Проєкт вимог ПМГ на 2022 р.: екстрена медична допомога

2 серпня 2021
567
Резюме

Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала для громадського обговорення проєкти вимог для Програми медичних гарантій (ПМГ) на 2022 р. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2022 р. за напрямом «Екстрена медична допомога»

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) за напрямом «Екстрена медична допомога»

1. Забезпечення цілодобового прийому звернень за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги та при особистому зверненні осіб, які потребують медичної допомоги.

2. Оцінка стану здоров’я пацієнта/пацієнтки (дорослого або дитини), в тому числі визначення ймовірності інфікування особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ), в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), із визначенням потреби у госпіталізації, та встановлення попереднього діагнозу відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги.

3. Надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах.

4. Надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, включаючи хімічні, біологічні та радіоактивні загрози та ліквідації їх наслідків, а також участь у скоординованих діях всіх відповідних служб з готовності до можливих стихійних та техногенних лих, оперативного на них реагування та ліквідації їх наслідків.

5. Організація медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення ситуації з великою кількістю постраждалих.

6. Надання екстреної медичної допомоги при нещасних випадках, у тому числі зумовлених дією диму, вогню та полум’я, електричного струму, блискавки, пов’язаних із транспортними засобами, наслідках злочинного нападу тощо.

7. Транспортування та забезпечення медичного супроводу пацієнтів, які потребують госпіталізації та медичного спостереження, з місця події до закладів охорони здоров’я.

8. Транспортування осіб, в яких визначена ймовірність інфікування ОНІХ, в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, та які потребують стаціонарного лікування, як осіб з підоз­рою на коронавірусну хворобу (COVID-19) з місця події до закладу охорони здоров’я, який визначений для лікування пацієнтів із підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до затвердженого клінічного маршруту у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

За умов, якщо пацієнт/пацієнтка із підозрою або підтвердженим інфікуванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) не потребує госпіталізації, надання йому/їй необхідної медичної допомоги та рекомендацій щодо самоізоляції і комунікації із лікуючим лікарем.

Забезпечення перевезення пацієнтів між закладами охорони здоров’я за наявності медичних показань та за потреби медичного супроводу.

Забезпечення медико-санітарного супроводу осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Цілодобове консультування пацієнтів лікарем оперативно-диспетчерської служби (ОДС) по телефону, в тому числі щодо питань, пов’язаних із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Екстрена медична допомога»

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги:

  • самозвернення (або звернення третіх осіб);
  • за зверненням лікуючого лікаря.

Вимоги до організації надання послуги:

Прийом, обробка та передача інформації бригадам екстреної (швидкої) медичної допомоги про звернення щодо екстреної медичної допомоги.

Проведення диспетчером усного опитування осіб, які звернулися за допомогою, із проведенням сортування і визначення можливостей інфікування ОНІХ, в тому числі коронавірусом SARS-CoV-2, який спричиняє коронавірусну хворобу (COVID-19), відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Забезпечення цілодобової інформаційної підтримки та координації дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, надання екстреної медичної допомоги за принципом екстериторіальності і раннього інформування (до прибуття бригади) надавачів медичних послуг.

Цілодобове консультування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги диспетчером, а також лікарем оперативно-диспетчерської служби та/або старшим лікарем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства, та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Забезпечення надання екстреної медичної допомоги на місці події, під час транспортування та при особистому зверненні пацієнтів до підрозділу екстреної (швидкої) медичної допомоги відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах.

Заповнення облікової документації, ведення статистичного обліку і звітності в електронному вигляді, а також її зберігання.

Дотримання принципу екстериторіальності у роботі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з обов’язковою госпіталізацією в разі потреби до закладу охорони здоров’я за принципом екстериторіальності, в тому числі до закладів, які знаходяться на території інших адміністративно-територіальних одиниць.

Забезпечення функціонування тільки однієї активної центральної оперативної диспетчерської в структурі диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги, якою приймаються усі виклики з однієї адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня.

Передача всієї оперативної інформації в режимі онлайн та надання інформації про наявні ресурси мережі екстреної медичної допомоги у терміни, визначені Регламентом функціонування електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Встановлення виїзними бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги попередніх діагнозів відповідно до Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги.

Внесення і передача даних щодо пацієнтів до електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф такого мінімального обсягу даних: прізвище, ім’я, по батькові, вік та стать пацієнта/пацієнтки, адреса виклику, результативність виклику, результат виклику, стан пацієнта/пацієнтки після надання допомоги, попередній діагноз, та відомостей про госпіталізацію, якщо пацієнта/пацієнтку госпіталізували, а саме: заклад охорони здоров’я, в який пацієнта/пацієнтку госпіталізували, прізвище чергового лікаря та номер супровідного листка.

Забезпечення автоматизованих робочих місць для персоналу центральної оперативної диспетчерської. Забезпечення моніторингу переміщень автомобілів екстреної медичної допомоги за допомогою GPS-трекерів.

Дотримання планового алгоритму дій, визначеного галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, при транспортуванні пацієнта/пацієнтки до закладу охорони здоров’я (наприклад забезпечення потрапляння пацієнта/пацієнтки прямо до місця огляду). При визначенні закладу, до якого має бути транспортований/а пацієнт/пацієнтка, береться до уваги наявність у закладу чинного договору з НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг на момент транспортування.

Дотримання протиепідемічних заходів під час надання пацієнту/пацієнтці екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, в тому числі вживання заходів із забезпечення попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Взаємодія з надавачами первинної медичної допомоги та з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного надання ними медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної або невідкладної медичної допомоги.

Взаємодія під час надзвичайних ситуацій відповідно до затвердженого Плану реагування на надзвичайні ситуації з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також у разі виникнення ситуацій, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

Наявність внутрішньої системи управління й контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

Вимоги до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги:

a. склад виїзних бригад: лікарських, фельдшерських та бригад парамедиків у кількості, що відповідає нормативам, затвердженим Кабінетом Міністрів України та МОЗ України.

Вимоги до переліку обладнання:

a. наявність автомобілів швидкої медичної допомоги типу В і типу С відповідно до стандартів ДСТУ 1789:2015 та/або ДСТУ 1789:2019 у кількості, необхідній для забезпечення надання екстреної медичної допомоги на території обслуговування;

b. устаткування та обладнання автомобілів відповідно до галузевих стандартів та ДСТУ 1789:2015 або ДСТУ 1789:2019;

c. забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги медичними виробами та лікарськими засобами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

d. наявність автоматичного перемикального комутаційного обладнання (АПКО) та щонайменше одного джерела мережі аварійного електроживлення в ЦОД.

Інші вимоги:

Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами nszu.gov.ua