситуації для організації амбулаторного лікування пацієнтів з ТБ.

10. Здійснення координації заходів з профілактики та виявлення ТБ регіональним фтизіопульмонологічним медичним центром на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11. Організація виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб, в тому числі із залученням лікарів-фтизіатрів, які надають амбулаторну вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу на базі інших закладів охорони здоров’я (міжрайонні фтизіатри), та лікарів ПМД.

12. Інформування населення з питань профілактики, виявлення та лікування ТБ.

13. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

14. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

15. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

16. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

17. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

18. Проведення організаційної та методичної роботи:

a. планування та управління запасами лікарських засобів для лікування ТБ, в тому числі організація та забезпечення логістики, зберігання та використання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог нормативних документів;

b. ведення обліково-звітної документації;

c. організація транспортування зразків біологічних матеріалів тощо;

d. надання організаційно-методичної допомоги надавачам медичних послуг з питань діагностики та лікування пацієнтів.

19. Організація навчання пацієнтів та членів їх родини заходам інфекційного контролю.

20. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарату для CPAP-терапії та/або неінвазивної штучної вентиляції легень (ШВЛ) та/або апарату інвазивної ШВЛ;

b. апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної ШВЛ та/або апарат інвазивної ШВЛ;

c. рентгенівський апарат;

d. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

e. УЗД-апарат;

f. електрокардіограф багатоканальний;

g. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

h. обладнання для проведення мікробіологічної діагностики ТБ;

i. бронхоскоп;

j. ваги для дорослих та дітей різного віку;

k. ростомір;

l. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. мішок для ручної вентиляції легень;

b. пульсоксиметр — щонайменше 2;

c. глюкометр — щонайменше 2;

d. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;

e. термометр безконтактний — щонайменше 2;

f. аспіратор (відсмоктувач);

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-фтизіатр та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 4 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост);

b. сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. У закладі:

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «фтизіатрія».

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua