Вимоги ПМГ–2021: ВІЛ-інфекція

18 березня 2021
1210
Резюме

Та підозра на ВІЛ

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розмістила оголошення про укладання договорів про медичне обслуговування населення на II–IV кв. 2021 р.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладання договору за пакетом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)»

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допо­моги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

2. Взаємодія з іншими закладами усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

3. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організація­ми, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

4. Забезпечення безперервності лікування пацієнта/пацієнтки.

5. Наявність затвердженої програми з інфекційного конт­ролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

6. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

7. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

8. Проведення організаційної, методичної та консультативної роботи з питань ВІЛ-інфекції:

a. організація, планування, отримання та управління запасами антиретровірусних препаратів, тестів, препаратів для лікування опортуністичних інфекцій відповідно до розподілу;

b. ведення обліково-звітної документації;

c. забезпечення транспортування антиретровірусних препаратів.

8. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в тому числі після закінчення дії договору.

9. Включення закладу охорони здоров’я до відповідного наказу департаменту охорони здоров’я про розподіл антиретровірусних препаратів та отримання таких препаратів.

10. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства в сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. Лікар, який пройшов відповідний курс підготовки з питань ведення та лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією/СНІД — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

b. Сестра медична — щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. ваги медичні;

b. глюкометр;

c. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

d. термометр безконтактний;

e. дихальний мішок;

f. пульсоксиметр;

g. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

h. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та медичного спостереження за їх станом відповідно до вимог чинного законодавства.

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про обсяг фактично наданих медичних послуг порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, за результатом аналізу інформації ЕСОЗ після ІІ кв. 2021 р. та в подальшому за потреби.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)»

1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб з підозрою на ВІЛ, зокрема дотестове інформування, тестування на наявність ВІЛ-інфекції, отримання результату тестування, післятестове консультування, консультування щодо важливості залучення партнерів ВІЛ-позитивної людини до послуг із тестування на ВІЛ.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

1. загальний аналіз крові;

2. загальний аналіз сечі;

3. визначення кількості CD4;

4. визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;

5. виявлення провірусної ДНК та серологічних маркерів ВІЛ;

6. дослідження пуповинної крові;

7. тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у дітей для ранньої діагностики ВІЛ;

8. визначення HBsAg, антитіл до HCV;

9. біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);

10. дослідження на криптококовий антиген (CrAg);

11. ліпоарабіноманнановий тест сечі на туберкульоз (LF-LAM);

12. обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;

13. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

3. Організація та проведення дослідження зразків крові на визначення вірусного навантаження та ПЛР-діагностики зразків крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів.

4. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу та обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики, діагнос­тики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

a. консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;

b. видача антиретровірусних препаратів;

c. проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;

d. оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;

e. визначення приналежності до ключових та уразливих груп;

f. оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому препаратів.

5. Взяття під медичний нагляд дітей віком до 18 міс, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії підтвердження:

a. завершення курсу постконтактної профілактики ВІЛ;

b. консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі замінників грудного молока);

c. проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії;

d. організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

6. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

7. Консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ.

8. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.

9. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.

10. Організація та проведення медикаментозної доконтакт­ної, постконтактної профілактики, спрямованої на попередження розвитку ВІЛ-інфекції, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, у встановленому законодавством порядку.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua