Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: бронхоскопія

5 серпня 2021
750
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Бронхоскопія».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Бронхоскопія»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. За умови відсутності обстеження видача направлення для проведення рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини для планування об’єму маніпуляції, а також запобігання ускладненням при її виконанні.

3. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

4. Діагностична бронхоскопія для візуального огляду дихальних шляхів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

5. Бронхоскопія для візуального огляду дихальних шляхів із ендоскопічною маніпуляцією (зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

6. Оцінювання структури гортані, трахеї та бронхів, вигляду слизової оболонки; виду й якості секрету; каркасності стінок трахеї і бронхів; характеру судинного малюнку, кровоточивості слизової оболонки при інструментальній пальпації, а також виявлення ендобронхіальних утворень, інфільтраційних змін слизової оболонки, порушення структури та пошкоджень трахеобронхіального дерева, сторонніх тіл із взяттям матеріалу на цитологічне та гістологічне дослідження.

7. Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.

8. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час бронхоскопії.

9. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).

10. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

12. Запис результатів дослідження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Бронхоскопія»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнта/пацієнтки — від 50 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Проведення бронхоскопії після рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини для планування об’єму маніпуляції, а також запобігання ускладненням при її виконанні.

2. Забезпечення фотофіксації всього дослідження (щонайменше 8 знімків, що зберігаються в медичній документації) та/або повної відеофіксації зі збереженням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років.

3. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

4. Наявність кімнати для відпочинку пацієнтів після ендо­скопічного дослідження.

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

8. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

9. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-пульмонолог та/або лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;b. сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. гнучкий відеобронхоскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. мішок для ручної вентиляції легень;

j. ларингоскоп;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний;

m. тонометр;

n. пульсоксиметр;

o. аптечка для надання невідкладної допомоги.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «ендоскопія» та/або «пульмонологія», «анестезіологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua