Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: медична допомога при пологах

3 серпня 2021
910
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умови закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Медична допомога при пологах»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за напрямом «Медична допомога при пологах»

1. Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою, включаючи проведення партнерських пологів.

2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.

3. Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій (вакуум-екстракція, акушерські лещата, допомога при сідничному передлежанні).

4. Проведення ургентного кесаревого розтину.

5. Проведення планового кесаревого розтину.

6. Моніторинг стану роділлі і плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого.

7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі медикаментозне, через застосування нейроаксіальної блокади (епідуральної анестезії) та інших методів знеболення.

8. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.

9. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові і резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, хлор, калій, натрій, магній);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), фібриноген, продукти деградації фібриногену/фібрину);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • тестування на ВІЛ;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

11. Забір матеріалу та проведення гістологічного дослідження.

12. Проведення інструментальних обстежень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. ультразвукові дослідження (УЗД);

b. рентгенологічні дослідження;

c. кардіотокографія (КТГ);

d. електрокардіографія (ЕКГ);

e. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтки і плодa.

1. Проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

2. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.

3. Постконтактна антиретровірусна профілактика дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

4. Забір зразка пуповинної крові та сухої краплини крові (СКК) у дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками.

5. Проведення щеплень новонародженим згідно з Календарем профілактичних щеплень.

6. Проведення післяпологової специфічної профілактики резус-сенсибілізації.

7. Проведення неонатального скринінгу у новонароджених (фенілкетонурії (ФКУ), вродженого гіпотиреозу (ВГ), муковісцидозу (МВ), адреногенітального синдрому (АГС) та інших захворювань відповідно до чинного законодавства).

8. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.

9. Проведення оцінювання слуху в новонароджених.

10. Консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

11. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

12. Харчування в умовах стаціонару.

Додатковий обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнтки (специфікація) за умови відповідності додатковим умовам закупівлі:

1. Надання організаційно-методичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій, у тому числі з виїздом у заклади охорони здоров’я І та ІІ рівнів перинатальної допомоги.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

 • С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
 • лактатдегідрогеназа в сироватці крові;
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • тромбоеластографія;
 • лактат;
 • імуноферментні дослідження;
 • бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при пологах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення при розродженні;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних втручань.

2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.

4. Наявність індивідуальних пологових залів — щонайменше 2.

5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.

6. Забезпечення проведення планового кесаревого розтину у закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної допомоги.

7. Забезпечення можливості проведення партнерських пологів.

8. Можливість безперервного моніторингу серцебиття плода.

9. Забезпечення можливості цілодобового проведення лабораторних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

10. Забезпечення можливості цілодобового проведення інструментальних досліджень у закладі відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Забезпечення можливості проведення консультацій лікарями інших спеціальностей в закладі та/або на умовах договору підряду.

12. Проведення аудіологічного скринінгу новонародженим.

13. Проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця у новонароджених.

14. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та сестринського догляду за вагітною, плодом, породіллею та новонародженим.

15. Забезпечення цілодобового транспортування вагітної, породіллі та новонародженої дитини високого перинатального ризику в інші заклади самостійно направляючим закладом або бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, або неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

16. Організація забору гістологічного матеріалу в закладі та проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

17. Організація забезпечення компонентами та препаратами крові.

18. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги вагітній, роділлі, породіллі, новонародженим.

19. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

20. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

21. Забезпечення права пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до неї відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

22. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

23. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

24. Коректне введення форми 096/о «Історія вагітності та пологів», медичної карти новонародженого (форма № 097/о) та/або медичної карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) з обов’язковим обґрунтуванням клінічного діагнозу та вказанням усіх важливих діагностичних, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних процедур, які проводяться пацієнтці.

25. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у структурі закладу відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).

2. Наявність відділення інтенсивної терапії.

3. Наявність пологової зали для проведення передчасних пологів та стабілізації після народження немовлят з масою до 1500 г.

4. Наявність пологової зали для пологів жінок з багатоплідною вагітністю.

5. Забезпечення проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду, зокрема:

a. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);

b. лактатдегідрогеназа;

c. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;

d. визначення лактату;

e. імуноферментні дослідження;

f. бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження;

g. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтки.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-педіатр-неонатолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Акушерка — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

d. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

b. Лікар-епідеміолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

c. Сестра медична-анестезист — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії жінкам та новонародженим;

b. рентгенівський апарат;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. аудіометр;

e. біохімічний аналізатор.

1. За місцем надання медичних послуг:

2.1. в операційному та пологовому блоці:

a. забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні 93±3% та тиском кисню на виході 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів із швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, в тому числі для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів штучної вентиляції легень (ШВЛ);

b. дефібрилятор — 1 на кожен операційний блок, 1 на кожен пологовий блок;

c. апарат ШВЛ — щонайменше 2, 1 з опцією для новонароджених;

d. наркозний апарат/станція — 1 на кожну операційну;

e. фетальний монітор для використання під час пологів — за кількістю пологових залів (не менше 1 з можливістю моніторингу двійні);

f. вакуум-екстрактор плода;

g. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — 1 на кожну операційну;

h. пульсоксиметр — щонайменше 2;

i. пульсоксиметр з неонатальним датчиком — щонайменше 2;

j. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 1 на кожну операційну, щонайменше 1 на кожен пологовий зал;

k. аспіратор (відсмоктувач) — 1 на операційну, 1 на кожен пологовий зал;

l. система обігріву пацієнта на операційному столі;

m. установка променевого тепла та/або інші джерела тепла — щонайменше 1 на кожну операційну, 1 на кожен пологовий зал;

n. лампа фототерапії;

o. термометр безконтактний;

p. ліжко-трансформер;

q. ларингоскоп з набором клинків для дорослих;

r. ларингоскоп з набором клинків для новонароджених;

s.  мішок для ручної вентиляції легень та/або реанімаційна Т-система для новонароджених;

t. комплект (набір) для реанімації дорослих — щонайменше 2;

u. ваги електронні для новонароджених — щонайменше 1 на кожну операційну, 1 на кожен пологовий зал;

v. набір для проведення первинної реанімації новонароджених — щонайменше 1 на кожну операційну, 1 на кожен пологовий зал;

w.  апарат для вимірювання артеріального тиску;

x. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2.2. У палатах сумісного перебування матері та дитини:

a. аспіратор електричний;

b. ваги електронні для новонароджених — 1 на палату;

c. глюкометр;

d. білірубінометр транскутантний;

e. лампа фототерапії — щонайменше 2;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин для застосування у новонароджених — щонайменше 2;

h. набір (укладка) для реанімації новонароджених;

i. апарат для вимірювання артеріального тиску — щонайменше 2;

j. джерело променистого тепла — щонайменше 2;

k. електронний термометр для новонароджених на кожне розгорнуте ліжко;

l. апарат для аудіомоніторингу;

m. молоковідсмоктувач.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

а. апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові;

b. коагуляційний аналізатор.

2. За місцем надання медичних послуг:

2.1. У відділенні патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування):

a. апарат ЕКГ з можливістю Холтерівського моніторування;

b. монітор фетальний, для одноплідної вагітності — один на 10 ліжок, щонайменше 1 з них експертного класу;

c. монітор фетальний, для двоплодної вагітності;

d. монітор фетальний з  можливістю запису ЕКГ плода.

2.2. В операційному та пологовому блоці:

a. апарат для інгаляційного наркозу — щонайменше 1 на кожну операційну;

b. апарат УЗД, портативний, для досліджень в акушерстві і гінекології;

c. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії жінкам (експертного класу);

d. апарат високочастотної електрохірургії або аргоно-плазменного зварювання тканин;

e. тробоеластограф або  гемовіскозиметр;

f. ліжко-трансформер — 1 на пологовий зал;

g. система підігріву інфузійних середовищ;

h. відкрита реанімаційна система — щонайменше 1 на кожну операційну, 1 на кожен пологовий зал;

i. обладнання для проведення СРАР-терапії з використанням Т-коннектора — щонайменше 2.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія або неонатологія.

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua