Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: первинна медична допомога

2 серпня 2021
943
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Первинна медична допомога».

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Первинна медична допомога»

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:

  • розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
  • загальний аналіз сечі;
  • глюкоза в цільній крові;
  • холестерин загальний;
  • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
  • проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у надавача первинної медичної допомоги (ПМД).

5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.

6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів (у разі звернення пацієнтів в межах графіку роботи надавача). Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом щодо лікування пацієнтів із розладами психіки та поведінки.

7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

8. Виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, зокрема оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

9. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення поширеності інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.

10. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування у лабораторний центр незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря.

11. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.

12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/пацієнткам у разі погіршення їх стану.

13. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (в тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

14. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості підвищення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.

15. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря-акушера-гінеколога.

16. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закреп, нудота, задишка тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.

18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби у медичних виробах, технічних засобах реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

19. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

20. Видача направлень (зокрема електронних) для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

21. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка знаходиться у загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.

22. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

  • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
  • самозвернення щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги для ефективного надання допомоги пацієнту/пацієнтці протягом усього його життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема взає­модіючи з іншими надавачами медичних послуг.

2. Організація (за необхідності) роботи «гарячої лінії» з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, в тому числі щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Забезпечення лабораторної діагностики (в тому числі на умовах договору підряду), зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);

b. загальний аналіз сечі;

c. глюкоза в цільній крові;

d. холестерин загальний;

e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у надавача ПМД.

4. Організація забору біоматеріалу та його транспортування до лабораторного центру.

5. Взаємодія із закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта/пацієнтки.

6. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

7. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси розташування місць надання послуг з ПМД та зміну контакт­них телефонних номерів.

8. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.

9. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх поширенню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження проти­епідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

11. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

12. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

13. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

14. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, що працюють на посадах:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний;

b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

c. ваги для дорослих та ваги дитячі;

d. ростомір;

e. глюкометр;

f. пульсоксиметр;

g. термометр безконтактний;

h. отоофтальмоскоп;

i. таблиця для перевірки гостроти зору;

j. пікфлуометр;

k. аптечка для надання невідкладної допомоги;

l. мішок для ручної вентиляції легень.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.

2. Використанням міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua