Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: мамографія

3 серпня 2021
494
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Мамографія».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за напрямом «Мамографія»

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Проведення проєкційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проєкціях, проведення додаткових проєкцій, прицільного знімку.

3. Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін.

4. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час перебування пацієнтки у медичному закладі, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці до її прибуття.

5. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

6. Запис результатів обстеження на цифровий носій, який видають пацієнтці.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Мамографія»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнтки — від 40 років і старше.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення зберігання цифрових матеріалів протягом 2 років за відсутності патології та 5 років у разі наявності патологічних змін.

2. Забезпечення можливості проведення додаткових проєкцій, прицільного знімку.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнткам.

4. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

5. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

6. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

7. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

  • лікар-рентгенолог — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі;
  • рентгенолаборант — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

  • апарат рентгенівський мамографічний цифровий або апарат рентгенівський мамографічний аналоговий з оцифровувачем;
  • 5-мегапіксельний медичний монітор;
  • аптечка для надання невідкладної допомоги;
  • мішок для ручної вентиляції легень;
  • термометр безконтактний.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «рентгенологія».

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua