Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: амбулаторний гемодіаліз

4 серпня 2021
904
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах»

1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки та подальше спостереження за станом життєво важливих функцій організму.

2. Контроль ефективності (адекватності) діалізного лікування, включаючи оцінку та корекцію нутриційного статусу, своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням пацієнтів за наявності показань до лікарів-спеціалістів інших профілів.

3. Проведення процедури гемодіалізу.

4. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а також за потребою або при погіршенні стану, зокрема:

 • біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, загальний білок, альбумін, глюкоза, калій, натрій, магній, кальцій (загальний або іонізований), фосфор; фракції білірубіну);
 • загальний аналіз крові;
 • визначення загального холестерину, тригліцеридів у крові та інших показників ліпідного профілю;
 • визначення показників харчового статусу;
 • визначення паратиреоїдного гормону крові;
 • визначення насичення трансферину і сироваткового феритину;
 • визначення HBsAg, антитіл до НCV та забезпечення позитивним пацієнтам лікування в окремих залах або на виділених апаратах;
 • визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана;
 • визначення  діалізної дози.

5. Забезпечення менеджменту судинного доступу:a. попередження інфекційних ускладнень та тромбозу судинного доступу у пацієнтів;b. направлення пацієнтів до медичного закладу при ускладненнях, пов’язаних із судинним доступом.

6. Забезпечення своєчасної діагностики та надання медикаментозного лікування анемії.

7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

8. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнта/пацієнтки у медичному закладі.

9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/ лікаря-нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

 • N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4;
 • N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
 • N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
 • N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;
 • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у медичному закладі структурного підрозділу, що проводить гемодіаліз у амбулаторних умовах.

2. Забезпечення можливості вільного вибору пацієнтом/пацієнткою закладу, де проводиться лікування методом гемодіалізу, за наявності вільних діалізних місць у закладі (відділенні).

3. Організація проведення лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору підряду.

4. Забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки при проведенні гемодіалізу (контроль якості води, мікробіологічні дослідження змивів з діалізних апаратів та залів, стерильність матеріалів та інструментів тощо).

5. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

6. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

7. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

8. Наявність внутрішньої системи управління й контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

9. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

10. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. лікар-нефролог та/або лікар-нефролог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з даного переліку, з яких принаймні одна особа працює за основним місцем роботи у цьому закладі;b. сестра медична — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. апарат для проведення гемодіалізу;

b. спеціалізована сертифікована система очищення води для гемодіалізу разом з контуром перміату;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

e. мішок для ручної вентиляції легень;

f. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

g. глюкометр;

h. ваги медичні;i. термометр безконтактний;

j. аптечка для надання невідкладної допомоги;

k. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «нефрологія» та/або «дитяча нефрологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua