Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: колоноскопія

5 серпня 2021
618
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Колоноскопія».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Колоноскопія»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична колоноскопія для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Колоноскопія для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.

6. Знеболення та/або обов’язкове анестезіологічне забезпечення.

7. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час колоноскопії.

8. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (у випадку його проведення).

9. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

10. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

11. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнту/пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Колоноскопія»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнта/пацієнтки — від 40 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення фотофіксації обстеження або відеозапис втручання зі зберіганням цифрових фото-/відеоматеріалів протягом 2 років із фіксуванням:

a. нижньої частини rectum на 2 cм вище від анального сфінктера;

b. середньої частини сигмоподібної кишки;

c. низхідної ободової кишки нижче селезінкового вигину;

d. поперечно-ободової кишки після селезінкового вигину;

e. поперечно-ободової кишки перед печінковим вигином;

f. висхідної ободової кишки нижче печінкового вигину;

g. термінального відділу тонкої кишки (при технічній можливості);

h. ілеоцекального клапану;

i. сліпої кишки, з візуалізацією отвору червоподібного відростка;

j. огляду ректосигмоїдного вигину в інверсії (при технічній можливості);

k. огляду нижньоампулярного відділу прямої кишки в інверсії (при технічній можливості);

l. локальних змін слизової оболонки та всіх утворень (поліпів, виразок, пухлин тощо.

2. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

3. Наявність кімнати для відпочинку пацієнтів після ендоскопічного дослідження.

4. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

8. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-ендоскопіст — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;

b. сестра медична — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

2. У закладі:

a. лікар-анестезіолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. відеоколоноскоп;

b. ендоскопічні інструменти;

c. відеопроцесор;

d. монітор;

e. освітлювач;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин;

g. аспіратор (відсмоктувач);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. мішок для ручної вентиляції легень;

j. ларингоскоп;

k. джерело кисню;

l. термометр безконтактний;

m. тонометр;

n. пульсоксиметр;

o. аптечка для надання невідкладної допомоги.

2. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «ендоскопія», «анестезіологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua