Вимоги ПМГ–2021: стаціонарна паліативна допомога

19 березня 2021
3426
Резюме

Надається дорослим і дітям

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я (НСЗУ) розмістила оголошення щодо укладання договорів про медичне обслу­говування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Забезпечення координації, доступності, планування, безперервності та наступності, відповідно до побажань пацієнта/пацієнтки щодо вибору місця лікування та місця смерті із забезпеченням можливості отримання куративного лікування паралельно із паліативною допомогою.

2. Наявність створеної за наказом керівника закладу охорони здоров’я мультидисциплінарної команди для надання послуг паліативної допомоги.

3. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

4. Наявність затвердженого маршруту пацієнта/пацієнтки щодо його/її переведення в інше відділення закладу за потреби для надання інших видів медичної допомоги. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

5. Організація комплексного спостереження за станом пацієнта/пацієнтки та консультування лікарями-спеціалістами інших профілів медичної допомоги за потреби відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

7. Залучення щонайменше одного фахівця з соціальної роботи, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

9. Наявність локальних документів з інфекційного конт­ролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Забезпечення права пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у відділенні/закладі паліативної допомоги, на допуск до нього родичів/відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня.

11. Наявність затвердженої внутрішньої системи управління й контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного конт­ролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

12. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

13. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.

14. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-анестезіолог, та/або лікар-анестезіолог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар-онколог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-психіатр, та/або лікар-фтизіатр, та/або лікар-фтизіатр дитячий, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, які пройшли підготовку з надання паліативної допомоги, — щонайменше 2 особи з даного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, які пройшли відповідну підготовку за напрямком «паліативна допомога» відповідно до вимог МОЗ України.

b. Сестра медична стаціонару, яка пройшла підготовку з надання паліативної допомоги — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

1. У закладі:

a. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше 1 особа з даного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. апарат для CPAP-терапії та/або неінвазивної штучної вентиляції легень (ШВЛ) та/або апарат інвазивної ШВЛ;

b. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для надання респіраторної підтримки;

c. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

d. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО) та/або блок безперебійного живлення та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

2. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф багатоканальний або електрокардіограф портативний;

b. пульсоксиметр — щонайменше 4;

c. глюкометр — щонайменше 4;

d. термометр безконтактний — щонайменше 4;

e. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 4;

f. пристосування для ентерального харчування;

g. дихальний мішок;

h. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше 2;

i. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

j. ультразвуковий інгалятор;

k. функціональне/напівфункціональне ліжко — відповідно до кількості ліжок для надання паліативної медичної допомоги;

l. протипролежневі матраци відповідно до кількості ліжок;

m. ноші;

n. ноші на колесах;

o. пристрій для підняття пацієнта в ліжку.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

2. Наявність ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше, ніж через 3 міс після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 міс до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що настане раніше. Перерахунок в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором відрізняється від запланованого більше ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку порівняно з сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг, перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як відношення суми бюджетних асигнувань до суми перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»

1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.

2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.

4. Оцінка, запобігання та усунення хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.

6. Розміщення пацієнтів в одно- або, двомісних палатах, обладнаних згідно із затвердженим МОЗ України табелем оснащення.

7. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній);

d. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. загальний аналіз сечі;

g. копрограма;

h. бактеріологічні дослідження;

i. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг);

b. ультразвукові дослідження (у закладі або на умовах договору підряду);

c. рентгенологічні дослідження (у закладі або на умовах договору підряду);

d. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

10. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, при виконанні всіх болісних процедур.

11. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Націо­нального переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.

12. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями) відповідно до Національного переліку лікарських засобів.

13. Надання за показаннями кисневої терапії.

14. Надання за показаннями респіраторної підтримки (СРАР терапія та/або неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).

15. Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.

16. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.

17. Організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в тому числі в умовах інтенсивної терапії) за наявності показань.

18. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.

19. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.

20. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або закладах охорони здоров’я, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

21. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за тяжкохворими.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua